LliureX, com el seu propi nom indica, està basat en programari lliure. El programari lliure és la denominació del programari que respecta la llibertat dels usuaris sobre el producte adquirit i, per tant, una vegada obtingut pot ser usat, copiat, estudiat, modificat, i redistribuït lliurement. Segons la Free Software Foundation, el terme programari lliure fa referència a la llibertat dels usuaris per a executar, copiar, distribuir, estudiar i modificar el programari així com a la llibertat de distribuir-lo una vegada modificat.

El programari lliure sol estar disponible gratuïtament, o al preu de cost de la seua distribució a través d'altres mitjans; no obstant això, no és obligatori que siga així. Per tant, no cal associar programari lliure amb «programari gratuït» (denominat usualment en anglés freeware), ja que, tot conservant el caràcter de lliure, pot ser distribuït comercialment («programari comercial»). De la mateixa manera, encara que el «programari gratuït» incloga, de vegades, el codi font, aquest tipus de programari no és lliure en el mateix sentit que el «programari lliure», a menys que es garantisquen els drets de modificació i redistribució de les versions modificades del programa.

Definició moderna de programari1

La definició moderna de programari lliure consta quatre punts, els quals s'enumeren del zero al tres:

  • La llibertat d'utilitzar el programa, per a qualsevol propòsit (llibertat 0).
  • La llibertat d'estudiar com treballa el programa, i canviar-lo per fer adaptar-lo diferents necessitats  (llibertat 1). L'accés al codi font és una condició necessària.
  • La llibertat de redistribuir-ne còpies. perquè puga ajudar el proïsme (llibertat 2).
  • La llibertat de millorar el programa i publicar-ne les millores, i versions modificades en general, perquè es beneficie tota la comunitat (llibertat 3).

Cal emfatitzar que l'accés al codi font és una condició necessària en les llibertats 1 i 3.

1. Parts extretes de la Wikipedia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Programari_lliure.

Motius per a usar programari libre

El Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC), dependent de l'Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF), dona una sèrie de Razones para que los centros educativos usen el software libre.