Aneu a la barra d'eines

Introducció

Arribats a aquest punt de la formació, ja coneixem les funcions del coordinador TIC, les eines administratives de què disposem, les infraestructures i el programari que tenim a cada centre… Ara es el moment d’aprofundir al treball de dinamització i assessorament que sí que està associat al nostre càrrec.

Com a qualsevol altre procés, el primer pas serà l’avaluació de la situació de partida. En aquest tema intentarem recollir una guia que simplifique aquest diagnòstic.

El diagnòstic del centre es desenvoluparà al voltant de cinc àmbits:

 • Infraestructura i equipament
 • Competència digital del professorat
 • Gestió i organització
 • Entorn familiar i institucional
 • Integració curricular

1.

Diagnòstic del centre

El primer pas per a plantejar les futures actuacions en el centre és esbrinar la seua “condició TIC”. La coordinació TIC ha de conéixer la situació del centre des de totes les perspectives, abans de plantejar i consensuar els processos que es volen dur a terme per a la millora de la integració de les TIC en tots els àmbits.

Aquest diagnòstic ha de portar-nos a un procés de reflexió, i a una posterior concreció d’objectius, per a tota la comunitat educativa, en què es marcaran unes metes a curt i llarg termini. El document que hauria de recollir aquests objectius, així com el diagnòstic previ i la seua valoració, la concreció d’aquests objectius en actuacions, i els indicadors per a l’avaluació, és el PLA TIC de centre. El pla TIC no és un document que estiga regulat en la nostra comunitat autònoma, com sí que ho està en altres com per exemple Castella i LleóCatalunya o Canàries. En aquest curs abordem el tema com una proposta, una eina que considerem imprescindible perquè el creixement TIC d’un centre siga organitzat, coherent i consensuat. La fase de diagnòstic és el primer pas per a l’elaboració d’un Pla TIC, i d’aquest depén el desenvolupament correcte de les fases posteriors.

En l’apartat de formació de la nostra comunitat CvTIC, trobareu els materials del curs La coordinació TIC i la dinamització de l’ús de les TIC al centre”. En aquest curs parlem del disseny d’un Pla TIC del centre que reculla les idees principals, determine les prioritats, establisca els programes i projectes a realitzar marcant un pla de treball al centre per al seu canvi i millora. També podeu trobar els materials del curs “Dinamització de l’ús de les TIC i el Pla TIC en un centre educatiu“.

El primer pas per a realitzar aquest disseny és avaluar el punt de partida i les necessitats de cada centre. Cal tindre en compte que aquest pla ha d’encaixar en el context institucional principalment al Projecte Educatiu de Centre i en la Programació General Anual, per tant és imprescindible la participació de l’equip directiu al procés de disseny i implementació:

 • Per la visió global que des de la seua responsabilitat pot aportar.
 • Per la capacitat per a mobilitzar recursos de l’organització.
 • Per a generar lideratges distribuïts que permeten el canvi atenent principis democràtics.

1.1.

Infraestructura i equipament

Si volem diagnosticar la situació real del nostre centre, és bàsic conéixer la infraestructura, l’equipament i les aplicacions amb què compta; fent referència no solament al nombre, sinó també a l’ús i la localització. Per a aquesta tasca l’aplicació d’inventari serà el nostre referent.

Els aspectes més importants que cal tindre en compte, en relació amb les infraestructures i equipament del centre són:

Diagnòstic Pas a Pas

A) Equipament informàtic

 • Criteris d’ús i accés: responsabilitat d’ús, control d’accés i perfils d’usuari
 • Adequació de l’equipament (funcionalitat, antiguitat, quantitat…)
 • Gestió de l’inventari
 • Gestió d’incidències (OTRS – SAI)

B) Connectivitat

 • Estructura de xarxa del centre
 • Xarxes sense fils
 • Criteris d’accés i seguretat

C) Aplicacions

 • Gestió de llicències (inventari)
 • Programari lliure
 • Criteris d’instal·lació de programari i gestió de llicències
 • Precaucions i responsabilitats
 • Aplicacions instal·lades (propòsit general, seguretat, gestió d’aula, de propòsit educatiu…)
 • Aplicacions específiques per a alumnat amb necessitats educatives

 

Suggeriment: És possible que després d’aquest diagnòstic inicial observem mancances i/o problemes que necessiten de tràmits amb l’administració, per a resoldre’ls. On puc gestionar aquests tràmits?

Relatius a l’equipament:

Relatius a la connexió a internet/comunicacions:

Relatius al programari:

 • Sol·licitar aplicacions específiques per a LliureX a través dels canals ordinaris (fòrums M@c, PortalEdu, correu electrònic…).

Si necessiteu més ajuda, no dubteu a posar-vos en contacte amb l’equip de Coordinació TIC.

1.2.

Competència digital del professorat

La clau per a un ensenyament de qualitat basat en la integració de les tecnologies de la informació i comunicació descansa sobre la metodologia utilitzada i la formació del professorat. Sense una adequada visió i preparació del professorat, la incorporació de les TIC en les escoles es convertirà en una mera dotació d’infraestructures tecnològiques; i és que si no va acompanyada d’un canvi en el plantejament educatiu, en les formes de relacionar-se i interactuar-hi, i un canvi substancial en les maneres, pensaments, representacions i pràctiques desenvolupades entorn de les tecnologies, no hi haurà canvi possible cap a una societat real del coneixement.

Com a guia per a l’avaluació de la competència digital del professorat d’un centre, i a manera orientativa, suggerim la classificació que proposa el govern basc en el seu “Model de Maduresa Tecnològica de Centre Educatiu” . En aquest model, la classificació es realitza en funció del nivell d’utilització de les TIC en l’aula.

De tota manera, no solament aquest aspecte s’ha d’utilitzar per a mesurar la competència digital del claustre. Podem avaluar també les línies formatives del centre (plans, accions i estratègies de dinamització), així com el Pla d’Acolliment Digital, document de benvinguda per a professorat nouvingut…

 

Diagnòstic pas a pas

A) Pla d’acolliment, integració i suport al professorat d’incorporació recent al centre

 

B) Línies de formació del professorat en TIC

 • Plans de formació en centres per a adquisició de competències digitals en el context del centre
 • Planificació d’accions de formació tenint en compte els diferents nivells del professorat en competència digital
 • Estratègies organitzatives coordinades per a dinamitzar i motivar la difusió de les accions formatives

C) Nivell d’ús de les TIC en l’aula per part del claustre

 

Suggeriment: Coneix el Marc Comú de Competència Digital Docent.

1.3.

Gestió i organització

Comprovar l’ús que el centre, des d’un punt de vista administratiu i de gestió, fa de les eines TIC és fonamental per a conéixer com és el nostre punt de partida. Amb l’ús de plataformes com ara ITACA o l’Oficina Virtual quasi tots els tràmits administratius es realitzen digitalment, per la qual cosa la quantitat i importància de la informació creixen cada curs. La direcció del centre, com a responsable principal, i la coordinació TIC, com a figura assessora en aquest àmbit, han de conéixer si l’ús que es fa de les dades personals en tots els tràmits administratius del centre és l’adequat.

El maig de 2018 es va començar a aplicar el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que obligava a tots els Estats a modificar la seua legislació relativa al tractament de dades personals. Com a conseqüència d’aquesta normativa europea es publicà a Espanya la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Aquesta nova legislació podrà tindre concrecions en àmbits concrets, com l’educació, per tant, els continguts del present tema no s’han d’entendre com a elements estàtics, inalterables, sinó dinàmics, revisables i actualitzables.

En el context de la Comunitat Valenciana, a partir de l’entrada en vigor del RGPD, i abans de crear-se la LOPDGDD, es va publicar la Resolució del 28 de juny de 2018, de la Sotssecretària de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat. Aquesta norma és el referent legal bàsic per a aquests, al costat de la nova LOPDGDD i el RGPD.

El seguiment de l’aplicació correcta d’aquesta normativa l’assumeix l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, tant en l’àmbit de la gestió privada com de la gestió de les administracions públiques. Els centres educatius, independentment del seu règim, han de complir l’establert en la normativa estatal i en les resolucions de l’AGPD. A més, la normativa de procediment administratiu i règim jurídic, revisada el 2015, per als casos d’administracions públiques i d’entitats que ofereixen serveis públics, estableix quins són els requisits per a considerar les vies adequades per a realitzar notificacions i comunicacions efectives.

EXEMPLE:

No és suficient amb penjar una convocatòria en internet o enviar un correu electrònic per a garantir que totes les persones afectades han sigut informades, sobretot si aquestes persones no han donat el vistiplau per escrit per a estar avisades per aquestes vies.

Diagnòstic pas a pas

 

A) Gestió administrativa i acadèmica

 • Integració d’eines per a la gestió administrativa i acadèmica
 • Processos d’administració i gestió electrònica

Suggeriment:

Revisa la nostra secció sobre protección de dades a la nostra comunitat CvTIC

1.4.

Entorn familiar i institucional

En l’actual societat de la informació, l’avaluació de com un centre aborda les relacions que s’estableixen entre tots els seus components és imprescindible. La comunicació a través d’eines digitals, entre iguals (claustre, alumnat, famílies…) o entre diferents estaments (professorat-famílies, centre-famílies…), està cada vegada més present, i ha de considerar-se des de les premisses de protecció de dades, rapidesa, accessibilitat i economia de mitjans. A aquest efecte, l’administració ens ofereix eines com ara la Web Família 2.0, el portal educatiu Mestre a Casa, amb les webs de centre, personals i de grup.  o també noves ferramentes com Portal.Edu. En ell es podran allotjar tant els espais web dels CEIP, IES, EOI…, com els blogs docents personals, de manera similar al que ara ocorre en Mestre a casa.

Si des del centre s’opta per utilitzar qualsevol altre tipus de servei, no depenent de la Conselleria d’Educació, amb una finalitat informativa o de difusió,  haurem de tindre en compte tota la normativa vigent, la qual pretén protegir les persones enfront d’un ús inadequat de la informació per terceres persones. Considerant que moltes de les dades que es gestionen des d’un centre permeten identificar el professorat i l’alumnat (nom, cognoms i DNI), i que també aficions, gustos, informació sobre les famílies i els hàbits de comportament formen part de les comunicacions, d’enquestes i dels treballs que es desenvolupen en l’aula, hem de realitzar una reflexió sobre l’ús d’aquesta informació. Per exemple, un llistat d’alumnat amb les seues dades publicades en la pàgina web del centre podria ser aprofitat per a saber on viuen, com contactar-hi, o situacions més compromeses. Per aquest motiu, des del binomi direcció/coordinació TIC, ha de realitzar-se una tasca de sensibilització a l’hora d’aplicar la normativa de seguretat en l’emmagatzematge i comunicació de les dades que es gestionen des d’un centre educatiu.

EXEMPLE:

No podem tindre en espais d’accés públic aquesta informació, sense que les persones responsables donen el seu consentiment; i no podem comunicar aquesta informació per via informàtica (correu electrònic, Whatsapp/Telegram, …) si no podem garantir qui és la persona que ho rep.

Diagnòstic pas a pas

 

A) Interacció amb la comunitat educativa

 • Implicació de les famílies en l’ús de les TIC en l’entorn familiar

B) Establiment dels mecanismes tecnològics de comunicació

 • Procediments de comunicació i informació entre alumnat, professorat, les famílies i el centre (ITACA, Mestre a Casa)

C) Ús i foment de la web de centre i dels blogs personals

D) Protecció de dades

 

Suggeriment: Coneix el portal per al menor de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

1.5.

Integració curricular

La integració de les TIC en el currículum és un procés complex sobre el qual podem trobar multitud de reflexions. En aquesta proposta s’avaluen els criteris didàctics i metodològics, els organitzatius i la planificació i organització de materials didàctics digitals.

Diagnòstic pas a pas

A) Criteris didàctics i metodològics

 • Criteris didàctics seqüenciats per a l’adquisició de la competència digital
 • Models didàctics i metodològics de referència en l’ús de les TIC
 • Estratègies d’organització didàctica de recursos digitals
 • Criteris didàctics per a l’atenció a les Necessitats Específiques Educatives

B) Criteris organitzatius

 • Organització dinàmica de grups
 • Organització de l’espai i temps didàctic (aules-classe, aules virtuals, entorns d’interacció didàctica, plataformes educatives…)
 • Mecanismes de comunicació i interacció entre professorat i alumnat i entre iguals

C) Planificació i organització de materials didàctics digitals

 • Creació de materials i organització de seqüències d’aprenentatge
 • Protocol d’actuació sobre un banc de recursos didàctics digitals amb criteris homogenis i revisió periòdica

2.

Dinamització del centre

Una de les funcions més importants de la nostra tasca en la coordinació TIC és la dinamització del centre en l’ús de les TIC.

Per dinamització entenem el fet d’assumir un rol d’assessorament, suport i difusió en la implementació d’eines, recursos i processos digitals en tots els nivells i àmbits del centre.

Aquesta tasca no hauria de recaure de manera aïllada o única i exclusivament en la figura de la Persona Coordinadora TIC sinó que hauria d’implicar a tota la comunitat educativa, amb la finalitat de treballar en la mateixa direcció com a coneixedors del context real del centre, partint de l’avaluació inicial de necessitats i amb la proposta i el compromís consensuat de fites a curt, mitjà i llarg termini.

Com ja s’ha comentat anteriorment, encara que actualment no estiguen «oficialitzades», promoure propostes d’actuació i treballar colaborativamente en l’elaboració d’un Pla TIC i/o una Comissió TIC, poden ser de gran ajuda en la tasca de la coordinació.

Dinamització de les TIC

SUGGERIMENT

 

En la web de la Comunitat TIC es poden trobar recursos, materials, notícies, fòrums de conversa i propostes que poden ser útils en aquesta tasca de dinamització i assessorament.

Compartir i crear comunitat, ens permetrà apropar-nos i conèixer diferents perspectives que ens ajudaran a atendre les necessitats dels nostres centres de la manera més adequada possible.

2.1.

Dinamització d’espais

Fins fa pocs anys, els espais habilitats dels centres on podíem desenvolupar i implementar tasques i processos formatius amb l’ús de les TIC eren molt concrets. Fonamentalment, eren:

 • Sala del professorat
 • Aula d’informàtica
 • Biblioteca

En quan a la Sala del professorat, dos serien les tasques més importants:

 • Afavorir el coneixement per part del professorat de les principals ferramentes de treball a les quals pot accedir des d’aquests equips, facilitant l’accés a materials formatius, recursos, etc.
 • Promoure bones pràctiques cap a l’ús de recursos oberts i compartits.

Respecte a la Biblioteca, pot ser molt útil com a espai d’accés a internet per a tota la comunitat educativa, tant en processos de consulta personal com de suport a la tasca docent diària en dinàmiques de treball en les quals participen els estudiants. A tindre en compte que faria falta:

 • Planificar l’horari i les normes d’ús perquè alumnat, professorat i, si és el cas, famílies, puguen utilitzar els equips per a fer tasques.
 • Recollir i difondre normes bàsiques del bon ús d’internet i de recursos oberts i compartits.

Finalment i quant a l’Aula d’informàtica, per a facilitar l’organització i dinamització d’aquests espais, cal tindre en compte alguns aspectes:

 • Gaudir d’una disposició i configuració adequada de l’equipament (usuaris creats, servidor i clients/equips actualitzats, xarxa, etc.). A més, és del tot recomanable establir horaris de reserva i normes d’ús i oferir fulles de possibles incidències per a vetlar pel seu manteniment.
 • En el cas de l’Educació Secundària, existeix la figura de la Persona Coordinadora de l’aula d’Informàtica, càrrec que ve definit en les instruccions d’inici de curs on s’especifiquen les seues funcions en relació a l’ús de l’aula d’Informàtica. Així i tot, és recomanable i necessària la col·laboració entre totes dues coordinacions, acordant els processos de gestió i organització que consideren oportuns, sempre amb la intenció de millorar i donar resposta a les necessitats del centre.
 • En altres àmbits educatius en els quals no existeix la figura de la Persona Coordinadora de l’aula d’Informàtica, caldrà establir els mecanismes necessaris per a dinamitzar aquest espai sempre que forme part de l’estructura del centre.

Actualment, la incorporació massiva de més aparells, ha permés que pràcticament totes les aules, disposen d’equipament tecnològic. A més dels espais específics, la gran majoria d’aules d’ús ordinari ja disposen d’ordinador, connexió a internet, projector, PDI, etc.

Això implica una nova perspectiva quant a la necessitat d’orientar i donar suport als nostres companys amb relació a l’ús de tots aquests dispositius en les seues tasques diàries.

Algunes tasques o accions a tindre en compte en aquest nivell de dinamització, serien:

 • Afavorir la gestió autònoma d’usuari a l’aula: posada en marxa, manteniment bàsic, comunicació d’incidències, etc.
 • Promoure l’aplicació didàctica de les TIC a l’aula a través d’aplicacions i recursos digitals.
 • Promoure un ús segur i responsable d’internet, prevenint problemes derivats d’aquest ús.

En la comunitat CvTIC podeu trobar algunes eines que us poden ajudar a dinamitzar les TIC ateses les característiques de cada centre.

 

SUGGERIMENT

 

En el següent enllaç podeu trobar una compilació de propostes de «Normes d’ús de l’aula d’informàtica» elaborades pels participants de la formació avançada per a la Coordinació TIC del curs 2017-18.

Normés d’ús Aula d’informàtica

2.2.

Dinamització de plataformes

Sabut és, que en la xarxa es poden trobar multitud d’aplicacions i eines que faciliten i/o milloren el nostre treball diari (tant docent com administratiu). No obstant això, com a responsables de la coordinació TIC del centre hem de tractar d’assessorar no solament en les eines existents segons les necessitats del centre o el docent, sinó també en les seues possibilitats i restriccions d’ús segons la normativa vigent.

En aquest sentit, i davant la multitud d’aplicacions existents i la velocitat a la qual apareixen noves i unes altres queden obsoletes és important comptar amb la formació oferida pels diferents CEFIREs.

SUGGERIMENT

 

En el següent enllaç podeu trobar multitud de treballs realitzats per companys i companyes en els Seminaris de Coordinació TIC 2016-2017.

Materials Seminaris

3.

Assessorament TIC

Una de les tasques més necessària de la Persona Coordinadora TIC és la de coordinar, valga la redundància, i assessorar.

Col·laborar, assessorar i liderar els projectes i actuacions que es duen a terme en el centre, requereix coneixement de l’estat de la qüestió, capacitat de treballar en grup, de dinamització i, també d’empatia.

En aquest apartat, s’exemplifiquen possibles actuacions per a desenvolupar amb l’equip directiu, la Persona Coordinadora de Formació, el claustre i les famílies.

Sense cap dubte, les interaccions i els compromisos establerts entre aquests agents de la comunitat educativa, definiran en gran mesura les línies estratègiques en quan a la implementació de les TIC al centre, especialment a mig i llarg termini.

3.1.

Equip directiu

L’equip directiu i el seu projecte de centre tenen un paper rellevant en el procés d’integració de les TIC. Un equip directiu amb un lideratge clar, amb un compromís ferm, immers en projectes innovadors i noves iniciatives, dinàmic i conscienciat dels avantatges del bon ús de les TIC és del tot necessari perquè aquesta integració siga exitosa.

Aquesta realitat fa imprescindible la figura de la Persona Coordinadora TIC com al participant actiu en el procés d’anàlisi, planificació, disseny i desenvolupament de propostes i projectes al voltant de la tecnologia educativa.

Tres podrien ser els àmbits de treball principals en els quals l’assessorament a l’equip directiu pot tindre més impacte, evidentment, sempre en termes de propostes associades als usos de les TIC i a la visió que el centre vol promoure:

 • Assessorament en l’elaboració del projecte de direcció. Línia estratègica: TIC.
 • Assessorament en l’elaboració del Pla TIC del centre.
 • Assessorament i suport en l’elaboració i desenvolupament d’altres projectes del centre en els quals les TIC tenen la seua presència.

Les dimensions del treball en aquest procés d’assessorament són:

 • Dimensió organitzativa i de gestió.
 • Dimensió tècnica i d’equipament.
 • Dimensió social, cultural, ètica i legal.
 • Dimensió pedagògica: formació i innovació.

3.2.

Persona Coordinadora de Formació

La relació entre la Persona Coordinadora de Formació i la Persona Coordinadora TIC ha de ser fluida i de treball conjunt sempre que siga necessari.

Per descomptat, no totes les necessitats formatives del claustre estaran relacionades amb l’ús de les TIC però quan siga així, la coordinació entre totes dues persones ha de ser eficient. Així, la col·laboració en el diagnòstic de les necessitats formatives del centre i el desenvolupament del seu Programa Anual de Formació (PAF), són de vital importància.

El Pla Anual de Formació de la Conselleria defineix les seues línies estratègiques, entre les quals, la quarta està dedicada a la formació del professorat i les TIC.

A més d’aquesta línia concreta, la resta de línies estratègiques també mostren clara i implícitament, l’ús de les TIC en les seues definicions i accions programades.

Tot això ens confirma la transversalitat que les TIC tenen en els processos docents i la necessitat d’articular, proposar i difondre accions formatives que afavorisquen la seua implementació tenint en compte les modalitats formatives que es poden promoure des dels propis centres, com per exemple els Seminaris, Grups de Treball o Projectes de Formació en Centres com, també, de l’oferta formativa que es promou des de la xarxa CEFIRE del Servei de Formació del Professorat amb una gran diversitat de Cursos, Tallers, Jornades i Congressos.

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesorado/plan-anual-de-formacion

SUGGERIMENTS

 

Coneix la web de formació del professorat on trobaràs informació de rellevància.

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/inicio

3.3.

Claustre /Equip Docent

Si volem promoure l’ús de les TIC en el centre, és imprescindible la tasca d’assessorament continuat al claustre. La integració de les TIC passa per un procés d’acceptació i, en aquest sentit, les reticències produeixen efectes contraris a aquest procés.

La integració de les TIC a nivell curricular no ve donada de manera exclusiva per introduir continguts específics de manera transversal en totes o en la majoria d’assignatures sinó, i més encara, per la dinamització com a eina de suport en els processos d’ensenyament i aprenentatge i la incorporació de noves metodologies.

Els docents deuen conéixer la seua utilitat i com les TIC poden contribuir a que el desenvolupament de determinades metodologies, activitats, dinàmiques, etc., siga més eficient i òptim.

Algunes tasques d’assessorament podrien ser:

 • Compartir i difondre repositoris i/o recursos educatius digitals
 • Oferir suport per dinamitzar l’ús de les plataformes corporatives: web de centre i bloc docent
 • Sensibilitzar sobre l’ús segur de les TIC

SUGGERIMENT

Teniu a la vostra disposició l’apartat de Formació TIC per estar al dia de les convocatòries que van apareixent tant Formació específica de Coordinació TIC, a la Formació TIC CEFIRE o a les diferents Jornades i Congresos

En breu es publicitarà en l’oferta formativa TIC de tots els CEFIRE i en la web de la nostra comunitat.

Oferta formativa TIC

3.4.

Comunitat educativa

Les TIC són una eina necessària per a la relació del centre amb les famílies. Normalment ens referim als blocs docents d’Itaca, que, a més de la plataforma Webfamília 2.0, ens aporten avantatges reals, ampliant les possibilitats de comunicació immediata del dia a dia en el centre. Però també comptem amb la web de centre que ens pot servir no solament com a sistema de difusió sinó com a canal de participació i col·laboració dels diferents estaments educatius.

Una altra eina que ens ajudarà a millorar la relació entre claustre i famílies serà Aules. A través d’aquesta plataforma tindrem un canal d’informació a les famílies amb informació sobre el treball diari de l’alumnat.

Com a coordinació TIC de centre hem de ser capaços d’assessorar sobre la millor manera d’optimitzar la comunicació de tota la comunitat educativa, afavorint la col·laboració, sempre que siga possible (per exemple, amb la participació en la pàgina web de centre). És important que el centre compte, dins del seu Pla TIC, amb un projecte en el qual s’aborde de forma gradual i realista com s’escometrà aquesta comunicació i col·laboració.