Aneu a la barra d'eines

Introducció

Dues són les qüestions fonamentals que es planteja la Persona Coordinadora TIC la primera vegada que accedeix al càrrec:

 • Quines són les meues funcions?
 • Quina relació i comunicació, amb el centre i amb l’administració, he de mantindre per aconseguir que la meua tasca siga eficient?

Conéixer al detall les funcions de la coordinació TIC del centre ens ajudarà a organitzar i planificar millor la nostra tasca. Però també, és important establir canals de comunicació i diàleg oberts amb l’equip directiu i claustre del centre i, alhora, altres canals de comunicació amb l’administració per a solventar dubtes, compartir inquietuds, propostes de millora, etc., en aquest cas a través de l’equip de Coordinació TIC del Servei d’Informàtica per als Centres Educatius -SICE-.

Des de la Conselleria d’Educació es promou la figura de la Persona Coordinadora TIC com a figura indispensable que dinamitze l’ús de les TIC al centre, coordinant les iniciatives sorgides al seu claustre i, amb el suport de l’administració a través dels canals esmentats, promoga bones pràctiques TIC, especialment a nivell organitzatiu i didàctic i reconduint les funcions més tècniques a les vies i serveis establits.

De la normativa que regula les funcions del càrrec i de manera general, s’entén que existeixen quatre acompliments fonamentals:

Funcions generals de la Coordinació TIC

En aquest primer tema que tot just donem per iniciat, ens centrarem en aspectes que donen a conéixer com s’organitza la Coordinació TIC des de l’administració i quin tipus de suport ofereix a la coordinació TIC dels centres.

Presentarem la norma que regula el càrrec i quin és el procediment de designació i nomenament.

Aprofundirem una mica més sobre les funcions de la coordinació TIC i incidirem en la importància que té la relació entre el centre i l’administració, entre la Persona Coordinadora TIC i l’equip de Coordinació TIC del SICE a través de la Coordinació TIC Central i de la Coordinació TIC Provincial de referència.

Donarem a conéixer la Comunitat CvTIC, eix central de tot el projecte i portal web amb continguts, recursos i publicacions que anem oferint per a recolzar la tasca de la coordinació TIC i espai on podrem recórrer sempre que necessitem documentació relacionada amb la coordinació TIC, assessorament, compartir experiències o, senzillament, estar informat i actualitzat de les últimes novetats i notícies en relació amb les TIC en els centres i en l’administració educativa.

També, farem una visió general de la formació TIC que s’organitza ja que en una de les línies estratègiques del PAF, s’incideix en la formació específica per a la coordinació TIC.

Finalment, convidar-vos a participar activament en la Comunitat CvTIC com a membres que ja sou i difondre informació, bones pràctiques, projectes, etc., tant entre la pròpia Comunitat CvTIC com també al si de la vostra comunitat educativa.

1.

La Coordinació TIC a la Conselleria

La DGTIC a la Conselleria d’Educació

Des de la tasca quotidiana en un centre educatiu, tendim a considerar l’administració com un ens abstracte al qual acostumem a denominar, de manera genèrica, Conselleria. Així, és usual parlar i compartir amb frases com ara: “aquests ordinadors han arribat de Conselleria”, “Conselleria hauria de renovar aquests ordinadors”, “han arribat aquestes instruccions des de Conselleria”, etc.

Però la realitat és una mica més complexa ja que l’estructura i organització de l’administració autonòmica valenciana està formada per un gran nombre de direccions generals, serveis i seccions; tantes que resulta pràcticament impossible conèixer-les totes. No obstant això, cadascuna d’elles té unes funcions definides i una persona responsable amb nom i cognoms al capdavant d’un equip que porten endavant els diferents projectes.

En el cas de la Informàtica i les Comunicacions, incloent-hi els serveis a la comunitat educativa, la Direcció General de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions –DGTIC- centralitza, des de l’any 2011, les funcions de coordinació i control de les TIC en la Generalitat Valenciana. La seua estructura completa, així com les funcions detallades, es poden consultar en el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Dins d’aquesta direcció general trobem la Subdirecció General d’Innovació Tecnològica en els Àmbits d’Educació, Hisenda i Justícia, de la qual depenen el Servei d’Informàtica per als Centres Educatius –SICE- així com el Servei d’Informàtica per a la Gestió Educativa –SIGE-, dedicats de manera exclusiva a donar suport a l’administració i a la comunitat educativa, sempre atenent les indicacions i peticions que es formulen des dels responsables de la Conselleria d’Educació. Així, la DGTIC és la responsable de la majoria dels serveis i subministraments informàtics dels quals fem ús als centres educatius (sense oblidar que els centres gaudeixen de certa autonomia per a la adquisició). Per citar alguns exemples:

 • Els accessos a internet i la telefonia als centres educatius

 • El subministrament d’equipament informàtic (ordinadors, impressores, pissarres digitals, llicències de programari, etc.)

 • El desenvolupament i manteniment d’aplicacions de gestió (com ara Itaca) o d’ús didàctic (com ara LliureX, Mestre a Casa, Portal.EDU o Aules)

 • El Suport i Assistència Informàtica (SAI), que atén de forma centralitzada totes les incidències i peticions en matèria TIC arribades des dels centres educatius.

Així doncs tenint en compte les tasques de coordinació i assessorament inherents al càrrec de la Persona Coordinadora TIC, una de les facetes més importants que cal desenvolupar éla d’actuar com a intermediari i persona de relació i contacte entre l’administració i el centre, establint un canal de comunicació entre ambdues parts en el qual compartir i atendre dubtes, suggeriments, inquietuds, projectes de treball, notícies, novetats i, fins i tot, reclamacions que poden sorgir en les tasques diàries que es generen de l’ús de les TIC en els centres educatius. En aquest sentit, les aportacions de la Persona Coordinadora TIC ajudaran, sense cap dubte, a millorar la implementació de les TIC al centre.

Aquesta comunicació i relació ha de ser bidireccional, per la qual cosa la figura de la Persona Coordinadora TIC actuarà de pont i corretja de transmissió entre els centres educatius i l’administració, quan aquesta informe de les últimes novetats, eines i recursos, entre d’altres, que la Conselleria vaja posant a disposició de la comunitat educativa, cosa que facilita la tasca d’assessorament en la dinamització de l’ús de les TIC a les aules.

Tractant de millorar tot aquest procés, des de la DGTIC i a través del SICE, fa uns anys que es treballa en reforçar l’organigrama, reorganitzat el funcionament del servei amb el propòsit d’aconseguir una major i millor aproximació a la realitat dels centres i dels seus coordinador@s TIC.

Per això mateix, el SICE ofereix aquest suport i atenció a través d’un equip de Coordinació TIC, format actualment per 4 persones, 1 que es fa càrrec de la Coordinació TIC Central i les altres 3, de la Coordinació TIC Provincial, incrementant l’esforç des de serveis centrals per atendre les necessitats de la comunitat educativa.

Teniu les dades de contacte a la vostra disposició, tant de la Coordinació TIC Central com de la Coordinació TIC Provincial de la vostra zona de referència.

2.

La Coordinació TIC als centres educatius

Tot seguit, dedicarem una secció a la normativa que regula la figura de la Persona Coordinadora TIC als centres educatius i, per altra banda, com es realitza aquesta designació per part de la direcció del centre.

2.1.

Normativa que regula el càrrec de Coordinació TIC

Des de la seua creació en el curs 2008-2009, la figura de la Persona Coordinadora TIC en els centres públics està regulada per les successives Resolucions d’Inici de Curs que es publiquen, any rere any i sempre abans que comence el nou curs acadèmic, generalment en el mes de juliol.

Actualment no s’ha publicat cap normativa de rang superior que definisca aquesta figura amb major precisió o detall i és per això que cal analitzar què aporta cadascuna de les diferents instruccions d’inici de curs, atenent principalment al nivell educatiu del qual en formeu part.

Per tant, éimportant una lectura detinguda d’aquests documents que són el marc de referència en el qual hem de fonamentar les nostres actuacions com Persona Coordinadora TIC. 

L’equip de Coordinació TIC del SICE, com ja hem fet en altres ocasions, ha elaborat un extracte de totes aquestes instruccions d’inici de curs dels diferents nivells educatius depenents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Com no podia ser d’una altra manera, hem posat especial atenció en tot allò que fa referència a la Coordinació TIC (nomenament, funcions, reducció horària, etc.) i també a les referències sobre l’ús d’ITACA, de plataformes informàtiques en els centres públics, APPs, xarxes socials, etc., sempre respectant la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Tota aquesta informació serà de gran utilitat per a la coordinació TIC en matèria de dinamització i assessorament al centre.

Així doncs, compartim aquest extracte, esperant que ens ajude a conéixer millor la realitat actual dels nostres centres al voltant de la Persona Coordinadora TIC.

Cal tenir en compte que no en totes les instruccions dels diversos nivells acadèmics es fa menció expressa a la figura de la Persona Coordinadora TIC.

Compartim un extracte en format infografia de les funcions que apareixen en els nous ROF de Primària i Secundària (replicables a altres nivells educatius) publicats el curs passat i que mostren el ventall de funcions de la Persona Coordinadora TIC de manera gràfica i visual.

 

2.2.

Designació de la Persona Coordinadora TIC

L’assignació de la Persona CoordinadorTIC ha de formalitzar-la la direcció del Centre a través de la plataforma ÍTACA.

Amb aquest nomenament, la persona designada obtindrà:

 • Els reconeixements administratius pertinents.

Aquesta coordinació apareixerà al compte formació de forma automàtica en finalitzar el curs.

 • La sincronització automàtica per accedir a les aplicacions d’inventari i incidències del centre.

Per l’accés s’utilitza el mateix usuari i contrasenya d’ITACA. En qualsevol cas, si hi ha algun tipus de problema en l’accés, cal sol·licitar ajuda al SAI mitjançant una incidència.

 • L’accés al correu corporatiu de la coordinació TIC del centre: [codi_centre]tic@gva.es

L’usuari [codi_centre]tic i la contrasenya l’haurà de facilitar la direcció del centre. Igualment, qualsevol problema d’accés, es resoldrà a través del SAI.

Adjuntem el tutorial per recordar el sistema de nomenament de la coordinació TIC a través d’ITACA

Per tant, únicament des de la direcció del centre es pot accedir a les aplicacions que permeten designar la figura de la coordinació TIC.

Una vegada s’hagen completat els passos anteriors i en un termini màxim de 24 hores, la persona designada per a ocupar la coordinació TIC del centre disposarà dels permisos necessaris per a accedir a l’aplicació d’Inventari TIC i per a comunicar incidències del centre en l’aplicació de gestió d’incidències OTRS.

3.

Funcions de la Coordinació TIC

Partint de les necessitats concretes que fan necessària la figura de la coordinació TIC en els centres educatius i com es defineix aquesta en la normativa actual, quines serien les funcions concretes de la coordinació TIC?

Funcions de la Coordinació TIC

Per què i per a què sóc la Persona Coordinadora TIC?

 • Capacitat de treball
 • Esperit de col·laboració
 • Interés per les TIC i la innovació

La designació de la persona encarregada de liderar la integració de les TIC en un centre hauria de vindre donada per la seua formació, experiència i característiques personals de capacitat de treball, esperit de col·laboració i superació.

El ROF i les corresponents Instruccions d’inici de curs regulen la designació de la coordinació TIC a un dels membres del claustre, establint en certa mesura una priorització i deixant la decisió final en mans de la direcció del centre.

En tot cas, siga com siga la manera en què hem accedit al càrrec, cal ser conscients quines van a ser les funcions oficials que haurem de gestionar.

En algunes ocasions, ens podem preguntar què espera el claustre de la coordinació TIC.

Aquesta és la pregunta que la majoria de les vegades condiciona el gruix de la nostra tasca en un centre. Totes i tots hem ‘patit’ la necessitat urgent d’una reparació, d’una ajuda davant un equip que no engega… La sol·licitud per part de l’equip directiu de ser el “tècnic” que contracte una empresa, que gestione una compra, que instal·le una xarxa de centre… Però, i si jo no ho faig, qui ho farà?

La funció tècnica per part de la coordinació TIC ha de centrar-se en el manteniment de l’inventari del centre i la gestió de les incidències al SAI. És pràcticament impossible que des de la coordinació TIC es tinguen els coneixements necessaris per a resoldre tots els tipus d’avaries que es poden generar en el centre; però sí que és necessari disposar d’una figura que centralitze el contacte amb els tècnics del Servei i Assistència Informàtic (SAI) que ofereix la DGTIC als centres educatius.

És una de les nostres tasques obrir i gestionar incidències al SAI. Hem de conéixer el funcionament de l’aplicació d’incidències, així com el procés que segueix una incidència una vegada oberta. I no hem d’oblidar que, en la majoria dels casos representarem al centre davant els tècnics que treballen per a resoldre el problema plantejat, ja que és part inherent al càrrec conéixer les característiques TIC del nostre centre.

Aleshores, per a què NO sóc la Persona Coordinadora TIC?

Evidentment, la coordinació TIC no és el servei tècnic i, per tant, no li correspon:

 • Arreglar ordinadors/impressores/fotocopiadores/etc. del centre o dels membres del claustre.

 • Cablejar el centre o arreglar el cablejat existent.

 • Comprar equips per al centre.

 • Contractar línies d’Internet addicionals.

 • Realitzar el manteniment elèctric.

 • Mantenir la pàgina web del centre en Mestre a Casa o Portal.EDU o, molt menys encara, contractar una pàgina web externa o qualsevol altre servei web.

 • Introduir els resultats de l’avaluació a Ítaca.

Òbviament, el llistat anterior és una xicoteta mostra de l’activitat quotidiana que un centre educatiu genera. Per a aquest tipus d’incidències, sempre relacionades amb les TIC, la DGTIC ofereix uns canals a través dels quals la comunitat educativa pot obtenir atenció i resposta.

Som conscients que en molts centres ja s’han establit protocols diferents a aquesta proposta, en ocasions perquè poden oferir una resposta més immediata. És realment complex arribar a un equilibri entre les funcions regulades per a la coordinació TIC i la urgència necessària per a la resolució de determinades incidències que afecten el correcte desenvolupament de les classes.

No obstant això, un correcte filtrat de les tasques i una bona organització de les mateixes fa que els terminis de resolució siguen més breus i per tant, en un increment de la disponibilitat temporal de la coordinació de TIC. Aquesta disponibilitat, possibilitarà la realització de les funcions de dinamització i assessorament, les quals haurien d’ocupar la major part de la seua càrrega horària.

Com es resolen aquestes incidències o necessitats diàries?

Seria molt presumptuós plantejar en només unes línies una estratègia capaç de servir per a totes les situacions en tots els centres educatius. Així que l’objectiu d’aquesta secció no va més enllà de servir d’orientació, sent conscients que l’aplicació real en cada centre serà diferent.

 • Avaria d’equips informàtics del centre i/o xarxa d’àrea local.

Existeix un contracte públic per a aquestes incidències i el servei que encarregat de donar solució és el SAI. En cas que una incidència no es resolga o ho faça de forma inadequada pots contactar amb la DGTIC a través de la Coordinació TIC Provincial.

 • Manteniment de la pàgina web del centre.

Tret que hi haja una assignació expressa en l’horari, no hi ha responsable a priori d’aquesta tasca. Per tant, es podria realitzar per qualsevol persona o persones del claustre ja que el centre té plena autonomia per organitzar aquesta tasca en funció dels seus recursos i necessitats. La funció de la coordinació TIC seria presentar les diferents alternatives per a la publicació d’aqueixa pàgina web, contactar amb el coordinador/a de formació del centre per a plantejar les accions formatives necessàries així com en la resta de coordinacions si fos necessari i, finalment, de forma voluntària i consensuada amb l’equip directiu i claustre, col·laborar en el manteniment de la pàgina de la mateixa manera, tal i com ja s’ha fet esmena, que pot col·laborar qualsevol altre membre del claustre si així es considera oportú.

 • Suport al claustre en les eines administratives.

És freqüent trobar a companys/as amb problemes d’ús o accés a Ítaca, al compte formació, a la nòmina, al correu electrònic, etc. En el cas de problemes en el nom d’usuari o la contrasenya, és possible que l’afectat òbriga una incidència al SAI per a resoldre-ho; és preferible ajudar-lo en la resolució que resoldre el problema; d’aqueixa manera guanyarà autonomia i confiança. En el cas de desconeixement de l’ús d’una plataforma concreta, de nou és possible contactar amb el coordinador/a de formació per a transmetre-li aquest tipus de necessitats.

I recorda: en cas que es considere que un servei no s’està prestant de la forma adequada, és possible contactar amb l’administració a través de la Coordinació TIC Provincial.

3.1.

Dinamització

Dinamització de les TIC

La dinamització és, potser, la més important de les funcions que ha d’assumir la coordinació TIC d’un centre però alhora és una de les més complexes i possiblement la més oblidada, quasi sempre per falta de temps.

En un àmbit com l’educatiu en el qual hi ha poques “certeses” absolutes i empíriques sobre allò que funciona i allò altre que no funciona, al respecte de la integració de les TIC no podia ser d’una altra manera.

De qualsevol manera, sembla clar que l’aparició de dispositius electrònics a les nostres aules (ordinadors, pissarres digitals i tauletes entre d’altres) és un fet imparable i que únicament aquesta presència digital no significa que es faça l’ús més adequat i efectiu. Hi ha altres elements com ara la formació dels docents, un entorn tecnològic lliure de problemes, l’ús d’aplicacions i plataformes web, els recursos didàctics digitals, etc., la presència i coneixement dels quals és tan necessària com la dels mateixos dispositius. Cal no oblidar que el fet d’introduir les TIC a l’aula no és un objectiu en si mateix, sinó un mitjà per a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Per tant, dinamitzar l’ús de les TIC en una comunitat educativa, amb una planificació que recolze els objectius del centre recollits al seu Projecte Educatiu, no és tasca fàcil. Requereix capacitat d’organització, capacitat de motivació del claustre, capacitat de coordinació amb altres estaments i coneixement de l’ús tècnic i pedagògic de les TIC. I el que és més important, el lideratge de l’equip directiu i la complicitat del claustre i de la comunitat educativa.

És en aquesta tasca on realment es fa imprescindible la figura de la coordinació TIC.

Encara que ja sabem que no hi ha estratègies universals per a tots els centres, la dinamització ha de partir de la base de motivar i ajudar el claustre en el procés d’integració de les TIC en la seua activitat diària. Són moltes les accions que es poden derivar. Algunes podrien ser:

 • Valorar els avantatges que es poden derivar de l’ús de les TIC, com la motivació de l’alumnat o la dinamització de les tasques educatives.

 • Promoure noves metodologies i estratègies didàctiques amb el recolzament de les TIC.
 • Fer un ús ètic i responsable dels recursos digitals, plataformes i aplicacions didàctiques en la seua utilització a l’aula.

 • Fomentar la cerca i ús de recursos didàctics digitals oberts.

 • Advertir dels inconvenients tècnics que poden aparèixer i afavorir l’autonomia per a resoldre’ls en la mesura de les possibilitats.

3.2.

Assessorament

Si existeix la figura del gestor d’inventari i incidències i del dinamitzador, és molt possible que aquesta figura es convertisca a més en la referència TIC del claustre, apareixent a més de les anteriors una funció de suport, entesa com a assessorament i ajuda a altres membres de la comunitat educativa en eines, recursos, inquietuds, etc.

La persona encarregada de la coordinació TIC ha d’adquirir les estratègies necessàries per a ajudar a resoldre els dubtes que puguen derivar-se de l’ús de les TIC en els processos educatius, generant i promovent el bon ús de la tecnologia educativa en els diferents processos, tant en els processos formatius però també en altres de caire organitzatiu, de comunicació amb els docents, estudiants i famílies, de gestió, de difusió, etc.

Una actitud proactiva contribuirà, a més de dinamitzar, a que l’assessorament implique la generació d’idees, propostes, iniciatives, etc., que contribueixen a promoure bones pràctiques al centre.

Assessorament i recolzament de la Coordinació TIC

3.3.

Administració: Inventari TIC

Disposar d’un inventari TIC actualitzat és imprescindible per moltes raons. En primer lloc, la Generalitat Valenciana, com totes les administracions públiques, està obligada a mantindre un inventari de béns, incloent l’equipament i les llicències de programari existent en els centres dels quals és titular.

No obstant això, la correcta actualització d’aquesta informació és molt més important per altres motius:

 • La velocitat de la connexió a Internet de cada centre ve determinada, entre altres factors, per la quantitat d’ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet dels quals dispose el centre.

 • El servei d’assistència tècnica oferit del SAI requereix que l’equipament sobre el qual actua siga realmente del centre, per la qual cosa sempre es realitza una comprovació prèvia de l’ordinador o altres dispositius per a verificar que estiga correctament registrat en l’inventari.

 • Les condicions d’ús de la majoria de productes de programari privatiu obliguen al fet que el propietari o responsable mantinga un inventari detallat de les llicències de les quals disposa. Qualsevol auditoria de programari es basa en la comprovació que l’inventari és conforme a la realitat.

Tindre l’inventari actualitzat evitarà possibles problemes amb els punts anteriors. Donada la seua importància, és recomanable que la gestió de l’inventari vaja a càrrec d’un únic responsable que tinga els coneixements adequats.

Així:

 • En els centres públics de la Comunitat Valenciana, la gestió i actualització de l’Inventari d’equipament TIC està delegada de forma expressa en les persones encarregades de la coordinació TIC en els centres.

 • Per a tindre accés a l’aplicació d’Inventari, la direcció del centre ha de donar d’alta al coordinador TIC amb el procediment establert a través d’Itaca.

 • És molt important tindre inventariats, no únicament l’equipament tecnològic sinó també les llicències de programari privatiu que, si és el cas, haja pogut adquirir el centre.

3.4.

Gestió d’incidències

De manera col·loqual acostumem a dir que, quan parlem de tecnologia: “si alguna cosa pot fallar, acabarà fallant”.

I en un entorn cada vegada més tecnològic i amb un volum creixent d’equipament als nostres centres, les fallides es multipliquen. Per a facilitar la resolució de totes aquestes incidències, a la Comunitat Valenciana disposem d’un “punt d’atenció únic”, atés pel Suport i Assistència Informàtica (SAI).

El ventall de problemes produïts és immens: des de la possibilitat d’oblidar la contrasenya per a accedir a Ítaca o altres serveis fins a una avaria en alguns dels components d’un ordinador o altres dispositius. Alguns d’aquests problemes requereixen un seguiment des de la seua detecció fins a la seua resolució.

Per exemple, una de les incidències de resolució més complexa és la referida a la connexió a Internet, atés que són molts els possibles orígens del problema: una configuració errònia en algun dels servidors del centre, problemes en la infraestructura de l’operador de comunicacions, cables mal connectats, electrònica de xarxa apagada… En casos com aquest, és molt important disposar d’una figura en el centre que realitze un seguiment del problema, que es pose en contacte amb el servei tècnic per a facilitar la informació necessària i, fins i tot, per a realitzar alguna prova bàsica en el centre.

Com a conclusió, és necessari que cada centre educatiu dispose d’una figura responsable de la coordinació de les incidències derivades del maquinari i les comunicacions. Però això no significa que aqueixa persona haja de ser l’encarregada de resoldre o comunicar tots els problemes. Afortunadament, en la majoria d’ocasions aquests són tan trivials com és el cas d’oblidar una contrasenya i, en aquests casos, les incidències poden ser comunicades directament al SAI pel docent afectat sense tenir que recòrrer a la coordinació TIC.

Resumint:

 • En els centres educatius públics de la Comunitat Valenciana, la comunicació de les incidències d’equipament i comunicacions està delegada de forma expressa en les persones encarregades de la coordinació TIC en els centres.

 • Per a la resta d’incidències, els docents poden contactar directament amb el SAI, bé a través d’Internet en l’aplicació de gestió d’incidències OTRS com també telefònicament al número 961 207 685.

4.

Formació específica per a la Coordinació TIC

Abans d’iniciar el curs acadèmic, la Conselleria d’Educació publica al DOGV la resolució que regula el Pla Anual de Formació (PAF) del professorat d’àmbit no universitari.

Dins d’aquest PAF, s’estableixen els objectius i les línies estratègiques de la formació permanent del professorat amb caràcter anual en tota la Comunitat Valenciana. De tot aquest desenvolupament s’encarrega la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional i es gestiona i planifica per la Subdirecció General de Formació del Professorat a través del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat i del Servei de Registre i Acreditació Docent.

Són els CEFIRE i les diferents assessories els encarregats d’apropar i definir les actuacions en els seus diferents àmbits territorials i d’especialitats amb la col·laboració directa dels coordinadors i coordinadores de formació dels centres educatius.

L’equip de Coordinació TIC del SICE treballa estretament amb la coordinació de l’àmbit TIC i les assessories TIC dels diferents CEFIRE, integrant-se i col·laborant en totes aquelles tasques que siguen d’especial interés per a la Comunitat TIC, especialment quan es tracta de formació específica per a les Persones Coordinadores TIC.

Al PAF d’aquest curs 2019.20, dins l’apartat 3.1. Línies estratègiques marc, la secció quarta diu el següent:

IV. La formació del professorat i les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) i la comunicació audiovisual en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

1. Programació i robòtica

 • Robòtica educativa
 • Programació
 • Intel·ligència artificial

2. Ús d’eines TIC corporatives

 • Eines corporatives per a la docència
 • Eines per a la coordinació TIC i funcions específiques

3. Metodologies i recursos digitals

 • Elaboració i ús de recursos digitals
 • TIC com a suport de metodologies actives
 • Ús de plataformes en línia
 • Docència virtual

4. Ús responsable de les TIC

 • TIC, inclusió i convivència
 • Seguretat i privacitat
 • Ús ètic de la informació

5. Comunicació audiovisual

 • Alfabetització
 • Dimensió crítica i estètica
 • Eines per a la producció

Queda definida, doncs, dins d’una de les línies estratègiques formatives, l’atenció i formació específica per a la Coordinació TIC.

Per tot això, l’equip de Coordinació TIC del SICE prepara per al 1r trimestre el Curs inicial per a la coordinació TIC, en modalitat virtual i donant preferència als nous docents que assumeixen aquest.

Alhora, s’organitza una Jornada de Benvinguda CvTIC, generalment amb caràcter presencial i en un nombre important de seus per tota la geografia de la Comunitat Valenciana, apropant i presentant les últimes novetats i projectes a tots els assistents però que, aquest curs i per les circumstàncies actuals, la celebrarem en modalitat en línia.

Al 2n i també al 3r trimestre, s’ofereix una formació en modalitat virtual dedicada a presentar i conèixer les possibilitats que ofereix LliureX per a la tasca docent (edició 2n trimestre i edició 3r trimestre) i, per un altre costat, s’organitzen tallers, sessions formatives, fòrums, etc., en el marc de seminaris, jornades, congressos i, fins i tot, quan hi ha necessitats i sol·licituds pròpies dels centres educatius.

La web de la Comunitat TIC recull diferents formacions específiques que s’han anat desenvolupant o es van a desenvolupar així com tots els materials que es dissenyen i implementen, sempre amb una llicència Creative Commons By-Sa 4.0.

En la mateixa web, el menú dinamització allotjat en el menú Recursos, creix de mica en mica a mesura que anem recollint i generant nous materials de diferents temàtiques com ara la protecció de dades, eines, aportacions dels seminaris, etc.

Per altra banda, els CEFIRE ofereixen de manera transversal i a tots els docents una formació de catàleg que permeta millorar la competència digital docent tenint en compte les línies estratègiques abans esmentades. També cal tenir present que determinades formacions prioritzen un perfil d’usuaris o nivells educatius i, en aquest sentit, algunes de les formacions que es fan i degut a la seua temàtica, donen prioritat a les Persones Coordinadores TIC.

La col·laboració i l’intercanvi d’idees i propostes de la coordinació TIC dels centres i l’equip de Coordinació TIC del SICE és esencial per a seguir millorant i actualitzant la formació específica de la coordinació TIC a les necessitats reals i actuals.

5.

Canals de comunicació de la Comunitat TIC (CvTIC)

És primordial i necessari establir una comunicació fluïda entre els centres educatius i l’administració a través de la Coordinació TIC. Aqueixa comunicació es duu a terme per diversos canals.

A saber:

 • Correu electrònic.

Cada centre disposa d’un compte de correu per a la coordicación TIC del format [codicentre]tic@gva.es 

Per exemple, un centre amb el codi 12345678, té el correu corporatiu per a la coordinació TIC 12345678tic@gva.es 

És en aquesta adreça de correu on, de manera preferent i en ocasions conjuntament amb al del propi centre, s’envien les novetats.

 • Mitjançant escrits oficials.

Escrits que poden ser registrats i dirigits des dels centres a la DGTIC i als quals es respon per la mateixa via. Van a constar en el registre d’entrades i eixides tant del centre com de la DGTIC. Evidentment, es tracta d’una comunicació molt més lenta que l’anterior.

En aquesta comunitat es publiquen les últimes novetats i disposa de fòrums públics en els quals els dubtes i peticions es resolen no solament per a una persona, sinó per a tots els membres de la comunitat. Aquesta immediatesa i multidifusió fa que siga la manera preferible de comunicació i les bones pràctiques fan recomanable consultar els fòrums abans de llançar noves preguntes, ja que possiblement han sigut contestades amb anterioritat.

Encara que és unidireccional i no permet rebre consultes, és el canal de difusió de la Comunitat TIC dirigit a totes aquelles persones interessades en rebre de manera immediata les últimes novetats i notícies.

Es tracta d’una publicació digital i amb periodicitat mensual on es fa un recull per seccions (Notícies, Formació, LliureX, Aules, Cal saber…, i Us proposem…) per informar i difondre aspectes rellevants relacionats amb l’ús de les TIC en l’àmbit educatiu.

El butlletí s’envia per correu electrònic a tots els centres educatius públics, tant a l’adreça del centre com també del compte corporatiu de la coordinació TIC i, des d’aquestes, que es puga fer difusió als claustres.

També es difon pel canal de Telegram #CvTIC.

Per altra banda, permet la possibilitat de realitzar una subscripció per a que arribe al correu personal de la persona interessada.

 • Quan es tracte de dubtes i/o suggeriments sobre LliureX, podeu comunicar-vos directament amb els seus desenvolupadors a través del seu fòrum i consultar la documentació en contínua actualització a Wiki LLiureX.

Així mateix des de la Conselleria d’Educació, disposem de diversos canals a través dels quals estarem encantats de resoldre els dubtes i consultes que es puguen originar. Es tracta d’una manera de comunicació àgil i directa.

Recordeu que podeu trobar els contactes (email i telèfons) de la Coordinació TIC Central i de la Coordinació TIC Provincial de la vostra zona en la web de la Comunitat TIC.


Portada de la web de la Comunitat TIC en Portal.EDU