Secretari / Secretario: José Rafael Sánchez Martínez (professor de Secundària Departament de Matemàtiques / profesor de Secundaria Departamento de Matemáticas)

Administratius / Administrativos:
Antonio Briones Martínez (oficial, webmaster)
Xavi Abad Coloma (auxiliar de gestió)

Horari d’atenció al públic / Horario de atención al público: de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres / de 9 a 14 horas, de lunes a viernes

Consultes i sol·licituds i enviaments de documents / Consultas y solicitudes y envíos de documentos:

03006086.secret@gva.es

matricula2020@iesfib.es
(només sobre matrícules / sólo sobre matrículas)

Consultes telefòniques / Consultas telefónicas

966 527 697
(només consultes, sol·licituds de documents únicament per escrit a l’email o presencialment)
(
sólo consultas, solicitudes de documentos únicamente por escrito al email o presencialmente)

TRÀMITS / TRÁMITES

Sol·licitud certificats acadèmics / Solicitud certificados académicos

Sol·licituds títols / Solicitudes títulos

ESO, PQPI i FP Bàsica / ESO, PCPI y FP Básica

Es sol·licitarà d’ofici per l’institut transcorreguda cadascuna de les convocatòries (juny i juliol) / Se solicitará de oficio por el instituto transcurrida cada una de las convocatorias (junio y julio)

BATXILLERAT LOGSE/LOE/LOMQUE / BACHILLERATO LOGSE/LOE/LOMCE

BUP (Batxiller antic) / (Bachiller antiguo)

PROVES LLIURES MAJORS 20 ANYS / PRUEBAS LIBRES MAYORES 20 AÑOS 

ADMISSIÓ / ADMISIÓN

MATRÍCULA

Matrícula On Line

WEB FAMILIA

CANVIS DE MODALITAT A BATXILLERAT / CAMBIOS DE MODALIDAD EN BACHILLERATO

CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS / CONVALIDACIONES Y EXENCIONES

Convalidació B1 de Valencià (grau elemental) / Convalidación B1 de Valenciano (grado elemental)

Exempció del Valencià / Exención del Valenciano

BEQUES / BECAS

INFORMACIÓ / INFORMACIÓN

DIRECCIÓ TERRITORIAL D’EDUCACIÓ
UNITAT DE BEQUES
C/ CARRATALÀ, 47
03007 ALACANT

966 907 592
966 907 599

becas_ali@gva.es

ESO
http://www.ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones

Batxillerat i FP Bàsica / Bachillerato y FP Básica
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros.html

ESO i FP Bàsica / ESO y FP Básica

BATXILLERAT i FP Bàsica / BACHILLERATO y FP Básica

BEQUES D’IDIOMES / BECAS DE IDIOMAS 

TRANSPORT ESCOLAR / TRANSPORTE ESCOLAR

AVALUACIÓ / EVALUACIÓN

Reclamació de qualificacions / Reclamación de calificaciones

PROVES HOMOLOGADES (NIVELL A2 ANGLÉS I FRANCÉS) / PRUEBAS HOMOLOGADAS (NIVEL A2 INGLÉS Y FRANCÉS)

ACCÉS A LA UNIVERSITAT / ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Proves d’accés / Pruebas de acceso

Preinscripció universitària / Preinscripción universitaria

SEGUR ESCOLAR / SEGURO ESCOLAR

NORMATIVA / NORMATIVA

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÉS / OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS