logo_Batxillerat_esportistes_elit
En què consisteix i avantatges

L’IES Penyagolosa de Castelló és un centre de la xarxa pública de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Des del curs 2023-2024 oferta places per a cursar 1r i 2n de Batxillerat per a alumnat amb el requisit d’Esportista d’Elit, amb l’objectiu d’agrupar-los en el mateix grup acadèmic.

Els avantatges de cursar batxillerat en aquest grup específic són els següents:

– Compatibilitat amb l’activitat esportiva d’Alt Rendiment desenvolupada per l’alumnat esportista.

– Horari acadèmic en banda horària compacta de matí que permeta l’activitat esportiva en horari de vesprada.

– Exempció de l’assignatura d’Educació Física i convalidació d’una assignatura optativa, d’acord a la legislació vigent.

– Emprendre sessions de recolzament, desdoble i altres accions en compliment del Reial Decret 971/2007, del Decret d’esportistes d’Elit i del Reial Decret 242/2009, entre altres.

– Coordinació del calendari lectiu per a compatibilitzar exàmens amb l’assistència a competicions oficials i/o concentracions esportives degudament acreditades mitjançant el certificat de la Federació esportiva.

– Atenció individualitzada a l’alumnat per part del professorat a causa de la seua absència per competició i/o concentració de l’alumne.

Button
Modalitats de Batxillerat ofertades

S’oferten places per a 1r i 2n curs de Batxillerat en les modalitats de Ciències-Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials.

Button
Requisits d’accés

Podran sol·licitar l’accés al programa els esportistes de la Comunitat Valenciana, que vagen a cursar 1r o 2n de Batxillerat i que reunisquen els següents requisits:

1. Esportistes que estiguin publicats en la llista d’Esportistes d’Elit del DOGV, la publicació té una validesa de tres anys.

2. Esportistes d’elit de NIVELL PROMOCIÓ.

Button
Procés d’admissió i matrícula per al curs 24/25

– Presentació de les sol·licituds d’admissió: https://portal.edu.gva.es/telematricula/

En aquest procés serà imprescindible marcar la casella de la condició d’esportista d’elit per al curs 2024-25.

– Publicació de vacants: 3 de juny 2024

– Presentació de sol·licituds: des de les 9:00 del 4 de juny fins les 23:59 del 10 de juny 2024

– Resultats provisionals: 16 de juliol 2024

– Reclamacions per mitjans electrònics: des de la publicació del resultat fins les 23:59 h. del 18/7/24

– Resultats definitius: 25/7.

– Matriculació telemàtica: del 25 al 30 de juliol de 2024

– Matriculació presencial: del 25 al 31 de juliol de 2024

Button
Mesures de recolzament i compatibilitat de l’activitat esportiva

– Figura del/a Coordinador/a que canalitze les incidències per assistència a campionats o concentracions dins del centre educatiu i amb la resta del professorat.

– Atenció individualitzada per part del professorat fora de l’horari de classes de l’alumnat en cas de pèrdua de classes i/o exàmens per assistència a campionats o concentracions, degudament acreditada.

– Exempció de l’assignatura d’Educació Física i convalidació d’una assignatura optativa.

– Justificació de faltes d’assistència per participació en competicions oficials i/o concentracions derivades de la seva activitat esportiva, acreditades mitjançant certificació de la Federació i amb el calendari de proves avalat per la Federació Autonòmica o Espanyola corresponent, fins un 25% dels límits de permanència establerts per la legislació educativa vigent.

– Modificació de les dates dels exàmens d’avaluació contínua i final quan coincideixen amb competicions oficials justificades mitjançant certificació de la Federació Autonòmica o Espanyola corresponent o, al seu torn, per la Direcció General de l’Esport.

Button
Persona de contacte curs 2024/2025

Per resoldre dubtes o més informació, contacteu amb la coordinadora del programa: Pilar Montón Chiva (Vicedirectora). p.montonchiva@edu.gva.es

Button