INTRODUCCIÓ

Els centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana són els òrgans de l’administració educativa per a la formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari de règim general i especial regulada per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu. Segons el decret de 2 de setembre de 1997, del Govern Valencià, pel qual es regula la creació, estructura i funcionament dels CEFIRE, els centres de formació, innovació i recursos educatius tenen com finalitat afavorir la formació del docent com professional exigida per l’actual sistema educatiu en els seus aspectes fonamentals referents a la formació personalitzada, la participació i col·laboració dels pares i tutors, l’atenció a la diversitat, el desenvolupament de capacitats, el foment d’hàbits educatius i instructius, l’activitat investigadora, l’orientació educativa, la metodologia activa, l’avaluació dels processos d’ensenyament, la relació amb l’entorn, la formació en el respecte i defensa del medi ambient i l’educació en valors.

ORGANITZACIÓ

  Els centres de formació, innovació i recursos educatius depenen de la ConsellerIa amb competències en Educació. Estan integrats per assessors de formació i funcionaris d’administració i serveis. L’actuació dels centres de formació, innovació i recursos educatius es desenvolupa d’acord amb el Pla anual de Formació establert per la Consellería. Aquesta actuació es realitza de manera coordinada amb els centris educatius adscrits al centre de formació, innovació i recursos educatius i altres serveis de suport del sistema educatiu.

NORMATIVA
DOGV
XARXA CEFIRES