CENTRE DE RECURSOS

NORMATIVA

DECRET 105/2022, de 5 d’agost, del Consell, d’organització i funcionament dels centres d’Educació Especial.

TÍTOL III. CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL COM A CENTRES DE RECURSOS
Article 20. Tipus d’assessorament com a centres de recursos
Els centres d’educació especial, com a centres de recursos i dins la seua especialització, podran oferir assessorament als centres educatius
ordinaris sostinguts amb fons públics en els aspectes següents:
a) Sensibilització a professionals i a la comunitat educativa.
b) Detecció de necessitats i barreres a la inclusió de l’alumnat.
c) Accessibilitat personalitzada amb mitjans comuns i específics o singulars: sistemes augmentatius o alternatius de comunicació, materials
singulars, productes de suport, organització de suports personals, condicions espacials i temporals, etc.
d) Mesures i metodologies basades en el disseny universal d’aprenentatge.
e) Mesures personalitzades per a l’alumnat amb necessitats de suport intensiu, especialitzat i generalitzat.
f) Programes específics per a l’alumnat amb discapacitat o diversitat funcional que presenta alteracions greus de la conducta.
g) Pla d’actuació personalitzat (PAP) des de l’enfocament de la planificació centrada en la persona.
h) Orientació i suport a les famílies d’alumnat amb discapacitat o diversitat funcional.
i) Orientació sociolaboral.
j) Determinació de la modalitat d’escolarització.
k) Proposta d’accions formatives.

Instruccions, de la directora general d’Inclusió Educativa, per les quals es concreten
determinats aspectes que afecten l’organització de l’orientació educativa i professional en
l’inici del curs escolar 2022-2023.

https://ceice.gva.es/documents/169149987/172937640/Intruccions_orientacio_educativa_curs_2022_2023.pdf

Instruccions, de la directora general d’Inclusió Educativa, per les quals es concreten determinats aspectes que afecten l’organització de l’orientació educativa i professional en l’inici del curs escolar 2022-2023.
https://ceice.gva.es/documents/169149987/169787178/Intruccions_orientacio_educativa_curs_2022_2023.pdf

RESOLUCIÓ conjunta d’11 de desembre de 2017 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es dicten instruccions per a la detecció i l’atenció precoç de l’alumnat que puga presentar un problema de salut mental.
https://dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11874.pdf

RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 2021, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual s’estableix l’organització i el procediment d’intervenció de les unitats especialitzades d’Orientació (UEO) i es concreta el procediment d’activació dels centres d’educació especial com a centres de recursos.
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/06/pdf/2021_8508.pdf

RESOLUCIÓ conjunta de 17 de setembre de 2021, de la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental i de la Direcció General d’Inclusió Educativa, per la qual s’estableix el protocol de coordinació de professionals per al desenvolupament de l’atenció primerenca.
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/22/pdf/2021_9461.pdf

RESOLUCIÓ conjunta de 20 de setembre de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Mul tilingüisme i de la Direcció General d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten les instruccions per a la sol·licitud d’adaptacions d’accés en les escoles oficials d’idiomes valencianes.
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/24/pdf/2021_9595.pdf

RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2021, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a la detecció i la identificació de les necessitats específiques de suport educatiu i les necessitats de compensació de desigualtats.
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/29/pdf/2021_13042.pdf

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es determinen les tasques del personal treballador social, educador social i terapeuta ocupacional adscrit a les unitats especialitzades d’orientació
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/18/pdf/2022_10755.pdf

.

.

RECURSOS

MAPA DEMARCACIONS TERRITORIALS
https://ceice.gva.es/documents/169149987/172937640/Mapa_demarcacions_territorials_2022_2023.pdf

ACTIVACIÓ DE LES UNITATS ESPECIALITZADES DE L’ORIENTACIÓ
https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/orientacio/formulari-activacio-ueo

ORIENTACIONES PARA EL USO DE LOS SISTEMAS DE FM / ROGER
https://ceice.gva.es/documents/169149987/359082715/Orientacions_us_sistemes_FM_ROGER.pdf

RESUM DELS PROCEDIMENTS PER A LA SOL·LICITUD D'INTERVENCIÓ DE LES UNITATS ESPECIALITZADES D'ORIENTACIÓ.
https://ceice.gva.es/documents/169149987/172937640/Infografia_explicativa_procediment_activacio_UEO.pdf

REVISTA DIGITAL UEO Nº1
https://ceice.gva.es/documents/169149987/363661901/Revista_UEO_1_setembre_2022_cas.pdf
REVISTA DIGITAL UEO Nº2
https://ceice.gva.es/documents/169149987/363661901/Revista_UEO_2_novembre_2022.pdf

DECÀLEG PER A LA HIGIENE VISUAL
https://ceice.gva.es/documents/169149987/359082715/Decaleg_higiene_visual.pdf

BONES PRÀCTIQUES PER A L'ALUMNAT D'INFANTIL AMB DISCAPACITAT VISUAL I CEGUESA
https://ceice.gva.es/documents/169149987/359082715/Discapacitat_visual_i_ceguesa_EI.pdf

https://videos.gva.es/html5/html5lib/v2.79.1/mwEmbedFrame.php/p/118/uiconf_id/23448187/entry_id/0_g86e3hu4?wid=_118&iframeembed=true&entry_id=0_g86e3hu4

DIA NACIONAL DEL TDAH
https://ceice.gva.es/documents/169149987/364868930/Dia_Nacional_TDAH.pdf

DIA INTERNACIONAL DE LA DISLÈXIA
https://ceice.gva.es/documents/169149987/364868930/Dia_internacional_dislexia_8_octubre.pdf

BONES PRÀCTIQUES PER A L'ALUMNAT DE SECUNDÀRIA AMB DISCAPACITAT VISUAL
https://ceice.gva.es/documents/169149987/359082696/Discapacitat_visual_Secundaria.pdf

BONES PRÀCTIQUES PER A L'ALUMNAT DE PRIMÀRIA AMB DISCAPACITAT VISUAL
https://ceice.gva.es/documents/169149987/359082715/Discapacitat_visual_EP.pdf

PROCESOS DE ACOGIDA EN EDUCACIÓN INFANTIL
https://ceice.gva.es/documents/169149987/363661901/Revista_UEO_1_setembre_2022_families_cas.pdf

.

.

BIBLIOGRAFIA

Estudio Todos Somos Todos: derechos de las personas con discapacidad intelectual y mayores necesidades de apoyo
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/estudio-todos-somos-todos-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-intelectual-y-mayores-necesidades-de-apoyo/

Guía de Bienvenida Familiar
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/guia-de-bienvenida-familiar/

Posicionamiento de Plena inclusión por una Educación Inclusiva que no deje a nadie atrás
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/posicionamiento-de-plena-inclusion-por-una-educacion-inclusiva-que-no-deje-a-nadie-atras/

Ideas para apoyar la participación de personas con discapacidad intelectual, TEA o parálisis cerebral
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/ideas-para-apoyar-la-participacion-de-personas-con-discapacidad-intelectual-tea-o-paralisis-cerebral/

10 propuestas para la atención temprana
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/10-propuestas-para-la-atencion-temprana/

.

.

CENTRES OCUPACIONALS

Oficina Municipal d’Atenció a la Discapacitat
Per sol·licitar informació sobre centres ocupacionals i recursos
Atenció Ciutadana Municipal Tabacalera
Carrer d'Amadeu de Savoia, 11, 46010 València
omad@valencia.es
963525478

Centre Ocupacional Municipal Grabador Planes
Persones amb discapacitat intel·lectual lleu.
Carrer Grabador Planes, 3, 46022 València
comgrabadorplanes@valencia.es
963525478

Centre Ocupacional Municipal Isabel de Villena
Persones amb discapacitat intel·lectual moderada.
C/ d’Isabel de Villena, 125
96 208 25 80
comisabeldevillena@valencia.es

Centre Ocupacional Municipal Juan De Garay
Persones amb discapacitat intel·lectual moderada.
C/ Juan de Garay, 52, 46017 València
96 208 73 55
96 377 35 56
comjuandegaray@valencia.es

Centre Ocupacional Marxalenes
C/ de Montañana, 15, 46009 Valencia
963 189 795
administracion_marxalenes@gva.es

Centre Ocupacional San Marcelino
Pl. Advocat Miguel Catalá Gomis, 5 BAJO, València,
963170587
administracionco_sanmarcelino@gva.es

Centro Ocupacional De La Diputación De Valencia
C/ de la Casa de la Misericòrdia, 34, 46014 València
963791831
centro.ocupacional@dival.es

Centre Ocupacional Fundación Stella Maris
Centre concertat
Plaza Cronista Francisco Monblanch, 4 46011 València
96 355 06 01
601 173 885
co@fundacionstellamaris.org https://www.fundacionstellamaris.org/

Centre Ocupacional Vicente Pérez
Centre concertat
Carrer de l'Humanista Furió, 9 46022 València
http://centrocupacionalvicenteperez.org/ covicenteperez@gmail.com
963557891

Centre Ocupacional José Alcami
Centre concertat
C/ Explorador Andrés, 5 46022 València
963554933
c_o_josealcami@hotmail.com
http://www.centrojosealcami.es

Centre Ocupacional Albaes
Centre concertat
Carrer de la Pianista Empar Iturbi, 24, 46007 València
963800247

Centre Ocupacional COVE Virgen De La Esperanza
Centre concertat
Carrer de Martí l'Humà, 1 46008 València
963842543
https://centroocupacionalcove.org/
info@centroocupacionalcove.org

Centre Ocupacional Tomas De Osma I
Centre concertat
C/ Calixto III, 51 i 53, 46008 València
963857730
https://tomasdeosma.org/los-centros/

Centre Ocupacional  Tomás de Osma II
Centre concertat
C/ dels Jurats 6 y 8
963 50 26 39
https://tomasdeosma.org/los-centros/

Luz Verde Asociación de Padres de Alumnos del Centro Ocupacional
Centre concertat
Carrer de Vicent Peris, 3, 46009 València
96 349 3647
coluzverde@gmail.com

Centre Ocupacional la Torre
Centre concertat
Avda. Real de Madrid 13-15 46017 València
963759037
http://www.asociacionlatorre.org/

.

.

ENTITATS D'OCI I TEMPS LLIURE

DESCARREGA PDF de les entitats i associacions que ofereixen serveis d'activitats d'oci i per al temps lliure.