Trets d’Identitat

PLURALISME I VALORS CÍVICS

Respectar els drets humans
Fomentar actituds, valors i normes democràtiques
Potenciar el sentit crític en l’alumnat

COEDUCACIÓ

Utilització de materials no sexistes
Tracte no discriminatori
Adjudicació de tasques igualitàries

IGUALTAT SOCIAL, INTEL·LECTUAL I FÍSICA

Afavorir la integració de l’alumnat amb problemes socials, intel·lectuals, i / o físics
Elaborar programes d’integració i d’atenció a la diversitat

METODOLOGIA

Oberta i plural, adaptada als interessos i les possibilitats de l’alumnat
Valoració de l’esforç individual
Potenciar aspectes científics, humanístics i artístics per mitjà d’activitats encaminades a fomentar la creativitat, la valoració i l’autoestima

LLENGÜES D’APRENENTATGE

Respectar les dues llengües oficials
Fomentar l’ús correcte de les llengües d’aprenentatge amb especial incidència del valencià des de totes les assignatures

MODEL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ AL CENTRE

Afavorir la integració i la col·laboració recíproca entre famílies, professorat i alumnat
Afavorir la integració i la col·laboració recíproca centre-barri
Afavorir el treball col·lectiu amb decisions democràtiques de la comunitat escolar

CONSCIÈNCIA ECOLÒGICA

Promoure l’ús sostenible del centre: conscienciar i facilitar el reciclatge i utilitzar material reciclat
Participar en campanyes institucionals i projectes mediambientals

CONSCIÈNCIA EUROPEA

Potenciar el coneixement de l’evolució de la idea europea
Assimilar la unitat política i cultural europea
Fomentar la participació de l’alumnat en intercanvis i estades d’estudi a l’estranger