ENSENYAMENTS ELEMENTALS

El DECRETO 157/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se establece el currículo de las Enseñanzas Elementales de Danza y se regula el acceso a estas enseñanzas (DOCV 25/09/2007) estructura els nostres ensenyaments en quatre cursos, en els que se imparteixen les següents assignatures:

  • Dansa Académica
  • Escola bolera
  • Expresió musical i ritmica
  • Folclore
  • Iniciació a la dansa contemporánea
  • Técnica de sabata

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

 El DECRETO 156/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de danza y se regula el acceso a estas enseñanzas (DOCV 25/09/2007) defineix tres especialitats en els Ensenyaments Professionals de Dansa, que son: Dansa Clásica, Dansa Contemporánea y Danza Espanyola.

Al nostre centre se imparteixen dúes especialitats, de sis anys de duració cadascuna:

  • Danza Clásica
  • Danza Española