Qui som?

Breu història de l’IES Honori Garcia

A la Vall d’Uixó existia un Institut Tècnic des de 1952, però el creixement de la població i les necessitats educatives de molts alumnes locals que es tenien que traslladar a d’altres poblacions per a cursar estudis de Batxillerat Superior i Preu, feu que, envoltat de polèmica, es creara un Institut Nacional Mixt d’Ensenyament Mitjà, que començà la seua tasca educativa el curs 1970-1971, amb un total de 115 alumnes i 15 professors.

El curs següent es produí el transvasament d’alumnes des de l’Institut Tècnic, en aplicar-se la reforma educativa de 1970.Aquesta reforma substituïa l’antic batxillerat elemental per la segona etapa d’EGB, i el batxillerat superior i el PREU pel BUP i el COU. El nombre d’alumnes continuà creixent per l’expansió demogràfica del municipi, però també perquè l’institut exercia una funció educativa comarcal sobre les localitats veïnes.

Al maig de 1975 el claustre de professors decidí per votació que l’Institut passara a denominar-se “Honorio Garcia”, en honor a un ciutadà de la Vall d’Uixó, notari de professió, però figura de referència en el panorama cultural valencià del segle XX. El 1985, també el claustre de professors prengué la decisió de normalitzar el nom de l’Institut, que passà a nomenar-se Honori Garcia.

El curs en que començaren les classes de BUP fou el 1975-76, quedant encara cursos residuals del sistema educatiu anterior, i fou el curs 1977-78 quan es produí la plena implantació del sistema. Els intents dels governs de l’època per consolidar la reforma de 1970 centraren els esforços de l’administració en l’EGB i l’ensenyament secundari quedà relegat a un segon plànol.
Malgrat açò la tendència al creixement d’alumnes i professors es mantingué, fins el punt de superar les dones als homes, fet que mostrà la ràpida evolució social d’aquells anys que conegueren la incorporació de la dona al món laboral.

El 1983 s’implantà el valencià com assignatura obligatòria a BUP i COU, però també se qüestionà l’adequació dels estudis a les necessitats de la societat i i començà a idear-se una nova reforma educativa: la LOGSE. Aquesta entrà en vigor al nostre centre el curs 1997-98, anys després d’haver entrat en altres instituts, i envoltada d’una nova polèmica. La base educativa se centra en l’etapa d’educació secundària obligatòria, i el Batxillerat queda reduït a tan sols dos cursos, de manera que aquest resulta el gran sacrificat d’aquest nou sistema educatiu.

Al 2001 es va implantar a l’IES un cicle formatiu de grau mitjà de comerç. La formació professional es va complementar amb un cicle formatiu de grau superior de comerç i màrqueting al 2009.

A final del curs 2009/2010 es va detectar un problema d’aluminosi en l’edifici original que va comportar que s’haguera d’enderrocar la part més antiga. Posteriorment es va construir un nou edifici que es va inaugurar el dia 13 de febrer de 2017.

Avui en dia el centre compta amb uns 800 alumnes i 90 professors. S’imparteix tota la secundària obligatòria, el batxillerat, un cicle formatiu de grau mitjà de comerç, altre cicle formatiu superior de comerç i màrqueting i una formació professional bàsica associada a la família de comerç i màrqueting.