PROTECCIO DE DADES

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT):

– Activitats i Jornades

– Alumnat

– Autoritzacions

– Comunicació institucional i Promoció del centre

– Escrits de sol.licitud, esmena i al.legacions, i Declaracions responsables

– Expedients disciplinaris

– Gestió econòmica i pressupostària y Pagaments a tercers

– Pràctiques formatives d’alumnat d’FP

– Pràctiques formatives universitàries

– Prevenció de la violència i millora de la convivència

– Professorat

– Protocol Covid-19 per als Centres Educatius Públics GVA i Gestió de la vacunació del personal dels centres

– Proves i acreditacions

– Queixes, suggeriments i agraïments

– Reclamacions

– Trasllats d’expedients

Vosté pot consultar el detall dels RAT enumerats en aquesta direcció

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat «Protecció de dades en els centres educatius públics GVA, mitjançant el següent enllaç o URL http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva