Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW)

A l’IES la Vall d’Alba impartim aquest Cicle en modalitat presencial matutí. Bus gratuït per a l’alumnat resident a més de 3 Km del centre.

Estudis de Formació Professional de Grau Superior. La Formació Professional són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals per a respondre a l’actual demanda d’ocupació; permeten a les persones accedir al mercat laboral d’una forma reeixida, ja que aquests estudis donen una formació especialitzada i unes competències professionals molt elevades.

El Cicle Formatiu de Grau Superior condueix al títol de Tècnic Superior i forma part de l’educació superior.

La competència general d’aquest títol consisteix en desenvolupar, implantar i mantindre aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de manera segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides als estàndards establerts.

Possibilitat de fer 3×2: en obtindre la titulació DAW al centre, podràs obtindre també la titulació Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma cursant el 2n curs de DAM en qualsevol altre centre dins del territori.

Els Títols que s’obtenen en cursar un Cicle Formatiu tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional, amb independència que els estudis es realitzen en una Comunitat Autònoma o en l’àmbit del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Accés a la normativa DAW