BANC DE LLIBRES – BANCO DE LIBROS: RECOGIDA DE LIBROS FINAL DE CURSO 2023 – 2024 – RECOLLIDA DE LLIBRES FINAL DE CURS 2023– 2024.

RECOLLIDA DE LLIBRES FINAL DE CURS 2023– 2024

Durant el present curs escolar 2023-2024 tot l’alumnat que pertany al BANC DE LLIBRES ha pogut fer
ús de la totalitat dels llibres que necessitava amb el conseqüent estalvi per a les famílies.
Arribat el final de curs correspon ara, tornar els llibres al Centre seguint les instruccions basades en les
Normes de funcionament del Centre:
Els llibres són pràcticament nous ( 1 any 2n i 4t) ( 2 anys 1r i 3r) i s’han lliurat folrats:

 • Els llibres han de ser tornats en el lot complet, comprovant que són tots del mateix número.
 • Els llibres han d’estar aptes per al seu ús per l’alumnat del curs següent, en concret:
   -Hauran d’estar en bon estat general.
   – Han d’estar folrats.
   -No ha de faltar cap full.
   -No han de tindre el nom de l’alumne o, en tot cas, poden tindre el nom de l’alumne en una
  etiqueta que es puga llevar amb facilitat.
   -No han de tindre exercicis resolts.
   -No han de tindre marques o subratllats de bolígraf, retolador o semblant.
   -Si ha sigut subratllat amb llapis, les línies han d’estar esborrades.

Forma d’entrega:
Els lots s’entregaran sempre complets, mai per parts.

 • Tot l’alumnat entregarà el lot complet de llibres a la seua classe,

CURS DIA HORA
1r, 2n I 3r ESO…………… 21 JUNY 9:00-11:00
4t ESO…………………………. 20 JUNY 9:00-11:00
1r BATX 1r TORN ……. 13 JUNY 9:00-10:00
2n TORN……………………. 26 JUNY 9:00-10:00
2n BATX 1r TORN…….. 10 JUNY 9:00-10:00
2n TORN……………………… 8 JULIOL 9:00-10:00

 • S’entregarà el lot de llibres encara que l’alumne/a haja de repetir curs.
 • El tutor facilitarà en aquest moment el justificant oficial de lliurament degudament emplenat

Qualsevol incidència sobre els llibres (pèrdua, desgast, mal ús de cursos anteriors…) serà comunicada al
tutor/a i la Comissió del Banc de Llibres es posarà en contacte amb la família.

RECOGIDA DE LIBROS FINAL DE CURSO 2023 – 2024

Durante el presente curso 2023-2024 todo el alumnado que pertenece al BANCO DE LIBROS ha podido
hacer uso de la totalidad de los libros que necesitaba con el consiguiente ahorro para las familias.
Llegado el final de curso corresponde ahora, devolver los libros al Centro siguiendo las instrucciones
basadas en la Normas de funcionamiento del Centro.
Los libros son prácticamente nuevos ( 1 año 2 y 4º) ( 2 años 1º y 3º) y deben devolverse forrados:

 • Los libros han de ser devueltos en el lote completo, comprobando que son todos del mismo número.
 • Los libros han de estar aptos para su uso por otros alumnos, en concreto:
   Deberán estar en buen estado general.
   No debe faltar ninguna hoja.
   Beden estar forrados.
   No deben tener el nombre del alumno o, en todo caso, pueden tener el nombre del alumno en una
  etiqueta que se pueda despegar con facilidad.
   No deben tener ejercicios resueltos.
   No deben tener marcas o subrayados de bolígrafo, rotulador o similar.
   Si ha sido subrayado con lápiz, las líneas deben estar borradas.

Forma de entrega:
Los lotes se entregarán siempre completos, nunca por partes.
-Todo el alumnado entregará el lote completo de libros en su clase

CURS DIA HORA

1º, 2º Y 3º ESO………………………………… 21 JUNIO 9:00-11:00
4º ESO………………………………………………. 20 JUNIO 9:00-11:00
1º BACH 1º TURNO……………………….. 13 JUNIO 9:00-10:00
2º TURNO………………………………………… 26 JUNIO 9:00-10:00
2º BACH 1º TURNO……………………….. 10 JUNIO 9:00-10:00
2º TURNO…………………………………………. 8 JULIO 9:00-10:00

 • Se entregará el lote completo de libros aunque el alumno/a vaya a repetir curso.
 • El tutor facilitará ese mismo día el justificante oficial de entrega debidamente complementado,

Cualquier incidencia sobre los libros (pérdida, desgaste,…) será comunicada al tutor/a y la Comisión del
Banco de Libros se pondrá en contacto con la familia.