Matrícula de 2n ESO per al curs 22/23 a l’Honori Garcia

Matrícula de 2n ESO per al curs 22/23 a l'Honori Garcia

 • Benvolguda família,

  Una part de la matrícula per al curs 2022/2023 es realitzarà via on-line. Més endavant us farem arribar les instruccions per a realitzar el pagament de la quota de l'AMPA. D'aquesta manera estaria completada la matrícula per al curs vinent del seu fill o de la seua filla.

  És molt important que per tal d’omplir aquesta part on-line de la matrícula se senten en els seus fills i/o filles i pensen amb deteniment les respostes. Aquestes respostes tindran caràcter definitiu. Aquesta matrícula l’ha de completar tot l’alumnat, independentment si repeteix o no.

  L’assignació d’una matèria optativa estarà supeditada a l’ordre de preferència de l’alumnat i als criteris organitzatius interns de l'institut (hi ha matèries ofertades que no s'imparteixen per falta d'alumnat interessat). Cal pensar bé les respostes.

  Per tal d’agilitzar la comunicació entre el centre i les famílies els demanem el correu electrònic del pare, mare o tutor/a legal. Encara que el canal oficial de comunicació serà sempre ITACA.

  Us agraïm la seua col·laboració.

 • Dades personals

 • Per saber quin és el NIA del teu fill/a, has d'entrar en ITACA i consultar-ho en el lloc que apareix en la següent imatge

 • CONFORMITAT

  De Conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018, relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).

  AUTORITZE i done el meu consentiment exprés l’IES Honori Garcia i Generalitat Valenciana a que puga utilitzar les imatges, fotografies, vídeos, material gràfic, etc, en les quals intervinc/intervé per a la creació d'un banc d'imatge i so institucional, en el marc de les seues activitats o finalitats públiques i no comercials, amb la possibilitat de la seua difusió sense accés restringit en els portals institucionals de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Aquesta autorització per a la utilització de la meua/seua imatge i so es fa a l'empara del que es disposa en la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Aquesta autorització no està sotmesa a cap termini temporal ni està restringida a l'àmbit nacional de cap país, i s'entén feta amb caràcter gratuït.

 • Assignatures obligatòries

 • Anglés, Educació Física, Educació Plàstica Visual i Audiovisual, Física i Química, Geografia i Història, Llengua Castellana i Literatura, Matemàtiques, Música, Tecnologia, Valencià: Llengua i Literatura i Tutoria.
 • Assignatures optatives

 • Selecciona l'optativa per ordre de preferència

  No pots repetir la mateixa optativa.


 • Matèries específiques opcionals: Valors ètics i Religió. Escollir UNA de les dos opcions:
 • Conservatori i esportistes d'èlit

 • Altra informació d'interés

  En cas de no convivència cal acreditar-ho documentalment.