PROVES HOMOLOGADES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL A2 D’ANGLÉS I DE FRANCÉS

Requisits

 • Tenir setze anys complits durant l’any de la prova.
 • Estar matriculat en el nostre centre

Proves

 • El nostre centre realitza  proves de Nivell Bàsic (A2) d’ANGLÉS i de FRANCÉS.
 • La prova homologada s’articularà en quatre destreses: comprensió escrita (CE), comprensió oral (CO), expressió escrita (EE) i expressió oral (EO).

Calendari prova curs 23-24

Desenvolupament de la prova

 • L’alumnat haurà d’aportar en la prova: DNI/NIE.
 • Alumnat amb necessitats educatives especials podrà tindre una adaptació de duració i condicions de realització. Haurà d’acreditar certificació de la seua discapacitat en el moment d’entregar la sol·licitud de participació.

Avaluació

 • Cadascuna de les destreses de què conste la prova representarà un 25% de la nota final. Per a aprovar i obtindre així el certificat del Nivell Bàsic serà necessari obtindre, almenys, el 50% de la puntuació total possible en cadascuna de les quatre destreses.
 • S’avalua com a APTE o NO APTE. Per a obtindre l’APTE, s’ha d’obtindre un percentatge de puntuació mínim del 65%.

Certificació

 • La pots sol·licitar en la Secretaria del centre
 • L’alumnat que no obtinga el certificat del Nivell Bàsic podrà sol·licitar l’expedició d’una certificació acadèmica si haguera aconseguit el domini requerit en alguna o en diverses destreses de la prova homologada. Aquesta certificació “parcial” no eximeix de l’obligatorietat de realitzar la prova completa per a obtindre el certificat en posteriors convocatòries.

Reclamacions

 • Per escrit, en el termini de 3 dies hàbils després de la publicació de les qualificacions.

Normativa