SOL·LICITUD DEL TÍTOL

L'alumne/a deure tindre confirmació oficial que té superats tots els mòduls/assignatures i que reuneix els requisits perquè li siga expedit el títol oficial que sol·licitarà. No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds prèvies a la data oficial de finalització del cicle/curse, ni aquelles que no reunisquen els requisits acadèmics.

1. SOL·LICITUD per duplicat degudament emplenada i signada.

2. Fotocòpia del DNI, NIE, Visat d'estudis o Passaport.

3. Resguard d'haver efectuat l'ingrés de la TAXA corresponent al títol que se sol·licitarà. Si existeix algun tipus de descompte de la taxa cal presentar còpia de la documentació que justifique aquest descompte: carnet de família nombrosa, discapacitat, etc. Si la taxa es paga a través de caixer es recomane realitzar una fotocòpia del rebut perquè servisca de justificant.

Les sol·licituds, juntament amb la resta de la documentació, es presentarà en la secretaria del centre. En el cas d'existir problemes per a desplaçar-se fins al centre hi ha la possibilitat de presentar la documentació en una oficina de correus a través de correu certificat dirigit a la secretaria del centre:

IES Camp de Morvedre (Secretaria)

Av. Fausto Caruana s/n

46520 Port de Sagunt

En aquest cas la sol·licitud es presentarà en l'oficina de correus amb el sobre obert perquè siga datada i cunyada pel personal de correus abans de ser certificada. De les dues còpies de la sol·licitud una se segellarà i enviarà a la secretaria del centre juntament amb les taxes per a l'administració i la còpia del DNI, NIE, etc. L'altra sol·licitud, degudament segellada per correus, i la còpia de les taxes per a l'interessat li les quedarà l'alumne/a com a justificant.

(L'alumne/a se quedarà amb una de les còpies de la sol·licitud segellada per l'oficina de correus i una còpia de la taxa corresponent.)

La certificació acadèmica oficial, la sol·licitud segellada i la còpia per a l'interessat de la taxa corresponent serviran com a justificant d'haver obtingut el títol en tant es tramita l'original.