Instruccions devolució llibres 2020-21 i noves altes

1.- Alumnat ja participant en el curs actual

L’alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs actual no haurà de presentar cap sol·licitud per ser participant en el Banc de llibres el proper curs ja que aquesta condició es manté, llevat que exercisquen el seu dret de renúncia.

L’entrega es farà efectiva en dos plaços:

  • Els alumnes que ho han aprovat tot i no necesiten el material per a les proves extraordinàries ho faran el dimarts 29 de juny entre les 9:30 i les 10:30 h
  • El alumne que hagen suspès alguna assignatura faran l’entrega de tot el lot complet el dia 7 de juliol (en vindre a recollir les notes).

Instruccions

Per a tornar els llibres al banc han de vindre el dimarts 29 de juny a partir de les 9:30 fins les 10:30 cadascú a l’aula de la seua tutoria.

Els que tenen assignatures suspeses i necessiten algun llibre per estudiar els portaran tots el 7 de juliol quan vinguen a recollir els butlletins de notes.

El lliurament del lot complet de llibres és requisit indispensable per seguir gaudint de la condició participant en el banc de llibres.

Els llibres es portaran amb els folres llevats de casa.

El deteriorament dels materials per mala utilització, o la pèrdua d’aquests, suposarà l’obligació, per part dels representants legals de l’alumne/a, de reposar o pagar el material deteriorat o extraviat.

La renúncia està prevista en la normativa que regula el banc i la família així ho pot indicar en el moment que faça entrega, malgrat que haurà de tornar el lot complet de llibres de text i material curricular que li han sigut deixats en règim de préstec.

L’entrega del material es realitzarà a les respectives aules de referència de la tutoria. (Si per motius tècnics canviara alguna es farà saber ací mateix)

Una volta lliurat el lot, facilitaran una adreça de correu electrònic per a que se li envie el full acreditatiu al seu compte.

2.- Nou participant, sol·licitud de participació i termini de presentació

Les famílies que vulguen participar en el programa de Banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries, hauran de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que conste en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport:

Detalls del Procediment

Tràmit de la Sol·licitud

Les sol·licituds de nova participació es presentaran, al centre on es trobe matriculat l’alumnat.