Accés a Cicles Formatius

 1. Accés a cicles Grau Mitjà

Els requisits acadèmics necessaris per a tindre accés directe són els següents:

 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, sempre que l’alumne o alumna haja superat l’avaluació final d’Educació Secundària Obligatòria per l’opció d’ensenyaments aplicats.
 • Títol Professional Bàsic.
 • Títol de Batxiller.
 • Un títol universitari.
 • Un títol de Tècnic/a o de Tècnic/a Superior de Formació Professional.

Juntament amb aquests títols, a l’efecte de l’accés són equivalents els títols següents:

 • Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Títol de Tècnic Auxiliar.
 • Haver superat el segon curs de BUP amb un màxim de dos matèries pendents.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de la reforma dels ensenyaments mitjans
 • Haver superat el tercer curs del Pla d’Estudis de 1963, o el segon curs de comuns experimental dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics.
 • Haver superat el Batxiller.
 • Títol de Tècnic Especialista.
 • Posseir alguna de les titulacions equivalents per a l’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

Si no tinc aquests estudis previs puc accedir a un cicle formatiu de grau mitjà?

Si vols accedir a un cicle formatiu de grau mitjà i no compleixes els requisits acadèmics d’accés directe mencionats en el punt anterior, hauràs de tindre complits 17 anys d’edat o complir-los abans del dia 31 de desembre de l’any en curs, inclusivament, per a poder presentar-te a una prova d’accés. La prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà haurà d’acreditar que l’aspirant posseeix els coneixements i habilitats suficients per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Quins coneixements necessite tindre per a superar amb èxit la prova i com estarà estructurada?

Els continguts de referència dels dos apartats figuren en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris a la Comunitat Valenciana (DOGV 18.11.2015).

Aquesta prova serà comuna a tots els cicles formatius de grau mitjà i s’estructurarà en tres parts:

 1. Part Social: versarà sobre coneixements de Llengua i literatura (castellana o valenciana), Llengua estrangera (anglés). Constarà de dos apartats:

                       a1) Llengua i literatura (castellana o valenciana, a triar)

                       a2) Anglés.

 1. Part Social: versarà sobre coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història

3. Part científica-matemàtica-tècnica,versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i tractament de la informació i competència digital. Constarà de tres apartats:

                      b1) Matemàtiques

                      b2) Ciències Naturals

                      b3) Tractament de la informació i competència digital. 

 1. Accés a cicles Grau Superior

Els requisits acadèmicsnecessaris per a tindre accés directesón els següents:

 • Títol de Batxiller.
 • Títol universitari.
 • Títol de Tècnic.
 • Títol de Tècnic Superior de Formació Professional.

Juntament amb aquests títols, a l’efecte de l’accés són equivalentsels títols següents:

 • Titulats de Batxillerat LOMQE/LOE /LOGSE.
 • Titulats de Batxillerat Experimental.
 • Tindre COU o Preuniversitari superat.
 • Titulats de Formació Professional de segon grau, de cicles formatius de grau superior o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
 • Titulats universitaris que no posseïsquen cap de les titulacions anteriors.
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

ACCÉS PER MITJÀ DE PROVA:

Així mateix, les persones que vulguen accedir a un cicle formatiu de grau superior, no complisquen els requisits acadèmics d’accés directe (indicats en el punt anterior) i tinguen almenys 19 anys d’edat o els complisquen durant l’any en curs, podran presentar-se a la prova. L’aspirant hi haurà d’acreditar la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA.

Constarà de dos parts: part comuna i part específica. Els contingunts figuren en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris a la Comunitat Valenciana (DOGV 18.11.2015)

 1. La part comuna, igual en tots els ciclesformatius de grau superior, constarà de quatre apartats:

        A1) Llengua i Literatura (Castellà o Valencià, a triar)

        A2) Llengua Estrangera (Anglés)

        A3) Matemàtiques

        A4) Tractament de la informació i competència digital 

 1. La part específica presentarà tres opcions, segons el cicle a què es vulga accedir, i en cada una la persona candidata triarà dos de les tres matèries que la formen:

Opció A. Humanitats i Ciències Socials: les matèries de la qual seran Història, Economia i Geografia. Per a l’accés a les famílies professionals d’Administració i Gestió; Comerç i Màrqueting; Hostaleria i Turisme, i Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

Opció B. Tecnologia: les matèries de la qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química. Per a l’accés a les famílies professionals d’Arts Gràfiques; Arts i Artesanies; Edificació i Obra Civil; Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Imatge i So; Indústries Extractives; Informàtica i Comunicacions; Instal·lació i Manteniment; Fusta, Moble i Suro; Marítimopesquera (excepte Producció Aqüícola); Tèxtil, Confecció i Pell; Transport i Manteniment de Vehicles, i Vidre i Ceràmica.

Opció C. Ciències: les matèries de la qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química. Per a l’accés a les famílies professionals d’Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge Personal; Indústries Alimentàries; Marítimopesquera (únicament Producció Aqüícola); Química; Sanitat, i Seguretat i Medi Ambient.

 1. Presentació i calendari Proves Accés 2024

Enllaçar a http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

 1. Exemples examens anys anteriors

Enllaçar a http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

 1. Procés d’admissió i matrícula

Enllaçar a:https://portal.edu.gva.es/telematricula/