Canvi d’instrument i doble instrument

Procediment

Llistats provisionals:

Una vegada publicada la llista definitiva de sol·licituds, segons les vacants existents per especialitat i curs, es contactarà per correu amb els sol·licitants que puguen obtenir plaça, tenint en compte l’ordre de prelació que estableix la normativa vigent.

Normativa de referència

ORDE 49/2015, de 14 de maig , de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l’Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana. [2015/4473]

 1. Una vegada realitzada la matrícula de l’alumnat a què es referixen els apartats 3, 4, 5 i 6 d’este article, tant en les ensenyances elementals com en les professionals de Música i Dansa (proves d’accés, trasllats i readmissions), l’alumnat continuarà matriculant-se, en cas de quedar llocs escolars vacants en el curs i en l’especialitat d’ingrés i accés en el cas de Música, d’acord amb l’orde de prelació següent:
  a) Alumnat del centre que soŀlicita un canvi d’especialitat en les ensenyances elementals. En cas que hi haja més aspirants que llocs escolars, tindrà preferència l’alumnat amb major puntuació en la nota mitjana del seu expedient acadèmic en la primera especialitat.
  b) Alumnat del centre que, havent superat la prova corresponent, soŀlicita cursar una segona especialitat, des d’un curs diferent del primer, en les ensenyances elementals. Els soŀlicitants hauran de tindre un mínim de set en la nota mitjana del seu expedient acadèmic. En cas que hi haja més aspirants que llocs escolars, tindrà preferència, en primer lloc, l’alumnat amb l’edat idònia establida i, en segon lloc, l’alumnat amb major puntuació en la nota mitjana del seu expedient acadèmic en la primera especialitat.
  c) Alumnat del centre que soŀlicita cursar una segona especialitat, des del primer curs, en les ensenyances elementals. Els soŀlicitants hauran de tindre un mínim de set en la nota mitjana del seu expedient acadèmic. En cas que hi haja més aspirants que llocs escolars, tindrà preferència, en primer lloc, l’alumnat amb l’edat ordinària establida i,
  en segon lloc, l’alumnat amb major puntuació en la nota mitjana del seu expedient acadèmic en la primera especialitat.
  d) Alumnat que supere la prova d’ingrés o d’accés en altres conservatoris o centres autoritzats. L’alumnat quedarà ordenat seguint el mateix orde de prelació establit per a l’alumnat que ha realitzat l’ingrés o l’accés en el centre, tenint en compte que en el cas d’ensenyances professionals, l’alumnat de la convocatòria ordinària tindrà preferència sobre l’alumnat de la convocatòria extraordinària.
  e) Alumnat d’altres centres que soŀlicita la readmissió. En cas que soŀliciten readmissió més alumnes que llocs escolars hi haja, tindrà preferència, en primer lloc, l’alumnat que curse les ensenyances respectives amb l’edat idònia establida i, en segon lloc, l’alumnat amb major puntuació en la nota mitjana del seu expedient acadèmic.