Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)

A l’IES la Vall d’Alba impartim aquest Cicle en modalitat presencial matutí. Bus gratuït per a l’alumnat resident a més de 3 Km del centre.

Estudis de Formació Professional de Grau Mitjà. La Formació Professional són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals per a respondre a l’actual demanda d’ocupació; permeten a les persones accedir al mercat laboral d’una forma reeixida, ja que aquests estudis donen una formació especialitzada i unes competències professionals molt elevades.

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà condueix al títol de Tècnic i forma part de l’educació secundària post-obligatòria.

La competència general d’aquest títol consisteix en instal·lar, configurar i mantindre sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals a xicotets entorns, assegurant la seua funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Els Títols que s’obtenen en cursar un Cicle Formatiu tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional, amb independència que els estudis es realitzen en una Comunitat Autònoma o en l’àmbit del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Accés a la normativa SMX