Información final curso 2019-2020

De acuerdo con las instrucciones que establece la Resolución de 4 de mayo de la Secretaría Autonómica de Educación y FP:

  1. Se mantiene el calendario previsto, las clases acaban el 16 de junio.
1r a 3r ESO
 3r Trimestre  Avaluació  Promoció
Les activitats lectives d’aquest últim trimestre se centraran en:

  • Reforçar i consolidar els aprenentatges realitzats en els dos primers trimestres del curs.
  • Fomentar les rutines de treball i mantenir l’hàbit d’estudi.
  • El professorat adaptarà les programacions didàctiques a la pràctica possible i real en aquestes circumstàncies i seleccionarà exclusivament els continguts que es consideren més rellevants per al desenvolupament de les competències bàsiques en l’educació obligatòria i aquells que es consideren imprescindibles per a l’alumnat dels cursos que condueixen a una titulació final d’etapa.
La nota de la tercera avaluació farà constar l’actitud, interès i esforç de l’alumnat en el període de treball de l’activitat educativa no presencial.

Per a l’avaluació final del curs de l’alumnat es tindran en compte les qualificacions de la 1a i 2a avaluació i, en el seu cas, amb la millora de la 3a avaluació.

Els centres docents no faran proves d’avaluació extraordinàries per a l’alumnat dels cursos de 1r a 3r de l’Educació Secundària Obligatòria.

La decisió de promocionar de l’alumnat es prendrà de manera col·legiada per part de l’equip docent, sempre afavorint el procés formatiu de l’alumnat.

Aquesta decisió de promoció no suposa l’aprovat de les matèries suspesses, havent d’aconseguir el nivell competencial bàsic de les mateixes en el curs següent.

4t ESO
1r BAT
2n BAT
1FPB
2FPB
1CFM / 1CFS
2CFM
2CFS