Formulari 2n ESO per al curs 23/24 a l’Honori Garcia

Matrícula de 2n ESO per al curs 23/24 a l'Honori Garcia

 • Benvolguda família,

  Una part de la matrícula per al curs 2023/2024 es realitzarà telemàticament. A més, caldrà aportar la documentació que aquesta setmana us farà arribar el vostre fill o la vostra filla. Aquesta documentació l'hauran d'entregar al tutor o la tutora.

  És molt important que per tal d’omplir aquesta part telemàtica de la matrícula se senten en els seus fills i/o filles i pensen amb deteniment les respostes. Aquestes respostes tindran caràcter definitiu. Aquesta matrícula l’ha de completar tot l’alumnat, independentment si repeteix o no.

  L’assignació d’una matèria optativa estarà supeditada a l’ordre de preferència de l’alumnat en cursar-les i als criteris organitzatius interns de l’IES (no totes les matèries ofertades acaben impartint-se per qüestions de falta de demanda).

  Per tal d’agilitzar la comunicació entre el centre i les famílies els demanem el correu electrònic del pare, mare o tutor/a legal. D’aquesta manera, també podrem donar d’alta en el sistema WebFamília a aquelles famílies que encara no el tinguen activat.

  Us agraïm la vostra col·laboració.

 • Dades personals

 • Per saber quin és el NIA del teu fill o de la teua filla ho pots fer entrant en ITACA

 • CONFORMITAT

  De Conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018, relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).

  AUTORITZE i done el meu consentiment exprés l’IES Honori Garcia i Generalitat Valenciana a que puga utilitzar les imatges, fotografies, vídeos, material gràfic, etc, en les quals intervinc/intervé per a la creació d'un banc d'imatge i so institucional, en el marc de les seues activitats o finalitats públiques i no comercials, amb la possibilitat de la seua difusió sense accés restringit en els portals institucionals de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Aquesta autorització per a la utilització de la meua/seua imatge i so es fa a l'empara del que es disposa en la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Aquesta autorització no està sotmesa a cap termini temporal ni està restringida a l'àmbit nacional de cap país, i s'entén feta amb caràcter gratuït.

 • Assignatures obligatòries

 • Anglés, Física i Química, Educació Física, Educació Plàstica Visual i Audiovisual, Geografia i Història, Llengua Castellana i Literatura, Matemàtiques, Valencià: Llengua i Literatura, Projectes Interdisciplinaris i Tutoria.
 • Assignatures optatives

 • Conservatori i esportistes d'èlit

 • Altra informació d'interés

  En cas de no convivència cal acreditar-ho documentalment.
 • En cas afirmatiu se'ls farà arribar el protocol detallat en aquest enllaç.