PROVES ACCÉS FP

Matrícula de Del 20 al 28 de març de 2024 

L’accés als cicles de grau mitjà i superior pot realitzar-se mitjançant dues formes diferenciades:

  • Una, accés directe, si es reuneixen els requisits acadèmics necessaris.
  • Una altra, accés mitjançant una prova, si no es reuneixen tals requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reuneix els requisits acadèmics d’accés directe, s’estableix la possibilitat d’accedir a través d’una prova regulada, sempre que l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.