Protecció de dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades), i la
LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en
aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT).

http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva

Al nostre centre els RAT que apliquem són els següents:

 

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web
www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat «Protecció de dades en
els centres educatius públics GVA, mitjançant el següent enllaç o URL
http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva