SOL·LICITUD D’INGRÉS EN EL BANC DE LLIBRES PER AL CURS 2023/24 PER A ALUMNES NO PARTICIPANTS EN EL CURS 2022/23

Sol·licitud de participació en el programa de banc de llibres en el curs 2023-2024 per part de les FAMÍLIES, de l'alumnat que vulgui participar per primera vegada.

Podran sol·licitar-ho les persones responsables legals de l'alumnat que NO participava en el Programa de Banc de Llibres en el curs 2022-2023

L'alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2022-2023 no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2023-2024, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceixen el seu dret de renúncia. Aquesta renúncia no els eximirà de l'obligació de retornar els llibres deixats en règim de préstec.

Tramitació

1- Emplenar la SOL·LICITUD  de forma telemàtica en aquest enllaç, imprimir-la i SIGNAR-LA.

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094

2- Enviar la sol·licitud emplenada i signada al correu: bancdellibres@iespenyagolosa.es

En ASSUMPTE cal indicar:

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE, GRUP AL QUAL PERTANY EN EL CURS 22/23 I EL NOMBRE DE TELÈFON

Per exemple: CARLOS, SUÁREZ GARCÍA- 1ESOA_XXXXXXXXXX _ SOL·LICITA ADMISSIÓ 

3- Fer l’entrega del  lot complet de llibres. Les sol·licituds rebudes al correu electrònic, rebran resposta a través del  mateix correu electrònic on se’ls  comunicarà  el dia i hora en que han d’acudir al centre per a realitzar l’entrega. 

 

Per a la seva informació, el lot complet de llibres consta de:

Instruccions repartició llibres 22-23 1r ESO i 3r ESO

USUARIS DEL BANC DE LLIBRES

INSTRUCCIONS REFERENTS AL REPARTIMENT DELS LOTS DE LLIBRES

CURS 2022/2023

1r ESO i 3r ESO

El professor/a responsable de cada assignatura entregarà el llibre a l'alumne/a. L'alumne/a signarà un full de control perquè quede constància que ha rebut l'exemplar.
És fonamental que l'alumne/a indique en el segell del llibre les seues dades personals.
En cas que el llibre presente alguna deficiència, l'alumne/a l'ha de comunicar al professor/a per tal que aquest/a la indique en el full de control.
Els recordem la importància de folrar els llibres i observar la resta de condicions establertes a les normes del banc de llibres.

NORMES D'UTILITZACIÓ i CONSERVACIÓ DELS LLIBRES


Els llibres de text corresponents al projecte del Banc de Llibres són propietat del Banc de Llibres. Les famílies els reben com a préstec i tenen l'obligació de tornar-los en finalitzar el curs o en el moment que l'alumne cause baixa en el centre.
Per al correcte ús del llibres han de tenir-se en compte les següents
normes:
● Cada llibre de text està identificat amb un segell, on queda constància del curs, grup, nom i cognoms de l'alumne a qui ha estat assignat.
● Tots els llibres s'han de folrar per preservar la seva conservació. Caldrà utilitzar fundes de plàstic transparent amb solapes adhesives.
● Els llibres poden ser subratllats amb llapis de manera que es puguen esborrar amb facilitat. No està permès fer servir un altre tipus de material (bolígraf, retolador, marcadors, etc.). En cas de necessitar fer anotacions al marge, es recomana fer servir post-it.
● En acabar el curs, abans de tornar el llibre, l'alumne ha d'esborrar totes les marques que haja fet amb llapis.
● Es considera mal ús o deteriorament del llibre de text:
     - Escriure al llibre les solucions de les activitats.
     - Escriure paraules i missatges en qualsevol format.
     - Fer dibuixos o posar adhesius.
     - Doblar les fulles per marcar els temes.
     - Embrutar les pàgines amb qualsevol producte
     - Trencar, arrugar o mullar qualsevol full del llibre.

Instruccions repartició llibres 22-23 2n ESO i 4t ESO

USUARIS DEL BANC DE LLIBRES

INSTRUCCIONS REFERENTS AL REPARTIMENT DELS LOTS DE LLIBRES

CURS 2022/2023

2n ESO i 4t ESO

● La distribució dels lots de llibres es realitzarà directament als alumnes el dimarts 13 de setembre, després de la reunió amb el tutor/-a.
La Comissió del Banc de Llibres entregarà el lot de llibres a l'alumne/a. L'alumne/a signarà un full de control perquè quede constància que ha rebut el lot.
És fonamental que l'alumne/a indique en el segell del llibre les seues
dades personals.
En cas que el llibre presente alguna deficiència, l'alumne/a l'ha de
comunicar a la comissió del Banc de Llibres per tal que aquesta la
indique en el full de control.
Els recordem la importància de folrar els llibres i observar la resta de
condicions establertes a les normes del Banc de Llibres.

NORMES D'UTILITZACIÓ i CONSERVACIÓ DELS LLIBRES


Els llibres de text corresponents al projecte del Banc de Llibres són propietat del Banc de Llibres. Les famílies els reben com a préstec i tenen l'obligació de tornar-los en finalitzar el curs o en el moment que l'alumne cause baixa en el centre.
Per al correcte ús del llibres han de tenir-se en compte les següents normes:
Cada llibre de text està identificat amb un segell, on queda constància
del curs, grup, nom i cognoms de l'alumne a qui ha estat assignat.
Tots els llibres s'han de folrar per preservar la seva conservació. Caldrà
utilitzar fundes de plàstic transparent amb solapes adhesives.
Els llibres poden ser subratllats amb llapis de manera que es puguen borrar amb facilitat. No està permés fer servir un altre tipus de material (bolígraf, retolador, marcadors, etc.). En cas de necessitar fer anotacions al marge, es recomana fer servir post-it.
En acabar el curs, abans de tornar el llibre, l'alumne ha d'esborrar totes les marques que haja fet amb llapis.
Es considera mal ús o deteriorament del llibre de text:
   - Escriure al llibre les solucions de les activitats.
   - Escriure paraules i missatges en qualsevol format.
   - Fer dibuixos o posar adhesius.
   - Doblar les fulles per marcar els temes.
   - Embrutar les pàgines amb qualsevol producte
   - Trencar, arrugar o mullar qualsevol full del llibre.

COM ES POT SER USUARI DEL BANC DE LLIBRES?

Aquelles famílies que aquest curs NO HAN PARTICIPAT EN EL PROGRAMA, però tenen previst sol·licitar-ho per al curs vinent, hauran de presentar una sol·licitud de forma telemàtica i fer entrega del LOT COMPLET DELS LLIBRES DE TEXT de les assignatures cursades. El lot només s’acceptarà si els llibres han estat conservats seguint les normes marcades pel banc de llibresLa Conselleria publica la convocatòria a final de curs, estiguen atents a aquesta web durant els mesos de maig i juny.

NORMES D’UTILITZACIÓ I CONSERVACIÓ DELS LLIBRES

Els llibres de text corresponents al projecte del Banc de Llibres són propietat del Banc de Llibres. Les famílies els reben com a préstec i tenen l’obligació de tornar-los en finalitzar el curs o en el moment que l’alumne cause baixa en el centre.

Per al correcte ús del llibres han de tenir-se en compte les següents normes:

  1. Cada llibre de text està identificat amb un segell, on queda constància del curs, grup, nom i cognoms de l’alumne a qui ha estat assignat.

  2. Tots els llibres s’han de folrar per preservar la seva conservació. Caldrà utilitzar fundes de plàstic transparent amb solapes adhesives.

  3. Els llibres poden ser subratllats amb llapis de manera que es puguen borrar amb facilitat. No està permès fer servir un altre tipus de material (bolígraf, retolador, marcadors, etc.). En cas de necessitar fer anotacions al marge, es recomana fer servir post-it.

  4. En acabar el curs, abans de tornar el llibre, l’alumne ha d’esborrar totes les marques que haja fet amb llapis.

  5. Es considera mal ús o deteriorament del llibre de text:

– Escriure al llibre les solucions de les activitats.

– Escriure paraules i missatges en qualsevol format.

– Fer dibuixos o posar adhesius.

– Doblar les fulles per marcar els temes.

– Embrutar les pàgines amb qualsevol producte

– Trencar, arrugar o mullar qualsevol full del llibre.

El no compliment de les normes comportarà l’aplicació de l’article 10 de l’ordre del 13 de juny de 2016, en la qual s’estableix que:

El deteriorament dels materials per mala utilització o pèrdua d’aquests suposarà l’obligació, per part dels representants legals de l’alumne o alumna, de reposar el material deteriorat o extraviat”.

 

GESTIÓ DEL BANC DE LLIBRES. INFORMACIÓ GENERAL

INSTRUCCIONS PER  ALS ALUMNES QUE FORMEN PART DEL BANC DE LLIBRES

                         (Alumnes procedents d’altres centres i alumnes de l’IES Penyagolosa)

Els alumnes de l’IES PENYAGOLOSA que pertanyen al banc de llibres, si han complit amb les condicions del contracte, continuaran formant-ne part, sempre i quan continuen els seus estudis d’ESO o CFB.

Els alumnes procedents d’altres centres on pertanyien al banc de llibres, si han complit amb els requisits allí sol·licitats, en el moment que es matriculen en el nostre centre, passaran a formar part del Banc de Llibres de l’IES Penyagolosa.

Què cal fer per recollir els llibres?

La distribució dels llibres de text es realitzarà directament als alumnes en classe, durant la primera setmana del curs.

El professor/a responsable de cada  assignatura entregarà el llibre a l’alumne/a. L’alumne/a signarà un full de control perquè quede constància que ha rebut l’exemplar.

Quins llibres s’han de comprar?

Els usuaris de banc de llibres han de comprar aquells materials que no es poden reutilitzar (Workbook, Cahier, llibres de plàstica, bloc de tecnologia,  etc..), i que per tant no formen part del banc de llibres.

En la pàgina web del centre estarà publicat el llistat, en la consergeria els poden proporcionar una fotocòpia.

Què cal fer per retornar els llibres?

La darrera setmana del curs, els alumnes tornaran el llibre de cada assignatura al professor/a de la mateixa.

La devolució es realitzarà durant l’hora de classe que cada professor/a determine.

Els alumnes que necessiten el llibre per preparar la prova extraordinària, portaran igualment el llibre el dia determinat per a la revisió, però l’entregaran el mateix dia de l’examen.

Si el llibre no està en condicions de ser acceptat, el professor/a li ho comunicarà a l’alumne/a i aquest/a haurà de portar un exemplar nou o en bon estat de conservació, en el termini que se li indique. Aquesta condició, s’ha de complir, per poder seguir  gaudint el curs següent del servei del banc de llibres.

L’alumne/a signarà el full de control perquè quede constància que ha lliurat l’exemplar.

Que passa si l’alumne/a causa baixa al centre, al llarg del curs?

En aquest cas, les famílies ho han de comunicar a la secretaria del centre i han de lliurar el lot complet de llibres a la coordinadora del banc de llibres. En cas de no fer-ho, no podrà beneficiar-se del banc de llibres del centre on es matricule.