Proyecto Lingüístico del Centro (PLC)

El Proyecto lingüístico de centro (PLC), tal com queda definido en el Artículo 13 de la Lei 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat Valenciana, por la cual se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, es el instrumento mediante el cual cada centro educativo articula y concreta la aplicación del Programa de educación plurilingüe e intercultural de acuerdo con las características del centro educativo y del alumnado.

PLC IES Santa Pola - ESO

1º ESO

1º ESO (30 sesiones semanales).

En el siguiente cuadro resumen se muestra la distribución de las materias en el curso, el número de horas semanales y la lengua vehicular de la materia.

2º ESO
3º ESO
4º ESO
FPB

PLC IES Santa Pola - Bachillerato

1r BAT

A continuació es mostra la llengua, el percentatge mínim i el nombre de les sessions setmanals per a cada assignatura dins de cada una de les modalitats del batxillerat.

1r BAT Humanitats-Ciències Socials

1r BAT Humanitats-Ciències Socials (33 sessions setmanals)
Llengua Percentatge mínim Matèria lingüística
(sessions setmanals)
Matèries no lingüístiques
(sessions setmanals)
Valencià 25 % Valencià (3) Matemàtiques CCSS I (4)/Llatí (4)
E. Física (2)
Castellà 25 % Castellà (3) Tutoria (1)
Optatives (6)
Economia I (4)
Literatura Universal/ Història del Mon Contemporani (4)
Anglés 10 % Anglés (4) Filosofia (3 unitats didàctiques o projecte al llarg del curs)

 

1r BAT Ciències

1r BAT Ciències (33 sessions setmanals)
Llengua Percentatge mínim Matèria lingüística
(sessions setmanals)
Matèries no lingüístiques
(sessions setmanals)
Valencià 25 % Valencià (3) Física i Química (4)
E. Física (2)
Castellà 25 % Castellà (3) Tutoria (1)
Optatives (6)
Matemàtiques I (4)
Biologia i Geologia/Dibuix Tècnic I (4)
Anglés 10 % Anglés (4) Filosofia (3 unitats didàctiques o projecte al llarg del curs)

 

1r BAT Arts

1r BAT Arts (33 sessions setmanals)
Llengua Percentatge mínim Matèria lingüística
(sessions setmanals)
Matèries no lingüístiques
(sessions setmanals)
Valencià 25 % Valencià (3) Cultura Audiovisual I(4)
Educació Física (2)
Castellà 25 % Castellà (3) Tutoria (1)
Optatives (6)
Fonaments de l’Art I (4)
Literatura Universal o Història del Mon Contemporani (4)
Anglés 10 % Anglés (4) Filosofia (3 unitats didàctiques o projecte al llarg del curs)
2n BAT