Activitats pràctiques de ciències per a ESO i Batxillerat

Amb el curs d’activitats pràctiques de ciències per a ESO i Batxillerat treballarem la realització i el disseny d’activitats pràctiques amb el mètode científic com a eix vertebrador, que conduirà a un aprenentatge vivencial basat en l’experimentació.

Objectius
 • Difondre els principis metodològics que sustenten la millora de les competències científiques.
 • Proporcionar estratègies i recursos per treballar les competències científiques.
 • Sensibilitzar i motivar el professorat dins del seu equip de treball.
 • Introduir noves metodologies actives a l’aula.
 • Construir i utilitzar models per a l’ensenyament de les ciències.
 • Explorar la utilització dels recursos experimentals i les experiències de laboratori en l’àmbit científic.
 • Fer activitats pràctiques per a despertar l’interès i augmentar la motivació de l’alumnat per les ciències.
 • Utilitzar les activitats pràctiques per potenciar l’argumentació a les classes de ciències.
 • Dissenyar les activitats pràctiques o experimentals com a investigacions guiades.
Continguts
 • Desenvolupament i aplicació del pensament científic-tècnic per a interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions.
 • Coneixement de la influència dels àmbits científic i tecnològic en la vida personal, la societat i el món natural.
 • Diferenciació i valoració del coneixement científic al costat d’altres formes de coneixement.
 • Utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic.
 • Aprenentatge per investigació: l’experimentació assistida per ordinador, els laboratoris virtuals, etc.
 • Construcció i ús de models a l’aula i al laboratori.
 • Recursos experimentals i experiències d’aula per a motivar l’alumnat.
 • La metodologia científica com a bastida per a fer ciència per a aprendre ciència
 • Les activitats pràctiques de laboratori com a investigacions guiades coherents amb la metodologia científica.
 • Com transformar una activitat d’aula en una investigació guiada.
 • Referents de científiques en l’actualitat: un exemple
Dirigit A
 • Professorat de Biologia i Geologia i de Física i Química de Secundària i Batxillerat. Professorat interessat en l’àmbit científic en general.
Condicions
 • Ser docent no universitari amb destinació en centres públics i concertats de la Comunitat Valenciana. L’admissió serà per ordre d’inscripció seguint el següent criteri:
 • 1. Funcionaris de carrera/pràctiques.
 • 2. Funcionaris interins en actiu
 • 3. Funcionaris en borsa de treball
 • 4. No funcionaris (Professorat en centres concertats)
 • 5. Resta del professorat
Observacions
 • Curs semipresencial de 30 hores.
 • Una primera sessió presencial de 3 h de presentació general dels continguts tractats en el curs.
 • Un bloc de continguts generals que es treballaran a distància a l’aula virtual (12 hores de dedicació)
 • Un bloc de 4 sessions presencials de 3 hores (12 hores) en les quals es realitzaran activitats pràctiques
 • Una sessió final presencial de 3 hores de presentació de l’aplicació dels continguts treballats en el curs.
 • AQUEST ÉS UN CURS DEL CATÀLEG D’OFERTA GENERAL D’ÀMBIT CTEM.
 • Comprova en el següent enllaç que l’edició és la que correspon a la teua zona: Catàleg oferta general àmbit CTEM
 • Segons l’Ordre 65/2012, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent de professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, la baixa no justificada en alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l’efectivitat de la baixa.

Al següent enllaç trobaràs més informació sobre el curs.