Proves homologades A2 Anglès i Francés

Seguint la ORDRE 34/2022, de 14 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana (Títol IV), es convoquen les proves homologades nivell A2 de les llengües Anglès i Francés, següint el procediment i les dates que a continuació s’especifiquen.

Inscripcions

Caldrà replenar el formulari i entregar en secretaría.

Calendari

Fins al 29/04/2024Presentació de sol·licituds de participació en la prova
30/04/2024Publicació llistes provisionals
03/05/2024Publicació llistes definitives
03/05/2024Publicació calendari de les proves/estructures
08/05/2024Prova A2: Anglès
09/05/2024Prova A2: Francés
12/06/2024Publicació de qualificacions

Normativa