Criteris i recomanacions de la Delegació de Protecció de Dades GVA per als centres educatius

La Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat exercix les funcions d’informació, assessorament i supervisió que preveu el Reglament General de Protecció de Dades relacionades amb els tractaments de dades personals. El Delegat o Delegada de Protecció de Dades i les subdelegacions exerceixen les seues funcions amb total independència, prestant la deguda atenció als riscos associats a les operacions de tractament de dades de caràcter personal i tenint en compte la naturalesa, l’abast, el context i els fins dels tractaments.

Criteris i recomanacions de la Delegació de Protecció de Dades GVA per als centres educatius:

Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat (DOCV núm. 8436 de 03.12.2018)

Informació relacionada i d’interés de la CvTIC: Adequació a la RGPD