ATENCIÓ SANITÀRIA

MALALTIA CRÒNICA

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública van acordar publicar la Resolució d'1 de setembre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d'atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l'atenció sanitària a l'alumnat amb problemes de salut crònica, en horari escolar, l'atenció a la urgència previsible i no previsible, així com l'administració de medicaments i l'existència de farmacioles en els centres escolars.

Les anteriors instruccions i orientacions s'han aplicat des del curs escolar 2016-2017 fins al moment de la publicació d'aquesta resolució i han establit la forma de coordinació entre els centres educatius i els centres de salut als quals estan adscrits per a prestar l'atenció sanitària específica sobre la base de la valoració de les necessitats d'atenció sanitària existents en cada centre educatiu. Considerant l'aplicació efectuada, a l'avaluació duta a terme i a les observacions dels diferents agents implicats, s'ha considerat oportú procedir a la seua revisió i actualització.

Des de l'àmbit familiar, 
és obligatori aportar al centre:

  • L'informe de salut i prescripció mèdica per a l'administració de medicaments en horari escolar (annex IV).
  • Consentiment informat del pare, mare o tutor/a legal i sol·licitud a la persona responsable de la direcció del centre per a subministrar medicació o una altra atenció sanitària en horari escolar (annex V).
  • Aportar la medicació prescrita pel metge o la metgessa, retolada amb el nom complet del/de l'alumne/a i la posologia i freqüència.
  • Responsabilitzar-se tant de la seua renovació com del control de la seua caducitat.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR