LÍNIA PEDAGÒGICA

És la definició del conjunt d’estratègies, procediments, tècniques i accions organitzades planificades per la nostra comunitat educativa, de manera conscient i reflexiva, que, coordinades entre si, tenen la finalitat de facilitar possibilitats d’aprenentatge del xiquet o la xiqueta cap a la consecució dels objectius i les competències clau i específiques

El claustre està organitzat en diferents comissions de treball que treballen per establir la línia pedagògica del centre.

Les diferents comissions són:

  • Comissió d’igualtat i convivència
  • Comissió de Sostenibilitat
  • Comissió de Matemàtiques
  • Comissió de Llengües
  • Comissió del Pla Lector