CURS 2023/2024

Aquest curs 2023-2024 el nostre projecte de interdesciplinari com no podia ser d'altra manera ha tingut com a temàtica central les Olimpíades. Ha estat un projecte on ha participitat tot l'alumnat de l'escola i també hem fet activitats amb els altres centres de la localitat.

Tallers

París 2024 Infantil

Ee8wFJKeGWNIqhkOzOBgdtcB6BTyFmybxoNkliCzfXMeag?e=sl1rGK&download=1

Medalles Infantil

EcIy9IYbaeZHrlpKyfoNv1ABjIeahnsEWCdUodtfJGmBRg?e=UwAfId&download=1

Psicomotricitat Infantil

EWfbUAaeUdxKqxbBZTPfadkBATPYFE4QhxRx27gIpsVpxQ?e=UiS4In&download=1
ESSvHzj6FoBJi7eClVRRoogBmuk99Gjh-D3mrtepzSatYA?e=IVfQlF&download=1

2n Cicle-Història

ESSvHzj6FoBJi7eClVRRoogBmuk99Gjh-D3mrtepzSatYA?e=qgY5z0&download=1

Aquest curs 2022-2023 entre tot el claustre vam decidir que el nostre alumnat recolliria a la seva carpeta del Portfolio totes les activitats que aniria fent durant el projecte interdisplinari que estem treballant: Vinaròs.

Clicant a l'enllaç podem visitar el treball que estem fent al projecte

dibuix

El Portfolio és una proposta didàctica del Consell d'Europa que, seguint les orientacions del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, proposa que cada europeu dispose d'un document personal en què s'incloga informació sobre les llengües i les cultures que conèix a fi de potenciar el plurilingüisme, el respecte a la diversitat o la mobilitat interna en el context europeu.

El PEL té una doble funció:

- Funció pedagògica: fer que l'alumnat adquirisca major consciència del seu procés d'aprenentatge, adquirisca major autonomia i promoga l'educació al llarg de tota la vida. El PEL vol ser un instrument que fomente la reflexió i l'autoavaluació i que, alhora, siga un revulsiu per a la coordinació del professorat de llengües i per a centrar l'ensenyament de les llengües en el desenvolupament de les competències lingüístiques, de manera que es facilite que cada aprenent siga responsable del seu aprenentatge.·

- Funció informativa: informar de forma clara, prenent com a referència els nivells del Marc Europeu Comú de Referència (MECR), sobre el nivell de competència lingüística dels alumnes i usuaris de la llengua en general i sobre altres experiències importants al llarg del seu aprenentatge o de la seua carrera. El PEL il·lustra les capacitats lingüístiques de qui el posseïx.

La utilització del Portfolio com una eina quotidiana pretén aconseguir que els xiquets i les xiquetes siguen conscients de l'existència de diferents formes de comunicar-se i vore el món des d'una òptica positiva, i així incentivar la curiositat i l'interés per aprendre de la realitat que els envolta.

Per tal d'aconseguir l'objectiu anterior, necessitem potenciar la comunicació entre l'escola i la casa, els dos àmbits on els xiquets i les xiquetes es desenrotllen, de manera que els sabers que es donen a casa es reconeguen a l'esfera acadèmica i que tots dos entorns es relacionen per tal de definir i potenciar l'adquisició de nous continguts.