Formació Professional Bàsica – Assistència

Formació Professional Bàsica

Informàtica d'Oficina

Assistència - Pèrdua de l'Avaluació Continua

En règim semipresencial o a distància caldrà complir almenys el 85 % de presencialitat que estiga establit en els mòduls professionals per als quals s’exigisca aquesta.

L’incompliment d’aquest requisit suposarà la pèrdua del dret a l’avaluació contínua en el mòdul on no s’haja aconseguit l’assistència mínima i podrà representar l’anul·lació de matrícula per inassistència.

 

El nombre de faltes no justificades, o amb justificació improcedent, que determina l’anul·lació de la matrícula serà el que equivalga al 15 % de les hores de formació en el centre que corresponguen al total dels mòduls en què l’alumne es trobe matriculat, excloent els mòduls professionals pendents de cursos anteriors, si n’hi ha, i els que hagen sigut objecte de convalidació o renúncia a la convocatòria.
Així mateix, serà causa d’aquesta anul·lació de matrícula la inassistència durant un període de 10 dies lectius consecutius no justificada de l’alumne o l’alumna a les activitats formatives.
Es consideren faltes justificades les absències derivades de malaltia o accident de l’alumne, atenció a familiars o qualsevol altra circumstància extraordinària apreciada pel director o directora del centre on cursa els estudis.
– Des de l’inici del curs escolar fins a la finalització del mes d’octubre, la direcció del centre, a proposta del tutor o la tutora del grup,
acordarà l’anul·lació de matrícula de qui acumule un nombre de faltes d’assistència injustificades, o amb justificació improcedent, igual o superior al 15%.

– Després del mes d’octubre també s’acordarà l’anul·lació de matrícula quan se supere el màxim de 15 % d’hores d’inassistència, injustificades o amb justificació improcedent, o de 10 dies lectius consecutius.