FP Grau Mitjà SMR – Títol

Logo JdG

SMR

OBTENCIÓ DEL TÍTOL

Una vegada superats tots els mòduls formatius i la FCT s’obté el Títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

Has de realitzar el ‘Tràmit Administratiu’ obligatori per a sol·licitar el Títol.

En el següent enllaç tens les instruccions per a sol·licitar el Títol:

TITULOS

OBSERVACIONS sobre la normativa per a poder obtindre el Títol en centres que imparteixen el Cicle en presencial:

L’alumnat es pot matricular en un mateix mòdul professional un màxim de 3 VEGADES.

Durant un mateix curs acadèmic, NO es pot simultanejar matrícula en un mateix mòdul professional en règim presencial i semipresencial/distància o oferta parcial de mòduls aïllats (excepte anul·lació de matrícula).

No es pot estar matriculat d’un mateix CF en diferents centres o en diferents règims o modalitats.

La matrícula en un CF en règim presencial és compatible amb la matrícula en qualsevol altre CF o altres ensenyaments si existeix compatibilitat horària.

Cada curs acadèmic l’alumnat disposa d’una convocatòria ordinària i una altra extraordinària, com a màxim, per a cada mòdul professional.

Pot ser avaluat un màxim de 4 VEGADES entre convocatòries ordinàries i extraordinàries al llarg de tota la seua formació en el CF. La no presentació a una convocatòria, sense la renúncia prèvia corresponent, serà computada a l’efecte d’aquesta limitació.

El mòdul de FCT disposa de 2 convocatòries com a màxim. Les convocatòries poden realitzar-se en el mateix o diferent curs escolar, en funció de el  moment en què promocione.

Esgotades les 4 convocatòries pot sol·licitar convocatòria extraordinària o de gràcia davant la Direcció Territorial d’Educació (amb un mínim de dos mesos d’antelació a la següent convocatòria ordinària o extraordinària). També pot matricular-se en les proves lliures o en oferta de ensenyament semipresencial/distància.