Exempció mòdul FCT

Per a sol·licitar una exempció de FCT caldrà presentar en secretaria els següents documents:

  1. Imprés de sol·licitud degudament emplenat i signat. Descarregar
  2. Original i fotocòpia del DNI/NIE.
  3. Documentació requerida.
  • Podrà determinar-se l'exempció total o parcial del mòdul professional o unitat formativa de FCT per la seua correspondència amb la pràctica laboral, sempre que s'acredite, almenys, un any a temps complet o el seu equivalent a temps parcial, d'experiència relacionada amb els estudis professionals que permeten demostrar l'adquisició de les capacitats corresponents al mòdul professional o unitat formativa de FCT.
  • Qui sol·licite l'exempció haurà de presentar en la secretaria del centre docent la següent documentació:
  1. Sol·licitud dirigida al titular o a la titular de la direcció del centre docent, degudament emplenada segons el model oficial.
  2. Acreditació d'experiència laboral d'almenys un any a temps complet o el seu equivalent a temps parcial, relacionada amb el cicle formatiu o ensenyament que es cursa, per al que haurà d'aportar-se la següent documentació:

2.1) En el cas de treballadors assalariats:

- Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estigueren afiliats, on conste l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, i

- Contracte de Treball o certificació de l'empresa on hagen adquirit l'experiència laboral en la qual s'especifique la duració dels períodes de prestació del contracte, l'activitat desenvolupada i l'interval de temps en el qual s'ha realitzat aquesta activitat.

2.2) En el cas de treballadors autònoms o per compte propi:

- Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l'Institut Social de la Marina dels períodes d'alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent

- Certificació d'alta en el cens d'obligats tributaris, i

- Descripció de l'activitat desenvolupada i interval de temps en el qual s'ha realitzat la mateixa.

2.3) En el cas de treballadors voluntaris o becaris, es requerirà la certificació de l'organització on s'haguera prestat l'assistència en la qual s'especificarà les activitats i funcions realitzades, l'any en què es van realitzar i el nombre total d'hores dedicades a aquestes. En el cas que les empreses o entitats a què fa referència aquest apartat hagueren cessat en la seua activitat i resultara impossible l'obtenció de les certificacions esmentades anteriorment, l'alumnat haurà d'aportar la documentació acreditativa del cessament de l'activitat, juntament amb una declaració jurada on es descriguen les activitats desenvolupades en l'empresa o entitat.

  • La direcció del centre docent públic que corresponga, resoldrà sobre la concessió o no de l'exempció total o parcial previ informe de l'equip docent del grup del centre públic o del centre privat adscrit, expedit després de l'anàlisi de la documentació aportada i a la vista dels criteris establits a aquest efecte en la concreció curricular corresponent d'acord amb els models oficials publicats per ordre de la conselleria competent en matèria d'educació.

EXEMPCIÓ TOTAL. L'exempció total és aquella que s'atorga a l'alumne/al fet que haja acreditat la capacitació suficient de, almenys, el 85% de les competències professionals establides en el programa formatiu. En cas de concedir-se l'exempció total, l'alumne/a no cursarà el mòdul professional de FCT i en el seu expedient acadèmic i actes d'avaluació constarà com a exempt del mòdul professional de FCT.

EXEMPCIÓ PARCIAL. L'exempció parcial és aquella que s'atorga a l'alumne/al fet que haja acreditat la capacitació suficient de part de les competències professionals establides en el programa formatiu que no arribe al llindar del 85% d'aquestes. En cas de concedir-se l'exempció parcial només es realitzaran les activitats conduents a l'adquisició de les capacitats terminals (LOGSE) o resultats d'aprenentatge (LOE) no adquirides.

Es podrà sol·licitar l'exempció després de formalitzar la matrícula del mateix o fora del període de matrícula, sempre amb una antelació mínima de 30 dies hàbils a l'inici previst de les pràctiques.