Departament de Valencià

Professor/a Càrrecs Email Atenció a Pares
Maria Assumpció Sánchez Sánchez ma.sanchezsanchez@edu.gva.es
Maria Assumpció Tormo Gonzálvez Directora ma.tormogonzalvez@edu.gva.es
Noelia Espinosa Baeza Tutora 2ESOD n.espinosabaeza@edu.gva.es
Etel González Garro e.gonzalezgarro@edu.gva.es
Josep Antoni Morales Valero Cap de Departament ja.moralesvalero@edu.gva.es
Beatriz Olivares Tomás Cotutora 1ESOA b.olivarestomas@edu.gva.es
Tutor 1ESOF
Cotutor 2ESOB