Informació curs 22 - 23


Dades de matriculació

En l'actual curs 2022-2023 s'han matriculat al centre 704 alumnes, distribuïts en 30 grups d'acord amb el quadre següent:
alumnesgrups


Horari de classes

De dilluns a divendres, de 8 a 15.05 hores, amb un to­tal diari de 7 períodes lectius de 55' i dos es­plais al llarg del matí (el primer de 25' i el segon de 15').

 

Calendari escolar

D'acord amb l'Ordre de calendari escolar de la Con­se­lleria d'Educació, els dies festius i períodes vacacionals del present curs són els següents:

Calendario escolar 2022-2023 def

Programació d'assignatures, avaluacions i recuperacions

Les programacions de les diferents assignatures, amb els continguts mínims, criteris d'avaluacions i recuperacions, estan recollides en la Programació General Anual, la disposició de pares i mares per a la seua consulta.

reforç

 Cal remarcar que a les Olimpíades de les diferents disciplines, els alumnes del centre han assolit els darrers anys excel·lents resultats.

Exàmens d'assignatures pendents 2021 - 2022

exapend

Renúncia a la matrícula de curs complet

La permanència en el batxillerat serà, com a màxim, de quatre anys. No obstant això, els alumnes podran sol·licitar al director l'anul·lació de la matrícula corresponent, a fi que no se'ls compute la convocatòria. Les sol·licituds caldrà presentar-les abans de finalitzar el més d'abril i seran resoltes oïts, si fa al cas, l'equip d'avaluació i el departament d'orientació, pel director del centre, el qual autoritzarà l'anul·lació de la matrícula sempre que resulte acreditada l'existència d'una causa justificada.

REGLAMENT INTERN DEL CENTRE I NORMES DE CONVIVÈNCIA

Per a un funcionament efectiu del Centre, tots els seus membres es veuran obligats a complir les normes del Reglament de Règim Intern que afecten directament el professorat,
el personal no docent i l'alumnat. A més a més, el centre ha elaborat un PLA DE CONVIVÈNCIA on es recullen les principals normes de convivència.
També, i per acord del Consell Escolar, l'alumne o curs que pr oduïsca qualsevol deteriorament assumirà econòmicament la seua reparació o substitució.
 
 

correctores

ADAPTACIONS CURRICULARS I EXEMPCIONS

Principis generals

L'alumnat amb necessitats educatives especials tindrà dret a les adaptacions curriculars (adequació de continguts, metodologia, prioritats, temporització dels objectius, avaluació)
que possibiliten o faciliten el seu procés educatiu. En general, no es concediran exempcions sempre que siga possible l'adaptació curricular. No obstant això, podran ser declarats
exempts de qualificació en determinades matèries del currículum els alumnes amb problemes greus d'audició, visió o motricitat. Les sol·licituds d'exempció es presentaran a la direcció del centre abans del 30 de novembre.

Exempció en valencià. Situacions previstes:

- Residència temporal: s'entén un període no superior a dos anys o dos cursos acadèmics.
- Incorporació tardana al sistema educatiu valencià: en aquest cas els alumnes quedaran exempts de l'avaluació el primer curs de la seua incorporació.
Els alumnes exempts estaran obligats a assistir a les classes i es podran organitzar classes d'actualització durant el curs perquè puguen obtenir un nivell de competència suficient.Si vol més informació, pot posar-se en contacte amb nosaltres cridant al telèfon de l'Institut: 964 738970 © IES Penyagolosa - 2.022

En construcció......

Data d'actualització 12/09/2022