COVID

Adjuntem el protocol que ha de seguir l'alumnat en tot moment que romanga en el centre. 

El centre serà molt escrupolós en el compliment de tota la normativa i protocol pel que es prega la màxima col·laboració de tota la comunitat educativa per a tindre un curs amb les màximes garanties educatives i sanitàries.

Qualsevol conducta contrària al referit en els protocols es considerarà una conducta greument perjudicial per a la convivència del centre (Cap. III, Art. 43 del Decret 39/2008 de 4 d'abril del Consell sobre la convivència en els centres docents no universitaris:

I. les actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut dels membres de la comunitat educativa i per tant es poden aplicar la mesura educativa disciplinària:

a. suspensió del dret d'assistència al centre educatiu durant un període comprés entre 6 i 30 dies.

PLA DE CONTINGÈNCIA

ENLLAÇ Al PROTOCOL_COVID

INSTRUCCIONS GENERALS PER A l'ALUMNAT I LES FAMÍLIES