Orientació

Comparteix això:

Vídeo de la xarrada On vaig amb el meu títol de GES


FP de Grau Mitjà

Pots consultar la oferta de cicles formatius de Formació Professional a la Comunitat Valenciana en aquest enllaç. Pots buscar les titulacions que més t’interessen, ordenades per Famílies Professionals. Ací tens un cercador de cicles per centres

De cada cicle LOE trobaràs la següent informació:

 • El Reial decret que regeix el cicle
 • El currículum (mòduls i assignatures)
 • Com accedir (accés directe o mitjançant prova)
 • On s’imparteix aqueix cicle
 • Quines ocupacions pots exercir
 • Titulació que s’obté en finalitzar el cicle
 • Titulacions equivalents a aqueix cicle

Per a cursar una FP de Grau Mitjà has de sol·licitar l’admissió. Has d’accedir a l’assistent telemàtic per a presentar la sol·licitud. L’enllaç amb tota la informació sobre l’admissió el tens prement aquest enllaç.

NOVETAT: Vídeo d’ajuda per a l’admissió en un cicle formatiu de Grau Mitjà d’FP

«Com realitzar l’admissió a un grau mitjà d’FP (Juny 2020)»

Proves d’accés a FP Grau Superior

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se mitjançant dues formes clarament diferenciades:

 • Una, l’accés directe, si es reuneixen els requisits acadèmics necessaris.
 • Una altra, l’accés mitjançant una prova, si no es reuneixen tals requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reuneix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent estableix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Les orientacions per a cursar un Grau Superior estan en aquest enllaç i aquests són alguns exemples de proves d’accés.

La informació sobre la inscripció a les proves d’accés ho tens en aquest enllaç.

Batxillerat a distància

Són dos cursos d’ensenyament postobligatori, 1r i 2n, que es poden cursar en les següents modalitatsArtsCiènciesCiències Socials i Humanitats.

Una vegada acabats els estudis, s’obté el títol de Batxiller (com sol·licitar-ho), que permet:

En la modalitat a distància:

 • No hi ha límit de convocatòries.
 • Pots estudiar en qualsevol moment, en qualsevol lloc i al ritme que necessites: hi ha tutories presencials i a distància. Ací pots veure els avantatges d’estudiar en el CEED.

Batxillerat per lliure

Per a majors de 20 anys existeix la possibilitat d’obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.

La prova disposarà d’una convocatòria per curs acadèmic. El termini d’inscripció en la prova i de realització de la mateixa serà determinat mitjançant resolució de la direcció general competent en matèria d’ordenació acadèmica, que publicarà la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. També es publicarà la convocatòria en la pàgina web de la Conselleria.

Ensenyaments d’Idiomes

A través de les Escoles Oficials d’Idiomes (EE.OO.II.), les administracions educatives ofereixen a la població adulta la possibilitat d’aprendre, al llarg de tota la vida, una gran varietat de llengües estrangeres. En elles s’imparteixen llengües europees, llengües cooficials en l’Estat espanyol i altres llengües d’especial interés per raons culturals, socials i econòmiques com l’àrab, el xinés o el japonés. Els ensenyaments s’ofereixen a diversos nivells de competència, partint des dels més bàsics (des del nivell A2 al nivell C2 del Consell d’Europa) i amb diferents fins (tant generals com específics).

L’ensenyament de les EE.OO.II. van dirigides a persones que necessiten adquirir o perfeccionar les seues competències en una o diverses llengües estrangeres, o bé obtindre un certificat acreditatiu del nivell de competència que ja posseeixen.

La informació sobre les EE.OO.II a la Comunitat Valenciana la tens en el següent enllaç.

Prova d’accés Universitat + de 25, 40 i 45 anys

En aquesta pàgina podran trobar informació relativa a la prova d’accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys.

Podràs trobar exàmens i criteris de correcció de convocatòries passades, informació estadística i un enllaç a la Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana:

 • Calendari
 • Informació general de les proves per a majors de 25, 40 i 45 anys
  • Acord de la Comissió Gestora sobre l’ús de Calculadores en Les Proves per a Majors
  • Exàmens i Criteris de Correcció 2018 de les Proves per a Majors de 25 i 45 (Actualitzat 14/05/2018)
  • Assignatures d’accés per a majors de 25 i 45 anys
  • Relació Entre Titulacions Universitàries i Branques de Coneixement (Actualitzat 02/02/2018)
 • Normativa
 • Informació relativa a exàmens de cursos anteriors
 • Estadístiques
 • Enllaç per a matrícula i lloc d’examen en la universitats

Acreditació de competències professionals

S’ha convocat el tràmit per a l’avaluació i acreditació d’unitats de competència professional, adquirides per experiència laboral o per vies no formals de formació. Les unitats de competència (UC) estan incloses en l’oferta vinculada a l’INCUAL (Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals)

Definicions:

 • Competència Professional: el conjunt de coneixements i capacitats que permeten l’exercici de l’activitat professional conforme a les exigències de la producció i l’ocupació.
 • Qualificació Professional: el conjunt de competències professionals amb significació per a l’ocupació que poden ser adquirides mitjançant vies formals de formació i a través de l’experiència laboral.
  Les qualificacions professionals es recullen en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i poden estar incloses en títols de formació professional i certificats de professionalitat.
 • Vies formals de formació: Processos formatius el contingut dels quals està explícitament dissenyat en un programa que condueix a una acreditació oficial.
 • Vies no formals de formació: Processos formatius no conduents a acreditacions oficials.

Qui pot iniciar-ho?
Interessats/Sol·licitants

Dirigida a persones residents en la Comunitat Valenciana, amb experiència laboral i formació no formal suficient en qualsevol de les famílies professionals del Catàleg nacional de qualificacions, però que no disposen de cap títol de Formació Professional o Certificat de Professionalitat relacionat amb aquesta experiència i formació.

Com es tramita?
Passos

 1. La persona interessada s’inscriurà a través de l’enllaç que es trobarà en aquest mateix tràmit,
  i triarà família professional i seu. Ha de guardar-se còpia de la inscripció i imprimir-la per a entregar-la en el següent pas.
 2. Rebuda la sol·licitud en la seu, se li assignarà una persona assessora, que en el seu moment es posarà en contacte amb ella i la citarà a una primera reunió, presencial o telemàtica segons les circumstàncies personals i sanitàries, en la qual haurà d’aportar una còpia de la documentació que acredita els requisits de participació.
 3. Analitzada la documentació per la persona assessora informarà el candidat o candidata sobre si compleix o no els requisits de participació, sobre si està en la seu adequada i sobre les taxes que correspon abonar en el cas de seguir amb l’assessorament.
 4. En el procés d’assessorament, se l’ajudarà a definir les qualificacions professionals a les quals optar per al seu reconeixement i a recopilar evidències de la seua competència professional. Finalment, se li proposaran les Unitats de Competència Professional que han de ser avaluades.
 5. Finalitzada la fase d’assessorament, se li assignarà una persona avaluadora que en el seu moment es posarà en contacte amb ella i la citarà a una primera reunió, presencial o telemàtica segons les circumstàncies personals i sanitàries, en la qual haurà d’aportar una sol·licitud d’unitats de competència i el justificant de l’abonament de les taxes corresponents.
 6. En el procés d’avaluació s’avaluarà, a partir de la trajectòria professional i formativa i dels mitjans de contrast oportuns, l’adquisició de les unitats de competència professional de les qualificacions proposades.
 7. Finalitzada aquesta fase, l’òrgan competent acreditarà oficialment i remetrà a la persona candidata, les unitats de competència adquirides.

Tens tota la informació en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, amb els enllaços a la resolució, a la inscripció i als models de documentació requerida.

(19/04/2021) RESOLUCIÓ de 13 d’abril de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es convoca un procediment obert de manera permanent, per a l’avaluació i acreditació de la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l’oferta existent de Formació Professional en la Comunitat Valenciana vinculada al Catàleg nacional de les qualificacions professionals, que hagen sigut adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

(21/04/2021) Enllaç a la inscripció Models de documents que acrediten els requisits de participació: