Formació Professional Bàsica

Els ensenyaments de Formació Professional Bàsica formen part dels ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu i han de respondre a un perfil professional.

El perfil professional inclourà almenys unitats de competència d'una qualificació professional completa de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establit en l'article 7 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.

Els mòduls professionals dels ensenyaments de Formació Professional Bàsica estaran constituïts per àrees de coneixement teoricopràctiques l'objecte de les quals és l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les competències de l'aprenentatge permanent al llarg de la vida.

 Grau Bàsic 2000 hores

 QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Peó agrícola. Peó agropecuari. Peó en horticultura. Peó en fructicultura. Peó en cultius herbacis. Peó en cultius de flor cortada. Peó de jardineria. Peó de viver. Peó de centres de jardineria. Peó de camps esportius. Peó de floristeria. Auxiliar de floristeria. Auxiliar de magatzem de flors.

 MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Activitats de reg, abonat i tractaments en cultius.

Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius.

Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.

Operacions auxiliars en l'elaboració de composicions amb flors i plantes.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I

 

Segundo curso:

Materials de floristeria.

Operacions bàsiques en instal•lació de jardins, parcs i zones verdes.

3056. Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en centres de treball.

 COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

 TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en AGRO-JARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS.

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l'ADMISSIÓ

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Agrària. Indústries Alimentàries. Seguretat i Medi Ambient.