PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals) i la resolució del 28 de juny del 2018, els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d'activitat de tractament (RAT).

DPD Infografia de protecció de dades per als centres educatius (gener 2023)_page-0001