Ensenyar humanitats i ciències socials amb recursos digitals

L’Àmbit Humanistic i Social i l’Àmbit TIC del CEFIRE de València col·laboren en aquesta formació orientada a donar a conéixer eines digitals per a la confecció d’eixos cronològics, mapes interactius i museus virtuals que podran ser emprats per a l’elaboració de diverses activitats d’aula i situacions d’aprenentatge en matèries de ciències socials i humanitats. Al mateix temps, s’afavorirà que l’assoliment per part de l’alumnat de les competències específiques d’eixes matèries es faça en connexió amb la competència clau digital.
El curs es realitzarà íntegrament a distància en la plataforma Aules. Els diferents mòduls i les tasques s’adaptaran al personal docent des de Primària fins Secundària i Batxillerat.

[INSCRIPCIÓ]