La figura de la coordinació TIC

Equipament

Correu

SAI

Llicències de programari

Dinamització, formació i recursos

Espai web

Adequació a la RGPD

Connectivitat