FESE

Aquest curs 2020-2021 continuem participant en el FSE (Fons Social Europeu), desenvolupant les actuacions

establides en el Programa d’Orientació i Reforç per a l’Avanç i Suport en l’Educació, establerts en el marc del

Pla d’Actuació per a la Millora. Així,  desenvolupem activitats de reforç en el grup de 4t B en les àrees de

música, anglés i educació física on es comparteix  codocència almenys en quatre sessions.