Departament de Castellà

Professor/a Càrrecs Email Atenció a Pares
Raúl Aráez Valero Cap d'Estudis
Coordinador PIIE Hamelin
r.araezvalero@edu.gva.es
Paula Candela Navarro Coordinadora Xarxa Llibres
Cap de Departament
Tutora 3PDC
p.candelanavarro@edu.gva.es
Laura Caparrós Mas Coordinadora Secundària
Tutora 1ESOB
l.caparrosmas@edu.gva.es
María Gallardo Ferrández Coordinadora Batxillerat m.gallardoferrande@edu.gva.es
Mª del Mar Mañas Sánchez mm.manassanchez@edu.gva.es
María Nieves Soria Pastor mn.soriapastor@edu.gva.es
Raquel Martínez Chico Tutora 4ESOB r.martinezchico@edu.gva.es