Condicions d’ús del portal

Condicions d’ús del servei

1. Objecte

Els termes i condicions que més endavant s’indiquen (d’ara en avant política, condicions generals o condicions) regulen l’ús del servei El Portal Educatiu (d’ara en avant també portal o lloc o lloc web), que la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació (d’ara en avant, també Conselleria) posa a la disposició del professorat en actiu. El Portal Educatiu es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i el contingut del servei, així com també les condicions requerides per a utilitzar el servei.

2. Abast d’aquesta política

Dins de l’expressió “portal, lloc o lloc web” es comprenen -amb caràcter delimitatiu però no limitatiu- les dades, textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i altres inclosos en aquest, i, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, amb independència que siguen susceptibles o no de propietat intel·lectual i industrial d’acord amb les normes vigents aplicables

3. Acceptació d’aquesta política

L’accés i ús d’aquest lloc es realitza per la persona usuària sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

S’adquireix la condició d’usuari i/o usuària del lloc mitjançant l’accés al lloc web, moment a partir del qual la persona usuària queda vinculada a l’ús dels serveis i continguts publicats d’acord amb el que s’estableix en les lleis aplicables, la present política i en els diferents textos legals publicats en el lloc.

La utilització del contingut i/o serveis del portal per part de la persona usuària suposa l’acceptació expressa de la present política en la seua totalitat.

4. Condicions d’ús del portal

La persona usuària només pot gaudir i utilitzar aquest lloc:

– Amb finalitats lícites i no lesives de drets i llibertats de tercers, o que puguen perjudicar, danyar o impedir per qualsevol forma l’accés a aquests, en perjudici de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació o de tercers.

– Respectant els drets –i molt especialment els drets fonamentals i llibertats públiques- d’uns altres tercers.

– Sense incitar ni promoure la realització d’actes delictius, xenòfobs, terroristes o degradants per raó d’edat, sexe, religió o creences; o de caràcter pornogràfic, obscé, violent o que atempten contra la llei, la moral o els bons costums.

– Sense incloure enllaços en les seues pàgines web particulars o comercials a aquest lloc web que no es limiten única i exclusivament a l’accés a la pàgina principal d’aquest.

– D’acord amb les presents condicions o altres textos legals publicats en el lloc.

Queda prohibit utilitzar aquest lloc:

– Com a via d’accés a Internet per a la comissió d’accions il·lícites o contràries a la legislació vigent, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

– Emprant qualsevol tipus de virus informàtic, codi, programari, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions, que puguen provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels serveis i continguts prestats en el lloc web o en els sistemes d’informació, arxius i equips informàtics dels usuaris del lloc; o l’accés no autoritzat a qualsevol tipus de continguts i/o serveis del lloc web.

– Eliminant o modificant de qualsevol manera els dispositius de protecció o identificació de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació o els seus legítims titulars que puguen contindre els continguts allotjats en el lloc web, o els símbols que la Conselleria o els tercers legítims titulars dels drets incorporen a les seues creacions objecte de propietat intel·lectual o industrial existents en aquest lloc web.

– Utilitzant la marca, noms comercials, així com qualsevol altre signe identificatiu que es trobe subjecte a drets de propietat intel·lectual o industrial, sense la prèvia autorització expressa i per escrit del seu propietari.

5. Drets de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

La Conselleria es reserva els següents drets:

– Efectuar modificacions en el contingut d’aquest portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació.

– Limitar, excloure o condicionar l’accés dels usuaris quan no es donen totes les garanties d’utilització correcta del lloc per aquestos conforme a les obligacions i prohibicions que hagen assumit.

– Finalitzar la prestació d’un servei o subministrament d’un contingut.

– Emprendre qualsevol acció legal o judicial que resulte convenient per a la protecció dels drets de la Conselleria.

6. Propietat dels continguts

Els textos, imatges, logotips i altres continguts inclosos en aquest portal són propietat de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació o de tercers que han autoritzat la Conselleria la seua explotació. Queda prohibida la transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, llevat que s’obtinga el consentiment previ de la Conselleria o dels seus tercers legítims titulars, excepte si s’indica el contrari en aquestes condicions o en altres contingudes en el portal.

Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari que es trobe disponible per a descarregar-lo des d’aquest portal, han d’acceptar-se prèviament els termes del contracte de llicència, si hi haguera, que acompanye o s’incloga en el programari.

7. Responsabilitat dels continguts

Aquest portal pot contindre enllaços a pàgines externes, no sent la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació responsable del contingut d’aquestes pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes.

La Conselleria no es fa responsable dels possibles danys que es pogueren produir pel fet d’utilitzar versions no actualitzades de navegadors o de les conseqüències que es pogueren derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a la Conselleria.

Els titulars de serveis amb clau d’accés privada (com per exemple espais web), siguen centres docents, serveis educatius o professorat a títol particular, són plenament responsables tant de les activitats com dels continguts publicats als seus espais web. Els titulars respectaran la regulació vigent sobre tractament de dades personals i la propietat intel·lectual.

8. Protecció de dades personals

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades per les persones usuàries i el seu tractament d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara en avant RGPD) i altra normativa vigent en la matèria. Les dades personals recollides a través del lloc web seran incorporades a un o diversos tractaments responsabilitat de la Conselleria.

En eixe sentit, convé esmentar la RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat, o la normativa equivalent vigent. En aquesta resolució es fa referència, entre altres, als següents assumptes relacionats amb el tractament de dades per part dels centres educatius:

-Publicació de llistats.

-Publicació de qualificacions.

-Tractament d’imatges d’alumnes.

-Publicació de dades en els webs dels centres.

Quant a les imatges d’alumnes publicades en el web, s’ha de procedir a l’eliminació del portal d’aquelles que no corresponguen al curs escolar vigent, sense perjudici de la seua conservació pel centre en altres mitjans o suports d’accés restringit.

Les cookies, formularis o altres mitjans de naturalesa anàloga generades pel Portal Educatiu són eines destinades a fer més eficient el nostre servei. Les dades obtingudes no serviran per a establir perfils que vulneren el cercle de privacitat de les persones usuàries ni seran cedides per a usos comercials i/o publicitaris.

La persona usuària pot consultar informació detallada sobre la política de privacitat en el següent enllaç Política de Privacitat.

9. Finalitat del Portal Educatiu

El Portal Educatiu és un servei públic dirigit a la comunitat educativa valenciana de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. La finalitat principal és l’allotjament dels webs de centres educatius sostinguts amb fons públics GVA, així com posar a l’abast d’aquesta comunitat materials i procediments que, basats en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, contribuïsquen a facilitar, actualitzar i millorar les estratègies pedagògiques, per la qual cosa proporciona gratuïtament diversos serveis i eines que permeten connectar i afavorir la col·laboració entre els seus membres, com per exemple:

  • Allotjament d’espais web a centres i personal docent
  • Guies d’orientació i assessorament sobre qüestions diverses referides a l’ús de les TIC
  • Informació en general d’interès per al món educatiu
  • Gestió de la inscripció a cursos de formació i d’altres activitats organitzades per la Conselleria d’Educació
  • Blogs del professorat
  • Accés als portals Gvait3du, Aules, LliureX i SAI, així com portals d’altres projectes de Conselleria

10. Paper intermediari del Portal Educatiu en espais cedits al professorat i als centres.

Tenint en compte l’elevat nombre d’espais allotjats, el Portal Educatiu no pot vetlar per l’ús correcte de tots i cadascun d’ells, ni en l’aspecte social ni en el didàctic ni en el lingüístic, i per açò confia que tots els professionals de l’educació i membres de la comunitat educativa en general a qui facilita aquests serveis faran un bon ús i respectaran les Condicions del Servei del Portal Educatiu. El Portal Educatiu es reserva el dret a denegar l’ús del servei a aquelles persones que incomplisquen les condicions d’ús.

11. Avís de continguts inadequats

En cas que es produïra qualsevol tipus de vulneració de la legalitat vigent o de les Condicions de Serveis del Portal Educatiu, us agrairem que ens ho feu saber perquè procedim a comprovar les vostres raons i a modificar o retirar, si escau, els continguts inadequats. Teniu a la vostra disposició aquest formulari per a informar-nos de les incidències: https://portal.edu.gva.es/portal/va/formulari-abus/
La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació podrà eliminar qualsevol contingut que infringisca la normativa vigent, o les condicions d’ús del Portal Educatiu

12. Fiabilitat de la informació administrativa

La informació administrativa facilitada a través d’aquesta web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagen de ser publicats formalment al DOGV i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seua autenticitat i contingut.

13. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, sent competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l’ús d’aquest portal els Jutjats i Tribunals de València.

Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació. Portal Educatiu
Avinguda de Campanar, 32
46015 València