CONVOCATÒRIA PER A PARTICIPAR EN PROCÉS DE SELECCIÓ RELACIONAT AMB LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL DEL CICLE DE TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL CORRESPONENT Al CURS ACADÈMIC 2019/2020

L’IES Gabriel Miró obri una convocatòria de selecció dirigida a l’alumnat de primer curs del Cicle de Tècnic Superior en Educació Infantil, per a tot aquell o aquella que estiga interessat a participar en el Projecte de Formació Professional DUAL que té aprovat el nostre Institut en relació al Cicle indicat.

La present convocatòria recull el que s’estableix, en aquest sentit, en el Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional DUAL del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. I complint el que estableix el mateix en el seu article 20 quant al procés de selecció. Així com el que s’estableix en l’ordre 2/2014 de 13 de gener, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport , per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

El nostre institut recollirà les sol·licituds i comprovarà els requisits i l’ordre de l’alumnat segons barem establit en aquest Decret.

L’alumnat interessat ha de presentar la sol·licitud dins d’aquest termini (del 10 al 22 de maig de 2019), es pot entregar al professor/a responsable en DUAL de primer curs i en Prefectura d’Estudis.

S’ha de presentar la següent documentació:

– Sol·licitud de participació en el procés de selecció de F.P. DUAL.

– Fotocopia DNI.

– Fotocòpia compulsada de la titulació indicada en el barem per a l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior amb accés directe, que s’adjunta en aquest document.

Després de la comprovació del compliment de requisits i baremació es procedirà a realitzar una entrevista personal en la qual poden participar els representants de les empreses i institucions públiques amb conveni en FP DUAL.

La selecció final de l’alumna o alumne que desenvoluparà l’FP DUAL la determinarà l’empresa o institució col·laboradora..