FP Grau Mitjà SMR – Objectius

Objectius

L'alumnat de Formació Professional ha de ser conscient que necessita unes certes capacitats per a realitzar els seus estudis i, posteriorment, desenvolupar eficaçment el seu treball com a professional. Per això, posem en el seu coneixement, la qual cosa explica la normativa en Reial decret 1691/2007 de 14 de desembre sobre el Títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes respecte a:

Article 5. Competències professionals, personals i socials.

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol són les que es relacionen a continuació:

a) Determinar la logística associada a les operacions d'instal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant la documentació tècnica associada i organitzant els recursos necessaris.

b) Muntar i configurar ordinadors i perifèrics, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat.

c) Instal·lar i configurar programari bàsic i d'aplicació, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat.

d) Replantejar el cablejat i l'electrònica de xarxes locals en xicotets entorns i la seua connexió amb xarxes d'àrea extensa canalitzant a un nivell superior els supòsits que així ho requerisquen.

e) Instal·lar i configurar xarxes locals cablejades, sense fils o mixtes i la seua connexió a xarxes públiques, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat.

f) Instal·lar, configurar i mantindre serveis multiusuari, aplicacions i dispositius compartits en un entorn de xarxa local, ateses les necessitats i requeriments especificats.

g) Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, localitzant i diagnosticant disfuncions, per a comprovar i ajustar el seu funcionament.

h) Mantindre sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint, actualitzant i ajustant els seus components, per a assegurar el rendiment del sistema en condicions de qualitat i seguretat.

i) Executar procediments establits de recuperació de dades i aplicacions davant fallades i pèrdues de dades en el sistema, per a garantir la integritat i disponibilitat de la informació.

j) Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i reglamentació del sector, per al seu manteniment i l'assistència al client.

k) Elaborar pressupostos de sistemes a mesura complint els requeriments del client.

l) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que el requerisquen, per a trobar solucions adequades a les necessitats d'aquest.

m) Organitzar i desenvolupar el treball assignat mantenint unes relacions professionals adequades a l'entorn de treball.

n) Mantindre un esperit constant d'innovació i actualització en l'àmbit del sector informàtic.

ñ) Utilitzar els mitjans de consulta disponibles, seleccionant el més adequat en cada cas, per a resoldre en temps raonable suposats no coneguts i dubtes professionals.

o) Aplicar els protocols i normes de seguretat, qualitat i respecte al medi ambient en les intervencions realitzades.

p) Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l'equip de treball i actuant conforme als principis de responsabilitat i tolerància.

q) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originats per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius.

r) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establits definits dins de l'àmbit de la seua competència.

s) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent.

t) Gestionar la seua carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i aprenentatge.

o) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, planificació de la producció i comercialització.

v) Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.

Article 6. Relació de qualificacions i unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals incloses en el títol.

Qualificacions professionals completes:

a) Sistemes microinformàtics IFC078_2 (Reial decret 295/2004, 20 febrer), que comprén les següents unitats de competència:

UC0219_2: Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.

UC0220_2: Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediments establits.

UC0221_2: Instal·lar, configurar i mantindre paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.

UC0222_2: Facilitar a l'usuari la utilització de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.

b) Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics IFC298_2 (Reial decret 1201/2007, 14 setembre), que comprén les següents unitats de competència:

UC0953_2: Muntar equips microinformàtics.

UC0219_2: Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics. UC0954_2: Reparar i ampliar equipament microinformàtic.

c) Operació de xarxes departamentals IFC299_2 (Reial decret 1201/2007, 14 setembre), que comprén les següents unitats de competència:

UC0220_2: Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediments preestablits.

UC0955_2: Monitorar els processos de comunicacions de la xarxa local. UC0956_2: Realitzar els processos de connexió entre xarxes privades i xarxes públiques.

d) Operació de sistemes informàtics IFC300_2 (Reial decret 1201/2007, 14 setembre), que comprén les següents unitats de competència:

UC0219_2: Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.

UC0957_2: Mantindre i regular el subsistema físic en sistemes informàtics. UC0958_2: Executar procediments d'administració i manteniment en el programari base i d'aplicació del client. UC0959_2: Mantindre la seguretat dels subsistemes físics i lògics en sistemes informàtics.

Article 7. Entorn professional.

1. Aquest professional exerceix la seua activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquen a la comercialització, muntatge i reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l'organització o en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seua gestió.

2. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

Tècnic instal·lador-reparador d'equips informàtics.

Tècnic de suport informàtic. Tècnic de xarxes de dades. Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics. Comercial de microinformàtica. Operador de tele-assistència. Operador de sistemes.