Aneu a la barra d'eines

Introducció

Quin programari s’utilitza en el centre? S’ha utilitzat sempre el mateix? Es fa un ús responsable del programari, tant pel que fa a llicències com pel que fa a les implicacions d’ús? Usem plataformes en el núvol? Quines plataformes posa a disposició la Conselleria per a treballar en el núvol? Amb quines finalitats?

Intentarem respondre totes aquestes preguntes en aquesta unitat del curs. Tant si ets persona experimentada en el càrrec, com si acabes de començar, recomanem la lectura, ja que en el món del programari, l’evolució és constant i convé estar actualitzat.

1.

Programari

Citem la Viquipèdia per a definir el programari (software, en anglès):

És el conjunt dels programes informàtics, procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador.  El terme inclou aplicacions com els processadors de text, programari de sistema com el sistema operatiu, que fa d’interfície entre el maquinari i les aplicacions, i finalment el programari intermediari, que controla i coordina sistemes distribuïts.

Moltes vegades, el terme és usat per contraposició a maquinari. S’usa el primer per a descriure la part lògica d’un sistema informàtica i el segon, per a descriure la part física.

Què és una llicència programari?

És l’autorització per a utilitzar un programa informàtic complint una sèrie de termes i condicions establides dins de les seues clàusules, és a dir, és un conjunt de permisos que les persones desenvolupadores del programari poden atorgar a les persones usuàries.

Propietat Intel·lectual

Segons la llei de propietat intel·lectual, un programa informàtic (programari) està considerat com una «obra» i, per tant, protegida per drets d’autor.

L’autor d’una obra és, per llei, qui ostenta el dret intel·lectual exclusiu, i qui concedeix els drets sobre la seua obra. En el cas del programari, el programa informàtic és l’obra i tots els drets sobre l’obra els posseeix l’equip de desenvolupament o entitat per a la qual treballe. És necessari que, perquè l’usuari final tinga certs drets sobre el programari (per exemple, dret d’ús, de còpia, de distribució, de modificació, etc.), aquests vinguen recollits en una llicència de programari.

Programari lliure VS programari privatiu

El concepte de programari lliure apareix associat a un moviment de caràcter social que pretén garantir certes llibertats als usuaris de programari. Aquest moviment defineix el programari lliure com aquell que respecta 4 llibertats a les persones que desitgen exercir-les. Aquestes 4 llibertats, en resum, són: llibertat per a usar-ho, estudiar-ho, distribuir-ho i modificar-ho. Vegeu aquí una definició més extensa.

El programari privatiu (o propietari) és aquell que no respecta aquestes llibertats perquè la seua llicència no permet fer ús d’elles. Si la llicència d’un programa imposa alguna restricció a aquestes llibertats (per exemple, restricció d’ús quant a nombre d’equips o quant al propòsit; prohibició per a copiar-lo; no disponibilitat del codi font; etc.) el programari serà considerat com no lliure o privatiu, perquè priva d’alguna de les llibertats del programari lliure.

Les clàusules de la llicència solen indicar el que es pot i el que no es pot fer amb el programa. Es considera un contracte entre usuaris i desenvolupadors. En moltes ocasions, l’adquisició d’aquest contracte, comporta el pagament d’una quantitat econòmica. En tot cas es considera un compromís entre les parts. Com tot contracte, hauria de ser custodiat.

Programari pirata

Què és? És aquell programari del qual no es respecta la seua llicència d’ús.

Exemple: He adquirit un programa amb la seua corresponent llicència, però després l’instal·le en 20 equips. En 19 equips és programari pirata, ja que la llicència d’ús sol em permet la instal·lació en un equip.

Per què no utilitzar-lo? Perquè és il·legal.

No et convences? Recorda que qualsevol (alumnat, familiar, docent, etc.) pot denunciar la pirateria a la BSA de forma anònima.

1.1.

Programari de Conselleria

 

L’equipament amb què Conselleria dota als centres ve amb el seu corresponent programari instal·lat i amb la seua llicència degudament adquirida.

Com a marc general, i complint la normativa de la DGTIC sobre aquest tema (Instrucció de servei núm. 3/2016 sobre el foment i ús preferent del programari lliure en l’administració de la Generalitat [enllaç alternatiu] d’acord amb la moció 12/IX, sobre el foment de l’ús del programari lliure en l’administració autonòmica, aprovada en la sessió del Ple de Les Corts de 26 de maig de 2016), tots els equips informàtics dels centres docents dependents de la Generalitat utilitzaran LliureX.

En alguns casos, és possible trobar equips dotats per Conselleria amb programari propietari, com per exemple, algun equip de secretària o alguns equips utilitzats en la formació professional.

La normativa vigent (Decret 119/2018, pel qual s’aprova el reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic) estableix en el seu article 7, apartat c, el següent:

«Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Assumeix les funcions en matèria de modernització de l’administració, seguretat de la informació, planificació, coordinació, autorització i control de les tecnologies de la informació, les telecomunicacions i comunicacions corporatives i la teleadministració de la Generalitat…

La conseqüència directa d’aquest decret és que únicament la DGTIC té competències per a la compra o la subscripció de llicències de programari, sense que hi haja possibilitat d’autoritzar els centres per a la compra. L’única forma possible és una normativa publicada en el DOGV, la qual regula el procés i es va posar en marxa el curs 2018-2020. Es tracta de la Resolució de 23 d’octubre de 2018 mitjançant la qual, es delega, sota certes condicions, en la direcció dels centres educatius públics no universitaris les competències per a l’adquisició de cert equipament i productes TIC per a l’ús en l’entorn educatiu. Aquesta delegació també es coneix com a DelegaTIC.

És a dir, que atenint-nos a la legalitat, ni és possible la compra per part dels centres, ni l’autorització per part del servei d’Informàtica per als Centres Educatius, de qualsevol equipament informàtic o llicències de programari que no estiga contemplat per DelegaTIC.

1.2.

Projectes

Els dos projectes principals de programari que desenvolupa la Conselleria per al món educatiu són el traductor Salt i el sistema operatiu Lliurex. No obstant això també existeixen altres projectes de programari destinats a la gestió educativa com, per exemple, GESCEN. No s’inclouen, en aquest cas, projectes el funcionament dels quals es fa a través de portals o plataformes.

Salt

SALT usuSalt és una eina de traducció de valencià a castellà i de castellà a valencià, i de correcció de textos en valencià. Va començar com un programa que s’instal·lava de forma independent en els ordinadors personals. Ha anat evolucionant i actualment, s’ha convertit en una plataforma en línia complementada per una aplicació per a dispositius mòbils. La primera versió, SALT 1.0, data de l’any 1997, tot i que les principals versions que ha tingut han estat:

 • El Salt 3.0, funcionava de manera independent en equips amb sistema operatiu Windows.
 • El Salt 4.0, funciona com un complement del processador de text Writer de les suites ofimàtiques OppenOffice o LibreOffice, tot i que amb versions antigues.
 • El Salt.usu, posat en marxa en 2018, és una nova versió accessible a través del web que inclou eines de traducció i correcció, un apèndix gramatical i enllaços al Diccionari normatiu valencià i als Criteris lingüístics de l’Administració de la Generalitat. També és una aplicació mòbil que funciona en dispositius Android i iOS.

Lliurex

LliureXLliureX és un Sistema Operatiu que té com a objectiu principal facilitar l’accés a les TIC al conjunt de la comunitat educativa valenciana. LliureX es basa en la filosofia del programari lliure.

Per la seua importància en aquest context, dedicarem un apartat a parlar-ne d’ell.

2.

Portals, llocs web o plataformes web

Un portal o lloc web o és un conjunt de pàgines, normalment organitzades en un mateix domini i allotjades en un mateix servidor d’Internet, que ofereix a l’usuari, de forma fàcil i integrada, l’accés a una sèrie de recursos i de serveis relacionats a un mateix tema. De vegades se sol anomenar portal a la pàgina web que serveix de portada de tots els continguts d’un lloc web. Exemples de portals podrien ser la Viquipèdia, AliExpress, BOE.es, YouTube, etc.

Una plataforma web seria l’estructura de maquinari i programari necessària per a mantenir un portal o lloc web.

En l’àmbit educatiu existeixen multitud de portals que ofereixen diferents recursos (per exemple, de continguts divulgatius) i serveis (com ara de creació d’aules virtuals). A tots ens podem referir com a portals educatius, ja que la comunitat destinatària principal seria la comunitat educativa.

Les finalitats dels diferents portals o plataformes educatives poden ser molt variades, des de la simple divulgació de coneixements fins a l’obtenció de beneficis econòmics. Tot dependrà, normalment, dels mateixos objectius que tinga l’entitat que destine els recursos necessaris per a posar en marxa el dit portal o lloc web.

Es podria distingir entre portals educatius creats per entitats privades (com ara editorials, empreses tecnològiques), els creats per ONG (com ara la fundació Wikimedia), i els creats per entitats públiques (com ara el ministeri d’educació o les Conselleries d’Educació de les diferents comunitats)

2.1.

Portals de Conselleria

La Conselleria d’Educació posa a la disposició de la comunitat educativa i docent, tota una sèrie d’eines digitals per a ajudar en la seua tasca. A més de les eines administratives i del sistema operatiu Lliurex hi ha diversos projectes en diferents fases d’evolució que podríem englobar dins d’aquesta categoria de Portals Educatius.

A) Mestre a casa

A. 1) Què és i a qui va dirigit?

La plataforma tecnològica Mestre a Casa oferix notícies i novetats relacionades amb l’àmbit educatiu, informació d’utilitat pedagògica, accés a més de 2.000 continguts educatius, programari educatiu en línia de les diferents àrees curriculars, enllaços d’interés i recursos addicionals, comunitats on exposar i conéixer experiències didàctiques dels centres amb les tecnologies com un recurs més en els processos d’ensenyança-aprenentatge.

En el portal educatiu, els escenaris estan gràficament i funcionalment dissenyats depenent de l’usuari connectat ja siga alumnat, professorat o famílies.

A.2) Què puc trobar en el portal educatiu?

estre a Casa es vertebra en tres eixos principals que són la personalització, l’autogestió i la col·laboració. D’eixa manera el professorat, a través del portal educatiu, disposa d’espais d’aprenentatge des dels quals es poden gestionar, de manera senzilla i autònoma, tant els usuaris dels espais virtuals (el seu alumnat) com els continguts que proporciona, afavorint així la interacció i la col·laboració de l’alumnat.

 • La part pública d’este portal, accessible a tota la comunitat educativa, oferix espais d’interés per a docents, alumnes i famílies, com ara, el calendari escolar del curs acadèmic, enllaços destinats a l’orientació dels estudiants, notícies relacionades amb els últims esdeveniments referents a innovació tecnològica per als centres educatius i succeïts en la Comunitat Valenciana.
  Des de la part pública s’accedix a la revista digital interactiva Somescola que oferix notícies, articles d’interés pedagògic, informació sobre congressos, jornades i concursos organitzats des de la Conselleria d’Educació i relacionats amb l’ús de les TIC en l’entorn educatiu.
  Els continguts de la revista digital comprenen els àmbits educatiu, cultural, esportiu i en general formatiu. Disposa de seccions dedicades a esdeveniments, notícies, monogràfics, experiències, entrevistes, concursos, etc.
 • La part privada del portal requerix validació d’usuari. Els usuaris (mare, pare, alumnes i docents) es carreguen prèviament des de la ferramenta de gestió de centres (ITACA). Açò facilita en gran mesura les tasques d’administració d’usuaris.
  L’alumnat, en la part privada, disposa d’escriptoris l’aspecte dels quals diferix en funció del nivell educatiu en què es troben. És a dir, l’aspecte de l’escriptori d’infantil està adaptat als xiquets i xiquetes d’eixes edats i l’escriptori de l’ESO té un aspecte més formal i professional.
  El professorat també disposa d’un escriptori específic adaptat a les seues necessitats i també personalizable. Una de les característiques més importants del portal, en la seua part privada, és la possibilitat de crear comunitats virtuals amb fins educatius i col·laboratius diferents.

Per a més informació, consulteu la pàgina web del Mestre a casa

A.3) Enllaços útils

La documentació de mestre a casa és molt àmplia, i pots trobar-la en el mateix portal (http://mestreacasa.gva.es/web/portaleducativo). No obstant això, volem destacar diverses guies ràpides que aborden els temes que més recurrentment són motiu de consulta per part de les i els docents usuaris.

Crear web centre
Blog personal
Administració web centre

B) Linucentres

Linucentres és un servei d’hosting (allotjament d’espais web) per als centres educatius. Aquest servei està en procés de tancament i els serveis que oferia seran recollits per altres plataformes com Aules o PORTAL.EDU, per la qual cosa no es poden sol·licitar espais nous.

C) Aules

La plataforma Aules és el nou servei d’Entorn Virtual d’Aprenentatge que Conselleria posa a la disposició de tot el personal docent basada en el programari lliure Moodle. Es dedica un apartat específic per a parla de les seues característiques.

D) Portal.EDU

És el projecte en fase de pilotatge que oferirà servei de construcció de llocs web als centres educatius i  de creació de blogs docents, per tant, està destinat a ser el substitut de Mestre a Casa. Està basat en la plataforma WordPress, programari lliure usat per a la creació de llocs web en un gran percentatge de tot el World Wide Web. Expliquem les característiques en un apartat específic.

2.2.

Portals externs. Webex

Webex (CISCO Webex Meetings) és una plataforma de videoconferències desenvolupada per CISCO, que facilita les reunions en línia i els seminaris web amb la col·laboració de Telefònica. Des de la posada en marxa del pla MULAN, és la ferramenta oficial per a fer videoconferències de la Conselleria d’Educació. El nombre de sales Webex disponibles per al curs 2020-2021 s’ha vist incrementat respecte del que hi havia per al curs 2019-2020. A més a més, des de la DGTIC s’ha establert un nou criteri per a la distribució de les sales, a fi d’optimitzar el seu ús. Per als nivells d’ESO, Batxillerat, FP i Conservatoris, s’han creat sales personals per a cada docent. Mentre que per als ensenyaments d’Infantil i Primària, Educació Especial, Escoles Oficials, Formació de Persones Adultes, Unitat Pedagògiques Hospitalàries i altres centres i organismes, s’han assignat sales en funció del nombre de grups, aules, àmbits, etc. considerant les seues necessitats.

L’assignació de sales personals està sotmesa a una actualització periòdica tenint en compte la situació laboral dels docents.

En el Portal MULAN existeix informació d’ajuda per activar les sales assignades a centres, una guia ràpida d’utilització i videotutorials. En cas de necessitar ajuda tècnica es pot obrir una incidència al SAI en la cua Xarxa de comunicacions » Petició WebEx
o cridant al telèfon 96 120 76 85 i polsant l’opció 1 que indica la locució (horari d’atenció WebEx 8:00 h a 17:00 h).

Enllaços d’interés:

3.

3.1.

Visió general

Lliurex és la distribució GNU/Linux lliure destinada a la docència educativa. A través d’ella es pretén facilitar la tasca docent, de manera que es dispose d’un catàleg de programari lliure enfocat a aquesta tasca.

A) Quines característiques la fan desitjable?

 • És lliure. Podem descarregar els fitxers d’instal·lació, fer còpies a professorat i alumnat, instal·lar-la en qualsevol equip amb qualsevol propòsit (a casa, en el centre…), podem consultar el codi font i col·laborar.

 • És plurilingüe. Disponible en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, però no solament això, també es pot canviar la interfície a uns altres i múltiples idiomes.

 • És educativa. Està enfocada, en general, a la labor docent i, especialment, dissenyada per a cobrir les necessitats específiques dels centres educatius valencians.

Objectiu de LliureX: Facilitar l'accés a les TIC en els centres educatius

Amb Lliurex podem des de trobar aplicacions per a actuacions “bàsiques” com ara paquet d’ofimàtica, editors d’imatges o reproductor de vídeo, fins a altres dirigides cap a actuacions més específiques com la gestió i dinamització de l’aula d’informàtica o el treball directe amb l’alumnat.

B) LliureX ens permetrà…

 • A escala d’usuari:

  • editar textos, fulls de càlcul, presentacions amb les seues aplicacions ofimàtiques;

  • navegar en Internet amb moderns navegadors (fins i tot amb certificats de l’ACCV ja instal·lats);

  • reproduir so i vídeo en els formats més habituals;

  • disposar d’eines de disseny i edició molt conegudes (gràfic, fotogràfic i de vídeo);

  • gestionar, transformar i convertir fitxers; connectar i utilitzar dispositius: gravar CD/DVD/USB, escanejar, imprimir, connectar-nos a xarxes WIFI, etcètera;

  • accedir al món maker, DIY o IoT;

 • A escala d’administració i docència:

  • generar continguts educatius amb eines com Jclic Autor, HotPotatos, eXelerning, OpenBoard, Xournal;

  • gestionar múltiples usuaris amb diferents rols i permisos ja definits;

  • exercir el control de l’aula amb restriccions, missatges, demostracions, llançament de webs o aplicacions, etcètera;

  • recol·lectar treballs realitzats pels alumnes de forma senzilla sense necessitat de connexió a Internet;

  • establir múltiples tasques d’instal·lació, actualització i manteniment amb assistents pensats per a usuaris no avançats;

  • afegir serveis de xarxa, com per exemple, establir un entorn virtual d’aprenentatge en la xarxa interna del centre.

 • I, per si no fos prou,

  • executar aplicacions dissenyades per a Windows amb Wine.

Què més es pot demanar? Fes-ho ací. L’equip de Lliurex atén directament el fòrum on, no solament pots consultar problemes que puga tindre el sistema sinó que es poden realitzar peticions de noves aplicacions, de serveis oferits des dels servidors de Lliurex o peticions per a afegir o modificar alguna de les configuracions que vénen per defecte.

C) Com aprenem Lliurex?

Encara que LliureX és tan intuïtiu com qualsevol altre sistema operatiu modern, existeixen manuals i documentació per al seu ús. El més actualitzat està ara en la Wiki de Lliurex.

També podem interactuar amb l’equip de desenvolupadors en els fòrums, un lloc on trobar respostes, fer preguntes, peticions.

Finalment, existeix formació organitzada pels diferents CEFIRE de la nostra Comunitat la qual ens guiarà en el seu ús i aplicació. Podem trobar-la a través del cercador de formació del CEFIRE aplicant el filtre corresponent (ENLLAÇ).

 

3.2.

Sabors

Els diferents sabors de LliureX són adaptacions del sistema operatiu per a diferents necessitats. Depenent de les característiques del centre o del conjunt d’equips en els quals s’instal·larà LliureX, s’optarà per uns sabors o uns altres. Aquest conjunt d’equips el podríem classificar en un d’aquests nivells:

 • Ordinadors independents. Triaríem alguns dels següents sabors:

  • Escriptori

  • Infantil

  • Música

  • FP
 • Aula Informàtica. Triaríem els sabors:

  • Servidor (o servidor FP)

  • Client (o client FP)

 • Tot el Centre Educatiu. Podríem usar els mateixos sabors que per a una aula, sempre atés el disseny proposat en el model de centre LliureX.

Detallem a continuació una xicoteta descripció dels sabors:

Escriptori

LliureX Escriptori (o Desktop) és l’adaptació genèrica, dissenyada per als ordinadors personals, de la sala de professors, secretaries… És a dir, està destinada a ser instal·lada en els ordinadors que no depenen d’un servidor (que no estan dins de l’aula d’informàtica, o en biblioteca…) com per exemple equips portàtils i ordinadors personals.

Infantil

LliureX Infantil és l’adaptació LliureX per als nivells educatius d’Infantil i primers cursos de Primària. El seu aspecte i funcionalitat està especialment dissenyada per als mes xicotets i inclou gran quantitat de recursos educatius.

 

Música

LliureX Música és l’adaptació LliureX per als equips multimèdia, amb necessitats d’aplicacions programari específiques d’àudio, vídeo i multimèdia.

 

 

FP

LliureX FP és una adaptació que s’ha desenvolupat per al seu ús en cicles formatius, amb programari específic per a les diferents branques. En aquesta distribució, s’han eliminat els programes orientats als nivells educatius d’infantil, primària i secundària, que no resultarien d’utilitat en aquest àmbit. L’adaptació per a FP disposa de 3 imatges ISO per a descarregar: la versió per a un ordinador independent (escriptori) i les versions per a aula d’informàtica (servidor i client)

 

Client

LliureX Client d’aula és l’adaptació per als clients de les aules. Està destinada a tots aquells ordinadors que estan connectats a un servidor LliureX bé siga en un model de centre o un model d’aula tradicional. A diferència de l’adaptació per a escriptori, aquest sí que necessita dels serveis d’un servidor per a determinades accions.

 

Servidor

LliureX Servidor és l’adaptació per als servidors de les aules, els quals ofereixen serveis als clients i controlen la seua activitat.

LliureX Servidor és, a més de l’adaptació per als servidors de les aules, l’adaptació per als servidors de centre, els quals s’encarreguen, entre altres coses, de coordinar tots els servidors de les diferents aules.

 

En la pàgina de descàrregues de LliureX estan disponibles totes les imatges ISO dels diferents sabors i versions del sistema.

Model d’aula

LliureX Model d’Aula (per a l’equip servidor i l’equip client d’aula) s’ha dissenyat per a les aules d’informàtica. El servidor i els clients formen una xarxa independent, on el servidor proporciona serveis centralitzats i al qual es poden connectar tant clients pesats, com semilleuger i lleugers.

El Model d’Aula LliureX inclou programari per a controlar l’activitat de l’alumnat a l’aula, eines administratives, i una gran quantitat d’aplicacions educatives.

Model de centre

LliureX Model de Centre (amb versió per a servidors i clients) amplia el tradicional model d’aula. En el model d’aula, les aules d’informàtica formen una xarxa independent que disposa d’un servidor al qual es poden connectar tant estacions de treball com clients lleugers (clients). El nou model de centre, a més, permet la interconnexió de les diferents aules amb un servidor de centre.

3.3.

I què pot fer LliureX per mi?

LliureX està en constant millora. Existeix un equip de docents i tècnics que resolen els problemes que es van generant. Creen aplicacions, generen configuracions adequades per als centres, actualitzen les aplicacions i mantenen el sistema segur i lliure d’amenaces. Tot això tenint en compte que:

 • Tots els sistemes operatius trauen noves versions i abandonen el manteniment de les més antigues. Tot i això, LliureX està basat en les versions LTS d’UBUNTU, les quals són les que tenen el suport de més llarg termini.

 • Les coses que funcionen hui podrien no funcionar demà. Això és així amb tota classe de tecnologies informàtiques i poc es pot fer per a canviar-ho.

 • Abans d’alliberar una nova versió, l’equip LliureX s’assegura que funciona en les màquines més antigues les quals no s’hagen renovat i, si es pot, en màquines anteriors també. Per a màquines molt antigues no es pot donar suport pel volum de treball que generaria i perquè no funcionarien les màquines noves.

Per aquestes raons, Lliurex funciona en equips en els quals les últimes versions d’altres sistemes operatius no funcionarien.

Moltes vegades, les incidències relacionades amb l’ús de LliureX, no tenen com a origen el sistema operatiu, sinó el maquinari, en massa ocasions obsolet, que s’utilitza en els centres. Però també hi ha vegades que, persones que eren poc inclinades a utilitzar Lliurex, amb el temps s’han anat adonant dels avantatges. Fins i tot alguns acaben per instalar-lo en el seu equip personal per a utilitzar-lo a casa.

A més de l’abans esmentat (lliure d’amenaces, funcionament en àmplia gamma, suport de llarg termini), Lliurex ens ofereix, sobretot, estalvi de temps. Les tasques de manteniment d’aules i equips en un centre es redueixen considerablement respecte de les que es tindrien amb altres sistemes. També ens podem trobar amb múltiples eines ja seleccionades i instal·lades de sèrie per a poder escometre les actuacions TIC més comunes en un centre educatiu.

Per tot això, no volem deixar passar la possibilitat de mostrar, a tall d’exemple, algunes de les eines incloses i personalitzades especialment per als centres, ja que pensem que encara no són prou conegudes i estem segurs que si es conegueren més, s’usarien més.

 • PRINTA, sistema de gestió d’impressió, senzilla i de fàcil configuració, pensada per al control d’impressió tant de professors com d’alumnes, ha sigut totalment revisada i millorada. Més informació en la Wiki de Lliurex.
 • Cloudbook, editor de materials interactius, una eina molt potent i versàtil per a la creació d’activitats interactives que combina fitxers de tot tipus i genera pàgines que es poden utilitzar i integrar a diversos lloc web. Més informació en la Wiki de Lliurex.
 • Kmixtest, generador de preguntes tipus test que facilita la creació de proves escrites a partir d’una bateria de preguntes. Més informació en la Wiki de Lliurex.
 • Jitsi Meet, sistema de videoconferència que permet, d’una manera molt senzilla, la creació de sales virtuals per a ús intern del teu centre. Més informació en la Wiki de Lliurex.
 • LliuWin, sistema Lliurex executable des de Windows. Permet utilitzar Lliurex sobre un sistema Windows sense necessitat de particions. Més informació en la Wiki de Lliurex.
 • ClassJam, assemblea d’Aula. Eina per a realitzar l’assemblea de l’aula (infantil, primària, educació especial…) en l’ordinador o la PDI amb diversos components com per exemple, triar el dia de la setmana, comprovar el temps que fa hui, establir l’estació de l’any, triar el més actual, passar llista o anticipar les activitats del dia, entre altres. Més informació en el Butlletí CvTIC i en la web del desenvolupador.

 • Homework Harvester, recol·lector de treballs. Eina que permet, sense moure’s de la cadira, la tasca de recopilar en una sola carpeta tots els arxius generats per l’alumnat en una sessió d’aula. Més informació en la Wiki de Lliurex i en el Butlletí  CvTIC.

 • PDF Shuffler, mesclador de fitxers PDF. Un mètode molt senzill per a unir diversos PDF en un, eliminar pàgines, girar les pàgines o retallar-les. Més informació en la Wiki de Lliurex i en el Butlletí CvTIC.

Creiem que conéixer-les és un bon començament. Una estupenda panoràmica d’aquestes ferramentes s’ofereix en el següent vídeo de presentació.

Per a continuar coneixent Lliurex us emplacem a consultar les novetats en la nostra web i els butlletins digitals, els quals enviem regularment a l’adreça de correu electrònic oficial de la persona coordinadora TIC. També us citem a consultar la Wiki esmentada anteriorment i les formacions oferides pels CEFIRE, indagant en les actuals i pròximes incorporacions a la família Lliurex.

No solament ens aportarà solucions en l’àmbit personal, també facilitarà la nostra labor d’assessorament cap al claustre.

4.

Aules

Introducció

En aquesta secció sobre Aules en el portal CvTIC podeu trobar:

4.1.

Què és Aules?

Aules és l’Entorn Virtual d’Aprenentatge de la Generalitat Valenciana per als centres educatius. Destinat a l’aprenentatge en línia, amb vocació d’universalitat, senzillesa, i accessibilitat des de qualsevol dispositiu. Aules està basat en Moodle (versió 3.9 en 2020), un programari de codi lliure per a crear Sistemes de Gestió de l’Aprenentatge, utilitzat àmpliament a tot el món.

Per a començar a treballar amb Aules no cal sol·licitar-ho. Per al cas del personal docent, només cal accedir amb l’usuari i la contrasenya d’Itaca. Per al cas de l’alumnat d’un centre valencià caldrà que una persona docent de la seua classe l’incloga en un curs o aula virtual. Les instruccions per accedir es troben en la secció preguntes més freqüents del Portal Aules.

En el Portal Aules es troba tota la informació oficial i més actualitzada sobre la plataforma.

 

4.2.

Quines funcionalitats m’oferirà Aules?

Funcionalitats per a la persona docent

 • Creació de cursos amb finalitat docent. Amb matriculació connectada amb la base de dades d’Itaca.
 • Gestió de cursos amb alumnat incloent:
 • Creació i gestió de cursos de pràctiques i preparació (espais personals sense alumnat).
 • Accés a cursos de coordinació de centre o d’altres col·lectius.

Funcionalitats per a l’alumnat

Sempre que una persona docent l’incloga en un curs, l’alumnat podrà:

 • Accedir als recursos visibles del curs.
 • Participar en les activitats proposades.
 • Consultar les qualificacions publicades per la persona docent.
 • Comunicar-se amb la persona docent i, si és dona el cas, amb les companyes i companys del curs.

Funcionalitats per a altres rols

La plataforma ofereix altres rols, com ara els càrrecs directius dels centres, administradors de la plataforma o personal tècnic, que podran tindre funcionalitats afegides a les anteriors.

4.3.

Formació d’Aules

La formació en la plataforma Aules es realitza per part de la Subdirecció General de Formació de Professorat i és una de les formacions que figuren en el catàleg formatiu de l’àmbit TIC de la Subdirecció General de Formació del Professorat. En aquest catàleg s’ofereixen cursos de dos nivells de competència: inicial i mitjà. Des del curs 2019-2020 es realitzen regularment edicions d’aquestes accions formatives. A més, des del curs 2020-2021 es realitzen formacions extraordinàries sobre l’eina i també sobre metodologies al voltant de la plataforma (com ara les campanyes d’agost, setembre digital i novembre digital).

Cal tenir en compte que les places són limitades i l’ordre d’inscripció és important, per tant, cal fixar-se molt bé en la informació que hi ha en la fitxa de cada curs de la SGFP o del CEFIRE, ja que apareixen indicats, tant els requisits de preferència com la data d’inici d’inscripció. De tota la programació d’aquestes formacions se sol informar a través de la secció formació del Butlletí CvTIC i del lloc web de l’àmbit TIC aplicades a l’Educació dels CEFIRE.

Autoformació d’Aules

A més de la formació descrita en l’apartat anterior, també podeu consultar pel vostre compte, recursos per on començar des de zero amb la plataforma. A continuació deixem una recopilació d’enllaços perquè tingueu accés, tant al material específic sobre Aules, com a altres recursos d’interes sobre Moodle, l’entorn en el qual està basat Aules:

 • Materials dels cursos sobre Aules del catàleg de cursos de l’àmbit TIC de la SGFP.

  • Curs Gestors de cursos en línia: Aules nivell inicial, disponible des de 2 llocs:

   • Moodle del CEFIRE: Aules inicial. Allotjat en la categoria Auto-Formación / TIC (no cal iniciar sessió).
   • Sabor Docent d’Aules (cal iniciar sessió): Aules inicial
  • Curs Gestors de cursos en línia: Aules nivell mitjà, disponible des de 2 llocs:

   • Moodle del CEFIRE: Aules mitjà. Allotjat en la categoria Auto-Formación / TIC (no cal iniciar sessió).
   • Sabor Docent d’Aules (cal iniciar sessió): Aules mitjà
 • Espai de Comunicació del nou Aules dins del sabor docent: Aquest és un espai d’Aules (o aula virtual) allotjat en la plataforma Aules en el sabor “Docent”. Totes les persones docents es troben inscrites per defecte. Com a novetats respecte del curs de Comunicació d’Aules del 19/20 hi ha un doble fòrum: un per a dubtes col·laboratius i un segon per a traslladar propostes de millora en la plataforma.

 • Secció “documentació” del nou portal sobre Aules: Aquesta secció del nou portal està en construcció des del curs 2020-2021 i és l’espai que s’està perfilant com a futur lloc on estarà centralitzada tota la documentació d’Aules. De moment, allí podeu trobar un enllaç a la documentació que es va fer en format WIKI.

 • Butlletí CvTIC monogràfic d’Aules: És un recull d’articles que parlen sobre diferents aspectes de la plataforma Aules. És de data d’abans del confinament per la pandèmia de COVID-19, però molts articles continuen estant vigents. Està dividit en 5 seccions; Notícies, amb informació sobre Moodle, algunes xifres d’ús (antigues) i el futur (per aquella data) d’Aules; Primers passos, amb aspectes a tenir en compte abans de (o només) començar; Coneix Moodle, amb articles sobre conceptes bàsics de Moodle comuns a Aules i sobre on trobar documentació de Moodle; Propostes pràctiques, amb tutorials senzills i; per últim; Ajuda, on es troben respostes a preguntes més freqüents sobre Aules.

4.4. + info

Què fer en cas de problemes?

En cas que tingues algun problema amb la plataforma, et recomanem, en primer lloc, que faces una lectura del contingut d’aquesta mateixa secció, la qual conté molta informació que podria resoldre’l, com ara els enllaços a la documentació o a les Preguntes Més Freqüents o com ara l’espai de Comunicació d’Aules dins del sabor docent del qual parlem en l’apartat d’autoformació. Paga la pena dedicar uns minuts a la lectura de la secció.

En el cas que no trobes solució al teu problema, aquest podria ser causat per una incidència tècnica o particular, tal volta podria deure’s a un problema en el teu dispositiu o tal volta podrien estar realitzant-se tasques de manteniment o millora en la plataforma. En eixos casos, prova de fer alguns canvis en la manera que fas les coses (canvia de navegador o de dispositiu, prova en un altre moment, etc.). Si, tot i això, el problema persisteix, hauràs de seguir algun dels procediments que t’indiquem a continuació:

 1. En cas que sigues personal docent: obri una incidència en el SAI en la cua Aules indicant el teu nom, DNI, el segment o sabor en el qual estàs intentant treballar i la descripció del problema tan detallada com siga possible, si pots adjuntar captures de pantalla millor. Els tècnics del SAI contactaran amb tu a través de l’aplicació Gestió d’Incidències i intentaran resoldre el problema. En el cas que, en uns dies, des del SAI no et donen cap resposta o la resposta donada no siga satisfactòria, es pot enviar un missatge a l’equip de coordinació TIC del SICE amb el número de tiquet i una descripció del problema que s’està tenint amb el SAI. Aquest missatge el pot enviar la persona coordinadora TIC del centre o la persona que està tenint el problema. L’equip de coordinació TIC pot fer un seguiment o traslladar la incidència als responsables perquè actuen en cas que siga necessari.
 2. En el cas que l’alumnat tinga problemes amb la plataforma Aules, la persona encarregada d’informar sobre com accedir o com resoldre el problema ha de ser la persona docent que els sol·licita que treballen amb Aules. Les persones docents poden consultar la informació necessària a través del portal Aules, el portal CvTIC, i fins i tot poden obrir una incidència en el SAI en la cua Aules indicant el problema per a després, traslladar a l’alumnat les instruccions a seguir per a solucionar-lo.

Com més informació es documente sobre el problema, més facilitat es donarà per solucionar-lo, informació com ara, enllaços als quals s’intenta accedir, descripció de les accions que s’intenten realitzar, captures de pantalla, etc.

 

5.

PortalEdu

PortalEdu és la plataforma per allotjar llocs web educatius institucionals, com ara els llocs web de centres educatius públics, els blogs docents del professorat i altres llocs relacionats amb l’àmbit educatiu (portals dels cefires, telematrícula…).

Aquesta nova plataforma està basada en el sistema de gestió de continguts (CMS) WordPress, amb adaptacions realitzades perquè s’ajuste a les necessitats dels nostres centres educatius.

PortalEdu substituirà progressivament els llocs web institucionals que actualment es troben en altres plataformes com Mestreacasa i Linucentres, de manera que, al final del procés, hi haurà una única plataforma.

En aquest moment, PortalEdu es troba en producció però en fase de pilotatge, la qual cosa vol dir que ja hi ha alguns llocs web de centre i altres portals en funcionament, però encara no és una opció disponible de forma generalitzada per a tots els centres ni tampoc per a blogs docents.

5.1.

Quines funcionalitats ofereix PortalEdu?

En aquesta fase de pilotatge s’ofereix l’allotjament d’un lloc web de centre començant des del principi. Amb aquest espai el centre podrà, entre altres coses:

 • Administrar un lloc web (site) dinàmic i actual de forma col·laborativa i senzilla.
 • Crear pàgines (pages), entrades (posts), arxius multimèdia, etc.
 • Seleccionar i utilitzar les extensions i ginys integrats en la web per a diferents funcionalitats (calendaris, reserva d’aules, enquestes…)

Com l’allotjament web està en ple creixement, per a estar al dia de totes les millores i modificacions que es vagen realitzant, no hi ha un lloc oficial únic, però es pot estar al corrent seguint les publicacions dels següents llocs:

5.2.

Formació i autoformació per a PortalEdu

Per al curs 2020-2021 i donada la importància d’aquesta nova eina, es desenvoluparan diverses formacions incloses en la formació de catàleg de l’àmbit TIC. Tota la informació i programació d’aquestes formacions estarà disponible a través de la comunitat CvTIC, del canal de Telegram de la nostra comunitat i del lloc web de l’àmbit TIC aplicades a l’Educació dels CEFIRE.

Per a realitzar aquestes formacions es prioritzarà a les i els matriculats que pertanguen a un mateix centre, i que compten amb la matrícula d’un membre de l’equip directiu i/o de la coordinació TIC del centre. Hem de tindre en compte que per a realitzar aquestes formacions s’obri ja, encara que encara siga en fase de pilotatge, el lloc web oficial del centre en PortalEdu.

AUTOFORMACIÓ

També podeu trobar els materials dels cursos oferits en l’espai de la WIKI corresponent. Cal tindre en compte que, en tractar-se d’una plataforma que està encara en fase de desenvolupament i pilotatge, en cada formació els materials són revisats i modificats segons l’evolució del portal.

En aquest espai es troben allotjats els materials de l’última formació realitzada.

TEMA 1. Portal.edu, el nou portal d’ensenyament.

TEMA 2. La web en Portal.edu. Una eina de comunicació i dinamització TIC.

TEMA 3. Treballant amb Portal.edu I

TEMA 4. Treballant amb Portal.edu II

TEMA 5. Tractament de dades, drets d’autoria i bones pràctiques en la web de centre.

5.3.

Sol·licitud d’un espai web a PortalEdu

Com s’ha dit, PortalEdu és una plataforma en fase de pilotatge, per tant, les persones responsables dels llocs web que s’òbriguen en PortalEdu durant aquesta fase (normalment la direcció del centre o persona en qui delegue), ha de ser conscient que treballarà sobre una eina que encara està en evolució, amb els inconvenients que això puga ocasionar. Com ara canvis en les característiques, renúncia a processos de migració des de plataformes antigues, etc.

Una vegada finalitzada la fase de pilotatge de tota la plataforma, els centres que encara no tinguen lloc web en PortalEdu no hauran de sol·licitar el seu espai, ja que es crearà de forma automàtica. La planificació és que, al més prompte possible, el lloc web de centre en PortalEdu s’òbriga de forma generalitzada. En el moment de l’obertura s’enviarà als centres tota la informació d’accés i funcionament necessària.

Tot i això, si el teu centre està interessat a tindre el nou allotjament web en PortalEdu abans de l’obertura general, cal tenir en compte el següent: per a aquest curs 2020-2021 i fins a nou avís, només es donaran noves altes en PortalEdu als centres que complisquen algun d’aquests criteris:

 • Participar en alguna de les edicions de formació en PortalEdu del catàleg de la Subdirecció General de Formació del Professorat (SGFP).
 • Estar afectats pel tancament d’altres plataformes com Linucentres.
 • No tenir cap lloc web de centre en les plataformes oficials.

La primera opció és la més senzilla de realitzar. Es tracta de participar en alguna de les formacions de PortalEdu que s’ofereixen des de la Subdirecció General de Formació del Professorat (SGFP). Cal tenir en compte que les places són limitades per tant cal fixar-se molt bé en la informació que hi ha en la fitxa de cada curs de la SGFP o del CEFIRE, ja que apareixen indicats, tant els requisits de preferència com la data d’inici d’inscripció al curs.

En el cas de la segona opció, si el centre disposa d’un fitxer xml per a migrar continguts des del lloc web extern cap a PortalEdu, es podrà sol·liciar la migració mitjançant un tiquet a través de l’aplicació Gestió d’Incidències (OTRS) en la cua “PortalEdu: Migraciones”.

La tercera opció és només per a casos de centres educatius de titularitat GVA que no tinguen assignat un espai web en cap de les plataformes oferides per Conselleria (Mestreacasa): En aquest cas, la direcció del centre pot sol·licitar la creació del lloc web del seu centre mitjançant un tiquet a través de l’aplicació Gestió d’Incidències (OTRS) en la cua “PortalEdu: Incidencias”. En aquest tiquet s’ha d’adjuntar un breu document on s’exposen els motius d’aquesta sol·licitud i la implicació del centre en el projecte.

5.4. + info

Web de centre en altres plataformes

I què passa amb la web que tenim allotjada en mestre@casa?

Mestre@casa no desapareix amb Portal.EDU, es mantindrà un temps de convivència per a les dues plataformes fins que les necessitats dels usuaris que migren de Mestre@casa estiguen cobertes per Portal.EDU.

Els centres que així ho desitgen, tindran la possibilitat d’executar una migració, que traslladarà en la mesura que siga possible l’aspecte i continguts que hi haguera en la web de Mestre@casa.

En qualsevol cas, la transició al nou portal és un bon moment per a fer neteja i desfer-nos de continguts obsolets, que entorpeixen el funcionament diari de la web.

S’informarà els centres, al seu degut temps, perquè vagen generant o migrant el seu web a Portal.EDU

I si tinc la web del centre en un allotjament extern a la Conselleria?

En aquest sentit, l’ORDRE 19/2013, de 3 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual s’estableix les normes sobre l’ús segur de mitjans tecnològics en l’Administració de la Generalitat, en el Capítol 2, Article 5, Punt 4, diu el següent:

“Queda prohibit, així mateix, transmetre o allotjar informació pròpia de l’Administració de la Generalitat en sistemes d’informació externs, excepte autorització expressa de l’organisme responsable del tractament de la informació, que comprovarà la inexistència de traves legals per a això i verificarà la subscripció d’un contracte exprés entre l’Administració de la Generalitat i l’empresa responsable de la prestació del servei, inclosos els acords de nivell de servei que procedisquen, el corresponent acord de confidencialitat, i sempre prèvia anàlisi dels riscos associats a tal externalització”.

Per aquest motiu, davant aquesta situació, animem als centres que es troben en ella al fet que regularitzen el seu web, tancant aquest espai no autoritzat per l’Administració i començant a treballar, en el seu degut moment, en el seu nou espai en Portal.EDU.

Dubtes i suggeriments PORTAL.EDU

Per a fer arribar a l’equip de treball de PORTAL.EDU aquests dubtes, problemes o suggeriments s’haurà de crear un tiquet a través del SAI.

Quant a altres temes al voltant de la posada en marxa de PORTAL.EDU, si després de consultar les PMF i la informació que t’ofereix aquest post, encara tens dubtes, pots contactar amb el teu coordinador TIC provincial.