PIIE: ART SOSTENIBLE A L’ENRIC VALOR

El projecte d’Art Sostenible a l’Enric Valor ha sigut seleccionat dins dels Projectes d’Investigació i innovació educativa 23-24 i 24-25 “biennals”. Accès a la resolució i centres seleccionats.

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: 

El treball mitjançant diferents materials reciclats afavoreix l’aprenentatge d’un munt de continguts relacionats amb la cura i el respecte del medi ambient però, a més, permet treballar continguts artístics i fomentar actituds democràtiques en l’alumnat, a més de ser una eïna que de segur afectarà molt positivament en l’aspecte social i afectiu.

Cal tenir en compte que, ens acostumarem a conviure de manera activa amb les tres R (Redueix, Recicla, Reutilitza) l’alumnat automatitzarà el fet d’arreplegar materials utilitzats per reconvertir-los en ART; extrapolarà el seu interès i motivació al seu entorn més pròxim, la família. Serà difusor de les bones pràctiques en quant a reciclatge es refereix i serà membre actiu en la lluita per un món més sostenible.

Però és l’aspecte emocional el que més importància té al projecte. L’elaboració d’obres d’art on l’alumnat expresse, s’esforce i plasme les seues vivències, les seues inquietuds i es senten protagonistes, de segur possibilita que el seu autoconcepte millore molt. S’ha de comentar que l’aprenentatge cooperatiu i la participació seran els motors d’aquest projecte artístic.

Per últim, suposarà també un important element socialitzador. “Art sostenible a  l’Enric Valor arribarà a tota la comunitat educativa. Famílies, barri i ciutat coneixeran allò que fem i això ajudarà  a la integració de l’alumnat en el context on viuen.

El proyecto de Arte Sostenible en el Enric Valor ha sido seleccionado dentro de los Proyectos de Investigación e innovación educativa 23-24 y 24-25 "bienales". Acceso a la resolución y centros seleccionados.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El trabajo mediante diferentes materiales reciclados favorece el aprendizaje de un montón de contenidos relacionados con el cuidado y el respeto del medio ambiente pero, además, permite trabajar contenidos artísticos y fomentar actitudes democráticas en el alumnado, además de ser una eína que de seguro afectará muy positivamente en el aspecto social y afectivo.

Hay que tener en cuenta que, nos acostumbraremos a convivir de manera activa con las tres R (Reduce, Recicla, Reutiliza) el alumnado automatizará el hecho de acopiar materiales utilizados para reconvertirlos en ART; extrapolará su interés y motivación a su entorno más próximo, la familia. Será difusor de las buenas prácticas en cuanto a reciclaje se refiere y será miembro activo en la lucha por un mundo más sostenible.

Pero es el aspecto emocional el que más importancia tiene en el proyecto. La elaboración de obras de arte donde el alumnado exprese, se esfuerce y plasme sus vivencias, sus inquietudes y se sienten protagonistas, de seguro posibilita que su autoconcepto mejore mucho. Hay que comentar que el aprendizaje cooperativo y la participación serán los motores de este proyecto artístico.

Por último, supondrá también un importante elemento socializador. "Arte sostenible en el Enric Valor llegará a toda la comunidad educativa. Familias, barrio y ciudad conocerán lo que hacemos y eso ayudará a la integración del alumnado en el contexto donde viven.