Equip directiu

Direcció Mª Carmen Mirambell Ramirez
Vicedirecció Antonia Domene García
Secretaria Mª Ángeles Azorín Gandia
Sotssecretaria José Antonio Egido Azorín
Direcció d’estudis E.S.O. Juan Carlos Molina Azorín
Direcció d’estudis Batxillerat Jesús Bosque Flor
Direcció d’estudis Cicles Formatius Francisco Montilla Domene